Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10884
Title: Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і практика
Other Titles: Международно-правовой обычай: современные проблемы, теория и практика
International Law Custom: Actual Problems, Theory and Practice
Authors: Щокін, Ю.В.
Keywords: міжнародно-правовий звичай
міжнародне звичаєве право
практика як елемент міжнародно-правового звичаю
opinio juris
юридичний позитивізм
природне право
міжнародний договір
международно-правовой обычай
международное обычное право
практика как элемент международно-правового обычая
юридический позитивизм
естественное право
международный договор
international law custom
customary international law
practice as an element of international law custom
legal positivism
natural law
international treaty
Issue Date: 2016
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Щокін Ю. В. Міжнародно-правовий звичай: сучасні проблеми, теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Ю. В. Щокін ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – 39 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2016. У дисертації здійснено аналіз основних напрямів у сучасній вітчизняній та зарубіжній теорії міжнародного звичаєвого права, узагальнені та виявлені основні тенденції в практиці застосування міжнародно-правових звичаїв найбільш авторитетними міжнародними судовими органами, встановлено особливості формування універсальних (загальних) та локальних звичаїв, а також їх співвідношення з іншими джерелами міжнародно-правових зобов'язань. Досліджено теоретичні основи обгрунтування правової природи міжнародно-правових звичаїв. Визначено системотвірні елементи загальноприйнятого поняття «міжнародно-правовий звичай». Виявлено сучасні особливості тлумачення основних загальноприйнятих елементів поняття «міжнародно-правовий звичай» – практики та її визнання юридично обов'язковою (opinio juris). Надано оцінку сучасним тенденціям у тлумаченні часового фактору формування міжнародно-правових звичаїв і концепції «миттєвого звичаю». З'ясовано роль міжнародних недержавних учасників міжнародних відносин (зокрема, міжнародних неурядових організацій) у формуванні міжнародно-правових звичаїв. Визначено співвідношення міжнародно-правових звичаїв і міжнародних договорів у формуванні та закріпленні норм загального міжнародного права. Охарактеризовано особливості формування, встановлення і застосування локальних звичаїв міжнародного права у практиці Міжнародного суду ООН та інших міжнародних судових органів і міжнародних міжурядових організацій. Окреслено основні теоретичні підходи ХХ – початку ХХІ ст. до визначення поняття «загальний принцип права» і роль міжнародно-правових звичаїв у формуванні загальних принципів права. Розкрито особливості змін та доповнень норм міжнародних договорів за допомогою міжнародно-правових звичаїв. Визначено сучасні тенденції формування міжнародно-правових звичаїв за допомогою резолюцій міжнародних міжурядових організацій. З'ясовано роль міжнародних і національних судів у формуванні і встановленні змісту міжнародно-правових звичаїв. Визначено місце міжнародно-правових звичаїв у внутрішньому праві України.
Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2016. В диссертации проведен анализ основных направлений в современной отечественной и зарубежной теории международного обычного права, обобщены и выявлены основные тенденции в практике применения международно-правовых обычаев наиболее авторитетными международными судебными органами, установлены особенности формирования универсальных (общих) и локальных обычаев, а также их соотношение с другими источниками международно-правовых обязательств. Изучены теоретические основы обоснования правовой природы международно-правовых обычаев. Основной акцент сделан на теориях юридического позитивизма и естественного права. Обосновываются преимущества естественно-правовой концепции, имеющей надпозитивные морально-правовые основания обычно-правового поведения субъектов международного права. Выявлены современные особенности толкования основных общепринятых элементов понятия «международно-правовой обычай» – практика и признание этой практики юридически обязательной (opinio juris). Предложено решение известной проблемы разграничения смыслового содержания этих элементов за счёт применения теории юридических фактов, разработанной общей теорией права. Дана оценка современным тенденциям в толковании временно́го фактора формирования международно-правовых обычаев и концепции «моментального» («мгновенного») обычая. Представлены аргументы, опровергающие эту концепцию, как противоречащую природе международного обычного нормотворчества. Установлена роль международных негосударственных участников международных отношений (прежде всего, международных неправительственных организаций) в формировании международно-правовых обычаев. Показаны направления, по которых международные неправительственные организации оказывают влияние на создание обычаев. Определено соотношение международно-правовых обычаев и международных договоров в формировании и закреплении норм общего международного права. Представлены аргументы в пользу обычаев как источника, обеспечивающего первичное и наиболее стабильное закрепление таких норм. Выявлены особенности формирования, установления и применения локальных обычаев международного права в практике Международного суда ООН и других международных судебных органов и международных межправительственных организаций. Осуществлён анализ соотношения международно-правовых обычаев с другими источниками международного права. Установлены основные теоретические подходы ХХ – начала ХХІ в. к определению понятия «общий принцип права» и роль международно-правовых обычаев в их формировании. Обобщены и охарактеризованы особенности изменений и дополнений норм международных договоров с помощью международно-правовых обычаев. Указаны современные тенденции формирования международно-правовых обычаев с помощью резолюций международных межправительственных организаций. Определена роль международных и национальных судов в формировании и толковании содержания международно-правовых обычаев. Определено место международно-правовых обычаев в системе внутреннего права Украины.
Description: Thesis for a scientific degree of Doctor of Science (Law) on speciality 12.00.11 – International Law. – Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2016. The thesis is devoted to the analysis of the main trends in modern domestic and foreign theories of customary international law. The main trends in the practice of international law customs implementation by the most authoritative international judicial bodies are summarized and identified. The peculiarities of formation of universal (general) and local customs and their relationship with other sources of international legal obligations are defined. The theoretical foundations justify the legal nature of international legal customs. The system-forming elements of commonly accepted meaning of "international law custom" are defined. Modern features of interpretations of the term "international law custom" – the practice and recognizing it as a legal binding (opinio juris) are revealed. The estimation of current trends in the interpretation of the time factor in the formation of international law customs and the concept of "instant custom" is provided. The role of international non-state members of international relations (including international non-governmental organizations) in the formation of international law customs is defined. The correlation of international law customs and international agreements in the formation and consolidation of general international law norms is identified. The features of the formation, establishment and application of international law local customs in the practice of the International Court of Justice and other international judicial bodies and international intergovernmental organizations are revealed. The main theoretical approaches of the XX – XXI centuries to the definition of "general principle of law" and the role of international law customs in the formation of the general principles of law are clarified. The peculiarities of changes and additions to international agreements norms by means of international law customs are clarified. The current trends in the formation of international law customs by the resolutions of international intergovernmental organizations are identified. The role of international and domestic courts in the formation and determination of international law customs content is clarified. The place of international law customs in the internal law of Ukraine is determined.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10884
Appears in Collections:12.00.11 – Міжнародне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shchokin_Yu_V_2016.pdf499,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.