Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11141
Title: Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та он-лайн сервісів
Authors: Романюк, С.М.
Keywords: дистанційна освіта
платформи дистанційного навчання
он-лайн сервіс
навчання іноземної мови
дистанционное обучение
платформа дистанционного обучения
онлайн-сервис
обучение иностранному языку
distance learning
distance learning platform
online service
foreign language teaching
Issue Date: 2016
Citation: Романюк С. М. Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та он-лайн сервісів / С. М. Романюк // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. – 2016. – № 1. – С. 318–325.
Abstract: Статтю присвячено аналітичному огляду сучасного стану електронних засобів дистанційного навчання іноземної мови. Систематизовано термінологію шляхом наведено чітких визначень таких понять, як дистанційна освіта, платформа дистанційного навчання, онлайн-сервіс. З метою проведення аналізу виокремлюється ряд найпопулярніших сучасних платформ дистанційного навчання (Moodle, Google Classroom, Sakai) та онлайн-сервісів (Busuu, LinguaLeo, Lang-8). Ретельний аналіз основних функцій та особливостей зазначених платформ дистанційного навчання дозволив встановити, що усі з них підходять для розробки методики навчання іноземної мови, оскільки мають усі функції, які необхідні для забезпечення ефективного формування навичок та вмінь читання, говоріння, аудіювання та письма, а отже, вибір однієї з них повністю залежатиме скоріше від персональних вподобань кожного окремого викладача. Усі три онлайн-сервіси мають значний дидактичний потенціал для організації самостійної роботи студентів, зокрема Busuu доречно рекомендувати для навчання говоріння, LinguaLeo – для розвитку навичок і вмінь аудіювання та читання, а Lang-8 – для навчання письма іноземною мовою.
Статья посвящена аналитическому обзору современного рынка электронных средств дистанционного обучения иностранному языку. Систематизирована терминология путем четкого определения таких понятий, как дистанционное обучение, платформа дистанционного обучения, онлайн-сервис. С целью проведения анализа выделяется ряд самых популярных современных платформ дистанционного обучения (Moodle, Google Classroom, Sakai), а также онлайн-сервисов (Busuu, LinguaLeo, Lang-8). Тщательный анализ основных функций и особенностей упомянутых платформ дистанционного обучения позволил установить, что все они подходят для разработки методики обучения иностран- ному языку, поскольку имеют все функции, которые необходимы для обеспечения эффективного формирования иноязычных навыков и умений. Все три онлайн-сервиса имеют значительный дидактический потенциал для организации самостоятельной работы студентов, в частности Busuu целесообразно порекомендовать для обучения говорению, LinguaLeo – для развития навыков и умений аудирования и чтения, а Lang-8 – для обучения письму на иностранном языке.
Description: The article is devoted to the analytical review of the modern market of foreign language distance learning platforms. It systematizes terminology providing the definitions of such notions as distance learning, distance learning platform, online service. The author distinguishes a number of the most popular modern distance learning platforms (Moodle, Google Classroom, Sakai) and online services (Busuu, LinguaLeo, Lang- 8) with the purpose of analyzing them. The online services under research have considerable capability for developing a methodology of foreign language teaching and organizing students’ independent work.
URI: http://duan.edu.ua/uploads/vidavnitstvo-15-16/16193.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/11141
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romanyk-318-325.pdf189,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.