МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

Завдання

 

до практичних занять

та контрольної роботи

з навчальної дисципліни

“державне будівництво

і місцеве самоврядування

в україні”

 

 

для студентів ІІІ курсу

заочного факультету

 

 

 

Харків

2005

 

ЗМІСТ

 

 

Загальні положення……………………………………….........3

Практичне заняття № 1. Поняття й елементи організації

і діяльності органів державної влади, органів влади

Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування

в Україні.......................................................................................4

Практичне заняття № 2. Організація місцевого

самоврядування в України..........................................................8

Контрольна робота...................................................................11

Варіант І.......................................................................................11

Варіант ІІ......................................................................................13

Варіант ІІІ.....................................................................................15

Варіант ІV.....................................................................................17

Варіант V......................................................................................19

Варіант VІ....................................................................................21

Нормативні акти та література.....................………………….23

 

 

З А Г А Л Ь Н І    п о л о ж е Н н я

 

На практичні заняття виносяться найбільш важливі та складні теми  курсу „Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні”. Проведення аудиторних занять має на меті вивчення основних тем навчального курсу, формування практичних навичок роботи з першоджерелами, нормативним матеріалом, зі спеціальною юридичною літературою.

Під час підготовки вказаних тем студентам слід звернутись до рекомендованої літератури, насамперед до відповідних підручників, нормативно-правових актів з питань організації діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні, матеріалів правозастосовчої діяльності органів публічної влади, їх структурних підрозділів та посадових осіб.

Згідно з навчальним планом дисципліну “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” студенти заочної форми навчання вивчають у VІ семестрі. До початку екзаменаційної сесії слід виконати письмову контрольну роботу за одним із наведених варіантів. Зазначення в роботі номера варіанта та запис поставлених питань є обов’язковими. Студенти, прізвища яких починаються з літери „А” до „Д” готують варіант I; від „Е” до „К” – II; від „Л” до „П” – III; від „Р” до „Т” – IV; від „У” до „Ч” – V; від „Ш” до „Я” – VI.

Щоб правильно виконати роботу, слід ознайомитися з рекомендованою літературою, вивчити відповідні нормативні акти, проаналізувати матеріали діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування.

Кожне завдання передбачає дослідження фактичних обставин справи і вирішення її згідно з чинним законодавством. Відповідь має бути конкретною і водночас обґрунтованою. Студент не повинен обмежуватись підбором відповідних статей нормативних актів. Він має використовувати не тільки закони України, нормативні акти Президента та Кабінету Міністрів України, але й рішення Конституційного Суду України, зазначені в переліку рекомендованої літератури.

Обґрунтовуючи свою позицію, необхідно вказати джерела, в кінці роботи – список використаної літератури. Не допускається механічного переписування тексту із першоджерел, застосування нормативних актів, що втратили чинність, застарілих статистичних і фактичних даних. Важливо робити узагальнення, висновки, критично ставитись до положень, які даються у спеціальній літературі.

Роботу слід виконувати чітким почерком, грамотною літературною мовою. На останній сторінці необхідно поставити дату написання роботи і особистий підпис. Виконана і належним чином оформлена контрольна робота має бути представлена на рецензію в строк, установлений навчальним планом.

 

П р а к т и ч н е   з а н я т т я   № 1. 

 

ПОНЯТТЯ Й ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ ВЛАДИ

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

П л а н

 

1. Поняття й загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в Україні.

2.    Системно-структурна організація органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні.

3.    Територіальна, правова, матеріальна і фінансова основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і  місцевого самоврядування в Україні.

 

Завдання

 

1. Визначте, до яких форм діяльності належать наступні дії і процедури органів державної влади і місцевого самоврядування в процесі реалізації їх функцій і компетенції:

– сесія Верховної Ради України;

– слухання в комітетах Верховної Ради України;

– затвердження указом Президента України положення про Секретаріат Президента України;

– робочі поїздки Президента України;

– підготовка конституційного подання Президента України до Конституційного Суду України щодо визнання неконституційними положень Закону України;

– прийняття указу Президента з питань помилування;

– засідання Кабінету Міністрів України;

– прийняття акта Кабінету Міністрів України про скасування розпорядження голови місцевої державної адміністрації;

– прийняття розпорядження голови місцевої державної адміністрації про утворення управлінь, відділів місцевої державної адміністрації;

– транспортне обслуговування місцевої державної адміністрації;

– прийняття рішення обласної ради про недовіру голові місцевої державної адміністрації;

– затвердження регламенту місцевої ради;

– прес-конференція міського голови;

– робота з депутатськими запитами і зверненнями;

– підготовка звіту сільського голови;

– прийняття рішення місцевої ради про створення комунального підприємства;

– прийняття рішення міської ради про скасування рішення виконавчого комітету міської ради;

– участь голови районної ради у загальних зборах громадян.

 

2.  Прем’єр-міністр України не погодився зі змістом актів, які були прийняті більшістю голосів на засіданні Кабінету Міністрів України і одноособово видав кілька постанов Кабінету Міністрів України. При цьому він зазначив, що оскільки Прем’єр-міністр України несе персональну відповідальність за роботу Кабінету Міністрів України, то і повноваження щодо прийняття урядових актів належать йому як керівникові Кабінету Міністрів України.

Проаналізуйте дії Прем’єр-міністра України. Чи відповідають вони вимогам законодавства? Розкрийте зміст принципів єдиноначальності й колегіальності в організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування.

 

3. Встановіть, до яких методів діяльності органів публічної влади належать зазначені способи і прийоми організації управлінського процесу: складення розкладу пленарних засідань Верховної Ради України; аналіз звернень громадян; проведення „круглого столу” щодо напрямків реформування місцевого самоврядування за участю представників громадськості, органів державної влади і місцевого самоврядування; обговорення законопроекту на засіданні робочої групи Верховної Ради України; конкурсний відбір на посади у Секретаріаті Президента України; нагородження працівника апарату Почесною грамотою Верховної Ради Автономної Республіки Крим; перевірка контрольною комісією місцевої ради стану виконання рішень місцевої ради щодо діяльності комунальних підприємств.

 

4. Міська рада прийняла рішення про проведення місцевого референдуму щодо встановлення нового місцевого податку на утримання місцевої міліції. Міський прокурор подав протест до міської ради з вимогою скасувати незаконне рішення. У відповіді прокурору міським головою було зазначено, що прийняття рішення про проведення місцевого референдуму належить до виключної компетенції міської ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. 

 

Контрольні завдання

 

1.    Визначте елементи організації і діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

2.    Назвіть принципи, покладені в основу побудови системи органів публічної влади в Україні.

3.    Розкрийте правову основу організації і діяльності органів державної влади в Україні.

4.    Назвіть відмінності матеріально-фінансової основи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування.

5.    Дайте відповідь, як співвідносяться між собою функції органів державної влади і органів місцевого самоврядування та їх компетенція.

6.    Назвіть правові форми діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

7.    Поясніть, що таке координація діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування і в чому полягає її завдання.

8.    Вкажіть, з яких стадій складається вироблення владного рішення.

9.    Визначте способи і прийоми інформаційного забезпечення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування.

10.  Назвіть основні вимоги наукової організації праці в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

 

П р а к т и ч н е   з а н я т т я   2.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В УКРАЇНІ

 

П л а н

 

1.    Поняття і система місцевого самоврядування в Україні.

2.    Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування.

3.    Організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

4.    Організація роботи депутатів місцевих рад.

 

Завдання

 

1. Обласна рада своїм рішенням доручила постійній комісії з питань бюджету і фінансів розробити проект місцевого бюджету та винести його на розгляд ради. Постійна комісія створила підготовчу комісію, якій доручила здійснити підготовку проекту місцевого бюджету. До складу підготовчої комісії увійшли заступник голови обласної ради, керівники депутатських фракцій, фахівці з питань фінансового права. Голова місцевої державної адміністрації звернувся до обласної ради з вимогою скасувати це рішення, оскільки розробка проекту місцевого бюджету та його виконання належать до повноважень місцевої державної адміністрації.  Депутати обласної ради відмовилися виконувати вимоги голови місцевої державної адміністрації, зазначивши, що вирішення цих питань належить до делегованих повноважень місцевої державної адміністрації, а обласна рада таке делегування не здійснювала.

Дайте юридичний аналіз ситуації і визначте шляхи її вирішення. Який порядок підготовки та розгляду місцевого бюджету?

 

2. На засіданні виконавчого комітету міської ради було прийнято рішення про надання дозволу на спорудження торговельного центру. На сесії міської ради депутатська фракція звернулася з вимогою скасувати рішення виконавчого комітету, оскільки це питання не було погоджено з депутатами міської ради, а спорудження торговельного центру не було передбачено затвердженою радою містобудівною програмою. Міський голова відмовився вносити це питання до порядку денного, оскільки вважав, що вирішення цього питання належить до повноважень виконавчих органів міської ради.

Чи відповідають дії виконавчого комітету міської ради вимогам законодавства?  Які питання належать до виключної компетенції міської ради?

 

3. Голова місцевої державної адміністрації звернувся до секретаря міської ради з вимогою терміново у 3-годинний строк скликати позачергову сесію міської ради і передав йому проект порядку денного сесії. Секретар міської ради відмовився виконувати вимоги голови місцевої державної адміністрації, пояснивши, що сесія скликається тільки за дорученням міського голови, а він знаходиться у відрядженні.

Чи відповідають дії голови місцевої державної адміністрації та секретаря міської ради вимогам законодавства? Який порядок підготовки і скликання сесії місцевої ради?

 

4. Сесія міської ради прийняла наступні рішення: про звільнення з посади секретаря міської ради у зв’язку з досягненням ним 60-річного віку; про відмову у реєстрації фракції “Народовладдя”; про направлення депутатського запиту до голови місцевої державної адміністрації; про вирішення земельного спору.

Чи належать до компетенції міської  ради вирішення цих питань ?

5. Громадянин Шаров звернувся до сільського голови з проханням зареєструвати орган самоорганізації населення – сільський комітет. До заяви він додав протокол зборів жителів села, в яких приймало участь 120 із 850 жителів, які мають право голосу, про створення сільського комітету і обрання Шарова головою цього органу. Сільський голова відмовився реєструвати сільський комітет, оскільки створення органу самоорганізації було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом, і запропонував Шарову проконсультуватися в юриста. Шаров оскаржив у суді дії сільського голови і просив притягнути його до відповідальності за обмеження права на місцеве самоврядування членів територіальної громади і за порушення вимог законодавства про звернення громадян, оскільки сільський голова не видав розпорядження про відмову в реєстрації сільського комітету, а дав відповідь в усній формі.

Чи правомірно діяв сільський голова? Чи був дотриманий встановлений законодавством порядок створення органу самоорганізації населення? Яке рішення має прийняти суд?

 

Контрольні завдання

 

1.    Обґрунтуйте, чому територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування

2.    Охарактеризуйте етапи підготовки і проведення місцевого референдуму.

3.    Розкрийте порядок проведення зборів громадян за місцем проживання.

4.    Визначте порядок внесення і розгляду місцевої ініціативи, порядок організації громадських слухань.

5.    Вкажіть порядок формування та систему місцевих рад.

6.    Назвіть відмінності організаційної структури місцевих рад різного рівня.

7.    Розкрийте основні функції та компетенцію місцевих рад.

8.    Визначте форми та методи діяльності місцевих рад. Розгляньте особливості підготовки і проведення сесій місцевих рад.

9.    Охарактеризуйте організацію роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районної ради та його заступників.

10.  Визначте порядок формування, структуру та організацію роботи виконавчих органів місцевих рад.

11.  Розкрийте особливості організації роботи депутата місцевої ради в раді та з виборцями.

12.  Визначте відмінності між депутатським запитом, зверненням, запитанням депутатів місцевих рад.

13.  Вкажіть основні повноваження органів самоорганізації населення.

14.  Розкрийте підстави та особливості відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

 

В а р і а н т  I

 

 1. Депутатська фракція на пленарному засіданні Верховної Ради України внесла пропозицію про відкликання Голови Верховної Ради України через його незадовільну роботу на цій посаді. Головуючий на засіданні відмовився внести запропоновану пропозицію до порядку денного, мотивуючи це тим, що перед розглядом питання про відкликання Голови Верховної Ради України потрібно попередньо розглянути його у комітетах, на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій, а також утворити тимчасову слідчу комісію для перевірки інформації, що стосується цього питання. Погоджувальна рада депутатських фракцій, куди була внесена пропозиція про відкликання Голови Верховної Ради України, на своєму засіданні прийняла рішення про відкладення зазначеного питання на наступну сесію.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи був дотриманий встановлений порядок розгляду питання про відкликання Голови Верховної Ради України?

 

2. Глава Секретаріату Президента України повернув внесений Секретарем Ради національної безпеки і оборони України до Секретаріату Президента України проект указу Президента України щодо присвоєння вищих військових звань, зазначивши, що Секретар Ради національної безпеки і оборони України не є суб’єктом підготовки і внесення проектів указів Президента України. Секретар Ради національної безпеки і оборони України звернувся до Міністерства юстиції з проханням роз’яснити – чи має право апарат Ради національної безпеки і оборони України і Секретар Ради національної безпеки і оборони України готувати проекти указів Президента України.

Проаналізуйте дії Глави Секретаріату Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та підготуйте обґрунтовану відповідь на запит Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

 

3. 20 депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим звернулися на сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з вимогою звільнення заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим через його незадовільну роботу на цій посаді. Голова Верховної Ради  Автономної Республіки Крим відмовився вносити це питання до порядку денного, зазначивши, що спочатку слід заслухати звіт заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим про його діяльність, однак таку пропозицію можуть вносити не менш ніж п’ять постійних комісій Верховної Ради  Автономної Республіки Крим. Депутати подали запит до заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим з вимогою негайно звітувати про свою діяльність перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії депутатів і Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим вимогам законодавства? Який порядок звільнення з посад Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його заступників, міністрів? Яку відповідь має дати заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим на депутатський запит?

4. Обласна рада прийняла рішення про проведення місцевого референдуму з питань припинення повноважень голови обласної державної адміністрації і утворення виконавчого комітету обласної ради. Обласний прокурор вніс протест до обласної ради з вимогою привести її рішення у відповідність до вимог чинного законодавства. Депутати на сесії обласної ради розглянули протест прокурора і підтвердили своє попереднє рішення, зазначивши у відповіді прокуророві, що обласна рада має право виносити на місцевий референдум будь-які питання місцевого значення.

Чи відповідають дії обласної ради вимогам законодавства? Що є предметом місцевого референдуму? Як має діяти у цій ситуації  прокурор?

 

В а р і а н т  II

 

1. На сесії Верховної Ради України 10 народних депутатів України звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента України і з вимогою надання офіційної відповіді на нього у 10-денний строк. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відмовив, мотивуючи це тим, що депутатський запит до Президента повинен бути попередньо схвалений на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій. Після чого народні депутати України направили свій запит до Секретаріату Президента України.

Чи відповідають дії народних депутатів України і головуючого на засіданні вимогам законодавства? Який порядок направлення і розгляду запиту до Президента України? Як має діяти у цій ситуації Секретаріат Президента України?

 

2. Під час перебування Президента України з офіційним візитом за кордоном глава Секретаріату Президента України, здійснюючи моніторинг актів Кабінету Міністрів України, встановив, що постанова Кабінету Міністрів, на його погляд, прийнята з перевищенням повноважень уряду. У зв’язку з цим він видав розпорядження про зупинення дії постанови Кабінету Міністрів України до розгляду цього питання Президентом України.

Чи відповідають дії глави Секретаріату Президента України вимогам законодавства? З яких питань глава Секретаріату Президента України може видавати розпорядження?

 

3. Прем’єр-міністр України скликав засідання уряду і доручив міністру Кабінету Міністрів України протягом 24 годин організувати його проведення, повідомити членів Кабінету Міністрів України та надати їм відповідні матеріали. У ході підготовки урядового засідання міністр Кабінету Міністрів України сформував проект порядку денного; визначив коло осіб, запрошених на засідання, до якого ввійшли: керівники деяких державних комітетів та служб, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови профільних комітетів Верховної Ради України, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівники фахових управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України; а також надав дозвіл щодо присутності на урядовому засіданні представників офіційних засобів масової інформації.

            Чи правомірні дії міністра Кабінету Міністрів України? Який порядок підготовки і проведення засідань Кабінету Міністрів України? 

 

4. Вуличний комітет звернувся до секретаря міської ради з вимогою провести слухання з питань екологічних проблем міста. Секретар міської ради відмовив вуличному комітету, пояснивши, що слухання проводяться за вимогою не менш як 300 членів територіальної громади і пропозицію про проведення слухання слід попередньо узгодити з виконавчим комітетом міської ради.

Прокоментуйте дії вуличного комітету і секретаря міської ради. Як відбувається організація слухань у місцевій раді (наведіть приклади, керуючись статутом територіальної громади та регламентом місцевої ради). 

 

В а р і а н т  III

 

1. Слідчим районної прокуратури м. Києва було винесено постанову про затримання громадянина Коваля та пред’явлення йому обвинувачення у скоєнні злочину. Після того, як було встановлено, що громадянин Коваль обраний народним депутатом України, однак ще не встиг принести присягу народного депутата, до Верховної Ради України було направлено подання про надання згоди парламенту на притягнення Коваля до кримінальної відповідальності. Верховна Рада України звернулася до Генерального прокурора України з вимогою скасувати постанову слідчого та негайно звітувати щодо затримання Коваля. Генеральний прокурор пояснив, що процедуру затримання було дотримано, оскільки Коваль не є народним депутатом, бо повноваження народних депутатів починаються з моменту складення присяги.

Дайте юридичний аналіз дій слідчого, Генерального прокурора України. У чому полягають особливості порядку затримання, арешту та притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України ?

 

 2. Секретар Ради національної безпеки і оборони України у зв’язку з офіційним візитом Президента України за кордон самостійно скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України, головував на ньому і за результатами розгляду питань видав розпорядження про призначення заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, про утворення тимчасової міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки та про присвоєння військових і спеціальних звань. Народні депутати України направили запит до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з вимогою відмінити зазначені розпорядження, однак він відмовився це зробити, зазначивши, що право відміни актів належить Президенту України.

Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Чи належить до повноважень Секретаря Ради національної безпеки і оборони України вирішення цих питань?

3. Громадянин Іщенко звернувся до міністра Кабінету Міністрів України з проханням дозволити йому бути присутнім на засіданні Кабінету Міністрів України, оскільки він хоче прийняти участь у обговоренні проектів актів Кабінету Міністрів України. Міністр Кабінету Міністрів України відмовив Іщенко, пояснивши, що на засіданнях уряду можуть бути присутніми лише члени Кабінету Міністрів України та посадові особи, яких стосується обговорюване питання. Іщенко звернувся до суду зі скаргою на дії міністра Кабінету Міністрів, який, на його думку, порушив його конституційне право на інформацію, а також вимоги законодавства про порядок висвітлення діяльності органів державної влади.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії міністра Кабінету Міністрів України вимогам законодавства? Яке рішення має прийняти суд ? Який порядок підготовки засідань Кабінету Міністрів України? Яким чином забезпечується висвітлення роботи Кабінету Міністрів України на засіданнях?

 

4. Новопризначений голова місцевої державної адміністрації прийняв розпорядження про припинення повноважень перших заступників і заступників голови місцевої державної адміністрації та про призначення на ці посади інших осіб. Звільнений з посади заступник голови місцевої державної адміністрації звернувся до суду з вимогою скасувати розпорядження голови місцевої державної адміністрації та поновити його на роботі, оскільки вважав, що для його звільнення не було ніяких підстав і, крім того, питання про звільнення не було погоджене із віце-прем’єр-міністром України.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії голови місцевої державної адміністрації вимогам законодавства? Яке рішення має прийняти суд?

 

В а р і а н т  IV

 

1. До Конституційного Суду України звернулася група народних депутатів України з вимогою визнати неконституційним закон через порушення процедури його ухвалення. У зверненні було зазначено, що народний депутат України у зв’язку із виїздом у відрядження дав письмове доручення своєму помічнику-консультанту бути присутнім замість нього на пленарному засіданні Верховної Ради України і брати участь у голосуванні, що помічником і було зроблено.

Дайте юридичний аналіз дій народних депутатів України. Які права має помічник-консультант народного депутата України? Яке рішення може прийняти Конституційний Суд України?

 

2. Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидату на пост Президента України громадянину Олександрову у зв’язку з тим, що під час подання необхідних документів для реєстрації ним не було надано необхідної кількості підписів на підтримку його як кандидата на пост Президента України. Олександров оскаржив дії Центральної виборчої комісії у Верховному Суді України. У процесі розгляду справи Верховним Судом України було встановлено, що громадянин Олександров подав до Центральної виборчої комісії неправдиві відомості щодо часу проживання в Україні, який на момент подання документів до Центральної виборчої комісії становив 4 роки.

Яке рішення  має прийняти Верховний Суд України? Чи відповідають дії Центральної виборчої комісії вимогам законодавства? Які умови реєстрації кандидата на пост Президента України передбачені законодавством ?

 

3. До порядку денного засідання Кабінету Міністрів України були включені наступні питання: про затвердження плану законопроектної роботи; про ліквідацію Державного комітету природних ресурсів України; про розподіл функціональних обов’язків між Прем’єр-міністром, Першим віце-прем’єр-міністром, віце-прем’єр-міністрами; про схвалення концепції Державної програми розвитку паливно-енергетичного комплексу; про створення Координаційного комітету з питань адміністративно-територіальної реформи в Україні; про затвердження загальної структури Міністерства внутрішніх справ України; про внесення конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції України; про призначення на посаду Голови Національного банку України; про скасування розпорядження голови обласної державної адміністрації; про стан підготовки до проведення Дня Уряду України у Верховній Раді; про затвердження структури Секретаріату Кабінету Міністрів України.  

Чи належить вирішення вказаних питань до компетенції Кабінету Міністрів України? Надайте юридично обґрунтовану відповідь. 

 

4. Директор приватного підприємства відмовився звільнити від виконання виробничих обов’язків депутата міської ради на час здійснення ним депутатських повноважень. Своє рішення директор мотивував частою відсутністю депутата на робочому місці. Депутат направив депутатське звернення до прокурора області з вимогою притягти до відповідальності директора за невиконання вимог законодавства щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності. У відповіді на депутатське звернення прокурор зазначив, що питання щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності належить до компетенції міської ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації. У яких випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків? Яким чином здійснюється забезпечення гарантій депутатської діяльності депутатів місцевих рад?

 

В а р і а н т  V

 

1. На пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято рішення про утворення Погоджувальної ради депутатських фракцій, до складу якої були включені: керівники депутатських фракцій, народні депутати України, Голова Секретаріату Президента України, представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України. При цьому Верховна Рада України доручила Погоджувальній раді депутатських фракцій підготувати проект Закону “Про внесення змін до Закону “Про статус народного депутата” та проект “Положення про депутатську фракцію”.

Чи відповідають такі рішення  Верховної Ради України вимогам законодавства? Чи був дотриманий встановлений порядок формування Погоджувальної ради депутатських фракцій? Які функції здійснює Погоджувальна рада депутатських фракцій?  

 

2. Довірена особа кандидата на пост Президента України у територіальному виборчому окрузі громадянин Санін звернувся до територіальної виборчої комісії зі скаргою на дії голови дільничної виборчої комісії, який заборонив йому робити відеозаписи у приміщенні дільниці, а після невиконання його вимог прийняв рішення про позбавлення Саніна права перебування на виборчій дільниці під час голосування. Територіальна виборча комісія відмовила у задоволенні скарги, зазначивши, що довірена особа кандидата на пост Президента України не є суб’єктом звернення зі скаргою, після чого Санін подав скаргу на дії дільничної та рішення територіальної виборчих комісій до Центральної виборчої комісії.

Чи відповідають дії громадянина Саніна, дільничної та територіальної виборчих комісій вимогам законодавства? Яке рішення має прийняти Центральна виборча комісія?

 

3. На засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення про утворення урядового комітету, основним завданням якого була підготовка концепції розвитку житлово-комунального господарства в Україні. До складу урядового комітету були включені: віце-прем’єр-міністр України, народні депутати України, міські голови, голова обласної ради, голови місцевих державних адміністрацій. Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України звернувся з вимогою до Прем’єр-міністра України про перегляд прийнятого рішення. Прем’єр-міністр України зазначив, що рішення прийнято колегіально і він не має права його скасовувати.

Дайте юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення. Проаналізуйте  дії Кабінету Міністрів України. Які особливості створення урядових комітетів  передбачені законодавством?

 

4. На засіданні вуличного комітету були прийняті наступні рішення про:  обов’язковий збір з жителів вулиці на утримання вуличного комітету;  проведення місцевого референдуму щодо перейменування вулиці;  організацію стоянки автомобільного транспорту на території вулиці; внесення пропозиції до порядку денного сесії місцевої ради.

Міський голова видав розпорядження про скасування рішень вуличного комітету як таких, що прийняті з перевищенням повноважень, та про дострокове припинення повноважень вуличного комітету через порушення законів України. Голова вуличного комітету звернувся до суду зі скаргою на дії міського голови та з вимогою скасувати його розпорядження і притягнути його до відповідальності за втручання в діяльність вуличного комітету.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають рішення вуличного комітету та розпорядження міського голови  вимогам законодавства ? Які повноваження мають органи самоорганізації населення ?Яке рішення має прийняти суд?

 

В а р і а н т  VI

 

1. Кандидат на пост Президента України Шевченко, висунутий однією з політичних партій, звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням про  його перереєстрацію через вихід зі складу партії. Центральна виборча комісія відмовила Шевченку, зазначивши, що партія може висувати кандидатом на пост Президента України як її члена, так і позапартійну особу, і запропонувала подати заяву про відмову від балотування. Шевченко звернувся до Верховного Суду України зі скаргою на дії Центральної виборчої комісії та з вимогою здійснити його перереєстрацію.

Яке рішення  має прийняти Верховний Суд України? Чи відповідають дії Центральної виборчої комісії вимогам законодавства? Які підстави скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України передбачені законодавством?

 

2. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим прийняв рішення про утворення постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, призначив їх голів, а також надав право постійним комісіям вносити проекти нормативно-правових актів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Депутатська фракція Верховної Ради Автономної Республіки Крим на пленарному засіданні вимагала скасувати розпорядження Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, вважаючи, що він перевищив свої повноваження. Однак Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим відмовився виконувати вимоги депутатів і запропонував оскаржити його розпорядження у судовому порядку.

Проаналізуйте дії Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Чи відповідають вони вимогам закону? Як мають діяти депутати у цій ситуації?

 

3. Обласною державною адміністрацією був підготовлений і внесений на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови “Про проведення невідкладних заходів та виділення коштів для ліквідації наслідків стихійного лиха у м. Василівка”. Разом з ним була подана пояснювальна записка і супровідний лист. Наступного після надходження та реєстрації дня проект був переданий до відповідних управлінь Секретаріату Кабінету Міністрів України, які провели фахову і юридичну його експертизу. Завізований керівниками управлінь проект був переданий міністру Кабінету Міністрів України і включений ним до порядку денного чергового засідання уряду. З огляду на попередньо проведені експертизи проекту та вивчення його членами Кабінету Міністрів України постанова була прийнята без обговорення простою більшістю голосів членів уряду, присутніх на засіданні.

            У чому полягає відмінність між постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України? Чи дотриманий встановлений законодавством порядок підготовки і прийняття актів Кабінету Міністрів України?

 

4. На засіданні виконавчого комітету сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск і створення органу самоорганізації населення –  сільського комітету, якому були передані всі повноваження виконавчих органів сільської ради. Районний прокурор опротестував рішення виконавчого комітету сільської ради і вимагав від сільської ради негайно його скасувати. У відповіді прокурору сільський голова зазначив, що місцева рада прийняла рішення про делегування частини своїх повноважень щодо управління місцевим господарством органу самоорганізації населення – сільському комітету.

Чи відповідають дії виконавчого комітету сільської ради вимогам законодавства?  Який порядок створення органів самоорганізації населення? Як має діяти у цій ситуації прокурор?

 

Н о р м а т и в н і   а к т и  т а   л і т е р а т у р а

 

Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

Конституція Автономної Республіки Крим від 21.10.1998 р., затв. Законом України від 23.12.1998 р. № 350-ХІV // Там же. – 1999. – № 5 – 6. – Ст.43.

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-III // Там же. – 2001. – № 37 – 38. – Ст. 189.

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10.02.1998 р. № 90/98-ВР // Там же. – 1998. – № 29. – Ст.191.

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР // Там же. – 1995. – № 19. – Ст.134; 1998. – № 40 – 41. – Ст.250; 2000. – № 12. – Ст.96; 2000. – № 13. – Ст.107.

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 25.03.2004 р. № 1665-IV в ред. Закону від 07.07.2005 р. № 2777-IV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 33. – Ст. 1983.

Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 р. № 2790-XII в ред. Закону від 22.03.2001 р. № 2328-ІІІ, зі змін. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 42. – Ст.212; 2002. – № 35. – Ст.264; 2002. – № 43. – Ст.314; 2004. – № 22. – Ст.315; 2005. – №  9. – Ст.173; 2005. – №  4. – Ст.100; 2005. – № 30. – Ст. 1785.

Про вибори Президента України: Закон України від 05.03.1999 р. № 474-XIV в ред. Закону від 18.03.2004 р. № 1630-IV // Там же. – 2004. – № 20–21. – Ст.291.

Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР // Там же. – 1998. – № 35. – Ст.237.

Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 02.03.2000 р. № 1524-ІІІ // Там же. – 2000. – № 21. – Ст.158.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586-XIV // Там же. – 1999. – № 20 – 21. – Ст.190; 2001. – № 31. – Ст.149: 2001. – № 32. – Ст.172: 2003. – № 24. – Ст.159: 2004. – № 6. – Ст.38: 2004. – № 10. – Ст.103: 2004. – №15. – Ст.228: 2004. – № 19. – Ст.252: 2004. – № 19. – Ст.259: 2004. – № 23. – Ст.323: 2005. – № 7–8. – Ст.162: 2005. – №  17. – Ст.267.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змін. // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст.393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004.– № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7 – 8. –Ст.162; 2005. – № 18 – 19. – Ст.267; 2005. – № 21. – Ст. 303.

Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 р. № 401-ХІV // Там же. – 1999. – № 11. – Ст.79. 

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004 р. № 1667-IV// Там же. – 2004. – № 30 – 31. – Ст.382.

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.02 р. № 93-IV // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 31. – Ст. 1453; 2003. – № 50. – Ст. 2608; 2004. – № 10. – Ст. 572.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ зі змін. // Там же. – 2001. – № 26. – Ст. 1151; 2003. – № 28. – Ст. 1366; 2003. – № 43. – Ст. 2258; 2004. – № 45. – Ст. 2964; 2004. – № 50. – Ст.3255; 2005. – № 6. – Ст. 338.

Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. № 2625-ІІІ // Там же. – 2001. – № 32. – Ст. 1449.

Про всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від 03.07.1991р. // Вiдом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

Регламент Верховної Ради України, введений в дію постановою Верховної Ради України від 27.07.1994 р. № 130/94-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 35. – Ст.338; 1997. – № 29. – Ст.195; 1998. – № 22. – Ст.120; 1998. – № 30 – 31. – Ст.199, 211; 1998. – № 40 – 41. – Ст.253; 2000. – № 8. – Ст.55; 2000. – № 9. – Ст.87; 2000. – № 18. – Ст.141; 2000. – № 21. – Ст.168; 2004. – № 10. – Ст.121; 2004. – № 10. – Ст.127; 2004. – № 12. – Ст.165; 2004. – № 26. – Ст.365; 2004. – № 25. – Ст.354; 2004. – № 32. – Ст.396.

Про затвердження положень про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 11.12.2003 р. № 1385-IV // Там же. – 2004. – № 13. – Ст.183.

Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затв. постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 р. № 379/95-ВР // Там же. – 1995. – № 37. – Ст.283; 1999. – № 18. – Ст.169; 2001. – № 30. – Ст.141; 2004. – № 23. – Ст.320.

Про структуру апарату Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 20.04.2000 р. № 1678-ІІІ // Там же. – 2000. – № 31. – Ст.253.

Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затв. постановою Верховної Ради Ук-раїни від 17.12.1993 р. № 3748-XII // Там же. – 1994. – № 6. – Ст. 30.

Про розподіл обов’язків між Головою Верховної Ради України, Першим заступником і заступником Голови Верховної Ради України: Розпорядження Голови Верховної Ради України від 29.02.2000 р. № 140 // Держ. буд-во: Зб. нормат.-прав. актів. Т.1. – Х.: Гриф, 2002. – С. 509 – 512.

Про створення Секретаріату Президента України: Указ Президента України від 14.10.2005 р. № 1445/2005  // Уряд. кур’єр. – 2005. – № 197. – 18 жовт.

Питання Секретаріату Президента України: Указ Президента України від 04.11.2005 р. № 1548/2005  // Там же. – 2005. – № 214. – 10 листоп.

Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України від 08.02.2005 р. № 208/2005 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 8. – Ст. 434.

Питання Апарату Ради національної безпеки і оборо-ни України: Указ Президента України від 14.10.2005 р. № 1446/2005 // Уряд. кур’єр. – 2005. – № 199. – 20 жовт.

Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим: Указ Президента України від 12.10.2005 р. № 1433/2000 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 42. – Ст. 2651.

Положення про порядок підготовки і внесення указів і розпоряджень Президента України, затв. Указом Президента від 20.08.1993 р. № 346/93 в ред. Указу від 10.09.1994 р. № 512/94, зі змін. // Там же. – 1999. – № 5. – С. 1; 2003. – № 22. – Ст. 990;  2004. – № 10. – Ст. 579.

Про порядок розгляду питань, пов’язаних з призначенням на посади голів, заступників голів обласних, Київської і Севастопольської міських та голів районних державних адміністрацій: Указ Президента України від 27.07.1996 р. № 607/96 в ред. Указу від 12.02.1998 р. № 111/98) // Уряд. кур’єр. – 1996. – № 141. – 30 лип.; Офіц. вісн. України. – 1998. – № 7. – С. 28.

Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.1999 р. № 1572/99 зі змін. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 50. – С. 8; 2000. – № 15. – Ст. 602; 2001. – № 22. – Ст. 985; 2002. – № 3. – Ст.82; 2003. – № 16. – Ст. 705; 2003. – № 22. – Ст.989; 2003. – № 23. – Ст.1035; 2003 р.– № 35. – Ст.1883; 2004. – № 10. – Ст. 579; 2005. – № 11. – Ст. 517; 2005. – № 11. – Ст. 518; 2005. – № 20. – Ст. 1055.

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15.12.1999 р. № 1573/99 зі змін. // Там же. – 1999. – № 50. – С.11; 2000. – № 22. – Ст.888; 2000. – № 35. – Ст.1479; 2002. – № 50. – Ст. 2252; 2003. – № 6. – Ст. 220; 2003. – № 32. – Ст. 1692; 2003. – № 38. – Ст.2023; 2004. – № 3. – Ст. 117; 2004. – № 37. – Ст. 2448; 2004. – № 35. – Ст. 2319; 2004. – № 39. – Ст. 2582; 2005. – № 9. – Ст. 467.

Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади, затв. Указом Президента України від 12.03.1996 р. № 179/96 // Уряд. кур’єр. – 1996. – № 58 – 59. – 28 берез.

Про вдосконалення структури місцевих державних адміністрацій: Указ Президента України від 03.04.2005 р. № 593/2005 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 14. – Ст. 707.

Тимчасовий регламент Кабінету Міністрів України, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 915 // Там же. – 2000. – № 24. – Ст. 994;  2002. – № 3. – Ст. 89; 2002. –  № 36. – Ст. 1700;  2003. – № 18. – Ст. 818; 2003. – № 38. – Ст. 2026; 2004. – № 9. – Ст. 535; 2004. – № 15. – Ст. 1038; 2004. – № 42. – Ст. 2763; 2005. – № 9. – Ст. 475; 2005. –  № 25. – Ст. 1438

Про функціональні повноваження Першого віце-прем’єр-міністра України і віце-прем’єр-міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2005р. № 175 // Там же. – 2005. – № 9. – Ст. 476.

Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2000 р. № 88 зі змін. // Там же. – 2000. – № 4. – Ст. 110;  2000. – № 16. – Ст.676; 2001. – № 31. – Ст.1415; 2001. – № 36. – Ст.1662; 2001. – № 49. – Ст. 2201; 2001. – № 41. – Ст. 1848; 2002. – № 14. – Ст.756; 2002. – № 33. – Ст.1532; 2002. – № 43. – Ст.1977; 2003. – № 10. – Ст.442; 2003. – № 13. – Ст.570; 2003. – № 32. – Ст. 1696; 2005. – № 3. – Ст.129; 2005. – № 13. – Ст. 670.

Про структуру місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2005 р. № 328 // Там же. – 2005. – № 19. – Ст.  999.

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2005р. № 179 // Там же. – 2005. – № 11. – Ст. 522.

 

Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56 – 93 зі змін. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 30. – Ст.336; 1993. – № 32. – Ст.340; 1995. – № 30. – Ст.229; 1999. – № 5 – 6. – Ст.39; 1999. – № 18. – Ст.140; 1999. – № 45. – Ст.399; 2000. – № 10. – Ст.78; 2000. – № 29. – Ст.231; 2000. – № 39. – Ст.333; 2001. – № 33. – Ст.179; 2002. – №  2. – Ст.5; 2003. – № 26. – Ст.185; 2003. – № 28. – Ст.216; 2005. – № 17. – Ст.267.

Типовий регламент місцевої державної адміністрації, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 р. № 2263 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 50. – С. 77; 2002. –  № 12. – Ст. 598; 2004. –  № 15. – Ст. 1047.

Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. № 1569 // Там же. – 2003. – № 40. – Ст. 2107.

Питання діяльності урядових комітетів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2005 р. № 1020 // Там же. – 2005. – № 42. – Ст. 2657.

Регламент Верховной Рады Автономной Республики Крым, утв. постановлением Верховной Рады автономной Республики Крым от 30.06.1998 г. № 109-ІІ // Сб. нормативно-прав. актов Автономной Республики Крым. – 1998. – № 6. – Ст.388; 1999. – № 8. – Ст.837.

Регламент работы Совета министров Автономной Республики Крым, утв. постановлением Совета министров Автономной Республики Крым от 23.09.1998 г. № 295 // Там же. – 1998. – № 9. – Ст.836.

Рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 р. № 17-рп/2002 (щодо повноважності Верховної Ради України) // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 44. – Ст. 2045.     

Рішення Конституційного Суду України від  07.07.98 р. № 11-рп/98 (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) // Там же. – 1998. – № 27. – С. 139.

 

Рішення Конституційного Суду України від 28.03.2001 р. № 2-рп/2001 (справа про позачерговий розгляд законопроектів) // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 15. – Ст. 658.

Рішення Конституційного Суду України від 14.10.2003 р. № 16-рп/2003 (справа про направлення запиту до Президента України) // Там же. – 2003. – № 46. –  Ст. 2388.

Рішення Конституційного Суду України від 11.04.2000 р. № 4-рп/2000 (справа про запити народних депутатів до прокуратури) // Там же. – 2000. – № 16. – Ст. 679.

Рішення Конституційного Суду України від 19.05.1999 р. № 4-рп/99 (справа про запити народних депутатів України) // Там же. – 1999. – №20. – Ст.905.

Рішення Конституційного Суду України від 20.03.2002 р. № 4-рп/2002 (справа про запити і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) // Там же. – 2002. –  № 13. – Ст. 668.

Рішення Конституційного Суду України від 10.04.2003 р. № 7-рп/2003 (справа про гарантії діяльності народного депутата України) // Там же. – 2003. – № 17. – Ст. 789.

Рішення Конституційного Суду України від 27.10.1999 р. № 9-рп/99 (справа про депутатську недоторканність) // Там же. – 1999. – № 44. – С. 71.

Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 р. № 21-рп/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) // Там же. – 2003. –  № 52. – Ст. 2829.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підруч. / За ред. С.Г.Серьогіної. – Х.: Право, 2005.

Державне будівництво: Зб. нормативно-правових актів. У 2 кн. – Х.: Гриф, 2002.

Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підруч. – К.: Ін Юре, 2003.

Гнилорибов В.В., Тихонов В.М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Навч. посіб. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004.

Законодавство про вибори Президента України: Наук.-практ. посіб. / Панов М.І., Серьогіна С.Г., Битяк Ю.П. та ін. – Х.: Одіссей, 2004.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підруч. / За ред. Я.Ю. Кон-дратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

Величко В.О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні: Моногр. – Х., 2005.

Любченко П.М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування. – Х.: Модель всесвіту, 2001.

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Моногр. / За ред. Ю.М.Тодики, В.А.Шумілкіна. – Х.: Одіссей, 2004.

Серьогіна С.Г. Теоретично-правові та організаційні засади функціонування інституту президентства в Україні: Моногр. – Х.: Ксілон, 2001.

Соляннік К.Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи. – Х.: Крок, 2004.