МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

 

 

 

тематика курсових робіт

з кримінально-виконавчого права

 

 

для студентів ІV курсу факультету № 9

та V курсу денних факультетів

 

 

 

Харків

2006

 

 

ЗМІСТ

 

Загальні положення.......................…………………………………3

Тема 1. Політика у сфері виконання покарань…………….......…4

Тема 2. Поняття кримінально-виконавчого права………….........5

Тема 3. Діяльність органів та установ виконання покарань

  як предмет регулювання у кримінально-виконавчому

  праві………….......................................................................6

Тема 4. Принципи кримінально-виконавчого права……..............7

Тема 5. Наука кримінально-виконавчого права…………….........8

Тема 6. Кримінально-виконавче законодавство України………..8

Тема 7. Правовий статус засуджених…………………….............10

Тема 8. Органи і установи виконання покарань…………............12

Тема 9. Нагляд і контроль за виконанням покарань.

  Участь громадськості у виправленні й ресоціалізації

   засуджених……..................................................................13

Тема 10. Виконання покарання у виді штрафу…………….........14

Тема 11. Виконання покарання у виді позбавлення військового,

    спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного

     класу……….......................................................................16

Тема 12. Виконання покарання у виді позбавлення права

     обіймати певні посади або займатися певною

     діяльністю…………….....................................................17

Тема 13. Виконання покарання у виді  громадських робіт……..18

Тема 14. Виконання покарання у виді виправних робіт……......19

Тема 15. Виконання покарання у виді службових обмежень

    для військовослужбовців…………………......................21

Тема 16. Виконання покарання у виді конфіскації майна ……...22

Тема 17. Виконання покарання у виді арешту........…....……......23

Тема 18. Особливості виконання і відбування покарання у виді

     арешту відносно військовослужбовців……………......24

Тема 19. Виконання покарання у виді обмеження волі………....24

Тема 20. Порядок і умови виконання покарання у виді

     тримання в дисциплінарному батальйоні

     військовослужбовців……………………………………26

Тема 21. Класифікація засуджених до позбавлення волі та їх

                розподіл за видами установ виконання покарання…...27

Тема 22. Загальні положення виконання покарання у виді

                позбавлення волі…………...............................................29

Тема 23. Режим у колоніях та засоби його забезпечення….........29

Тема 24. Умови відбування покарання в колоніях....……….......30

Тема 25. Суспільно-корисна праця в установах

     виконання покарань………………………………….....31

Тема 26. Особливості відбування покарання в колоніях різних

                видів………………….......................................................31

Тема 27. Особливості відбування покарання  у виді

                позбавлення волі неповнолітніми……….......................32

Тема 28. Особливості відбування покарання  у виді

                позбавлення волі засудженими жінками…...................35

Тема 29. Порядок і умови виконання та відбування покарання

                у виді довічного позбавлення волі………......................37

Тема 30. Звільнення від відбування покарання…………….........37

Тема 31. Нагляд за особами, звільненими від відбування

                покарання..........................................................................39

Тема 32. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених

                від відбування покарання………………………............40

Тема 33. Виконання покарання у зарубіжних країнах……….....41

 

 

ЗАГАЛЬНІ положення

 

            Курсова робота з кримінально-виконавчого права – форма самостійної роботи студентів, яка сприяє більш глибокому вивченню навчального курсу, надбанню необхідного для майбутньої праці досвіду збирання та обробки певних матеріалів, оволодінню пізнавальними навичками самостійної творчої  діяльності з метою отримання системи нових знань.

Пропонуються найважливіші й найактуальніші в кримінально-виконавчому праві теми, до кожної з них надається план і список рекомендованої літератури.

При розкритті першого пункту плану потрібно обґрунтувати актуальність  обраної теми.

У заключній частині слід зробити висновки.

За погодженням і обговоренням із викладачем можна обрати й іншу тему з кримінально-виконавчого права, пояснивши свій вибір та особисту зацікавленість.

            Особливістю курсової роботи є обов’язкове використання даних сучасних досліджень з кримінально-виконавчого права, які можна одержати з відповідної літератури.

            Важливою вимогою до курсових робіт є оформлення і стиль викладення. Робота має бути написана грамотно, без повторювань. Сторінки нумеруються у верхньому правому кутку. Обов’язковими є посилання у тексті на літературні джерела, у підрядкових примітках необхідно вказувати: прізвище, ініціали автора, повну назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання, сторінку посилання. Це ж стосується й оформлення списку літератури, який наводиться у кінці, після висновків.

Обсяг роботи має становити 20-40 с. рукописного тексту. Друкований текст на рецензування та до захисту не прий-мається.

Дослівний перепис тексту монографій, підручників, статей чи інших літературних джерел без відповідного посилання на них у тексті курсової роботи є підставою для її повернення на доопрацювання.

При написанні курсової роботи, крім обов’язкової, доцільно звертатися і до додаткової літератури. Проте слід мати на увазі, що літературні джерела, видані в Росії чи в інших зарубіжних країнах, можна використовувати лише при висвітленні теоретичних положень, статистичні ж дані та результати кримінологічних досліджень із них – тільки у порівняльному аспекті.

Необхідно вказати, що більшість нормативно-правових актів, зазначених у переліку літературних джерел до тем, містить видання “Кримінально-виконавче право” // Зб. нормат.-прав. док. / Уклад. А.Х. Степанюк. – Х.: Право, 2005 (далі – Зб.).

 

Т е м а  1. ПОЛІТИКА

У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

 

П л а н

 

1. Політика у сфері виконання покарань: соціальне призначення, зміст і форми вираження, засоби і суб’єкти формування та здійснення.

2. Система факторів, що визначають сучасний розвиток політики у сфері виконання покарань.

3. Єдність та взаємозв’язок принципів політики у сфері виконання покарань і кримінально-виконавчого права.

4. Взаємозв’язок  політики у сфері виконання покарань і кримінальної політики.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Конституція України. – К.: Юрінком Інтер, 1996.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 1.

Кримінально-виконавче право // Зб. 

Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Затв. Указом Президента України від 31 лип. 1998 р. № 827/98 //Офіц. вісн. України. – 1998. – № 31. – Ст.1162.

Степанюк А.Ф. Политика в сфере исполнения наказаний  // Пробл. законності. – Х., 2001. – Вип.50. – С. 129 – 137.

Степанюк А.Х. Застосування державного примусу при виконанні покарань // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту (юрид. науки). – 2001. – № 3. – С. 127 – 132.

Степанюк А.Х. Каральна функція органів та установ виконання покарань // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України. – 2001. – Вип.3. – С.131 – 143.

Трубников В.М., Филонов В.П., Фролов А.И. Уголовно-исполнительное право Украины: Учеб. – Донецк: Донец. ин-т внутр. дел МВД Украины, 1999. – Гл. 1.

 

 

Т е м а  2.  ПОНЯТТЯ

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

П л а н

 

1.  Кримінально-виконавче право як форма політики у сфері виконання покарань.

2.  Поняття кримінально-виконавчого права.

3.  Предмет і метод правового регулювання кримінально-виконавчого права, його зміст та особливості.

4.  Зв’язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 1.

Кримінально-виконавче право // Зб. 

Степанюк А.Ф. Некоторые особенности уголовно-исполнительных правоотношений // Пробл. законності. – Х., 2001. – Вип.48. – С. 114 – 123.

Степанюк А.Х. Каральна функція органів та установ виконання покарань // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України. – 2001. – Вип.3. – С. 131 – 143.

Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчі правовідносини як форма кримінально-виконавчої діяльності  // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2001. – № 2. – С. 182 – 193.

 

Т е м а  3.  ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

ЯК ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ

У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОМУ ПРАВІ

 

П л а н

 

1.  Основні напрямки та мета діяльності органів та установ виконання покарань.

2.  Процес виконання-відбування покарання як об’єкт кримінально-виконавчої діяльності.

3.  Адміністрація органів та установ виконання покарань як суб’єкт виконання покарання.

 

Список літератури

 

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 1.

Степанюк А.Ф. Структурно-функциональная характеристика деятельности по исполнению наказаний // Пробл. законности. – Х., 1996. – Вып. 31. – С.137 – 145.

Степанюк А.Х. Застосування державного примусу при виконанні покарань // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту (юрид. науки). – 2001. – № 3. – С.127 – 132.

Степанюк А.Х. Каральна функція органів та установ виконання покарань // Вісн. Луган. ін-ту внутр. справ МВС України. – 2001. – Вип.3. – С.131 – 143.

Степанюк А.Х. Кримінально-виконавчі правовідносини як форма кримінально-виконавчої діяльності  // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2001. – № 2. – С.182 – 193.

Степанюк А.Х. Об’єкт діяльності органів та установ виконаня покарань // Там же. – 1998. – № 3. – С.127 – 136.

Степанюк А.Х. Юридична процедура як форма кримінально-виконавчої діяльності // Пробл. законності. – Х., 2003. – Вип.64. – С.139 – 146.

 

Т е м а  4.  ПРИНЦИПИ

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

П л а н

 

1.  Принцип поважання прав людини.

2.  Принципи гуманізму і справедливості.

3.  Принцип законності.

4.  Принцип невідворотності виконання і відбування  покарань.

 

Список літератури

 

Конституція України. – К.: Юрінком Інтер, 1996.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 1.

Степанюк А.Ф. Всеобщая декларация прав человека и принципы деятельности органов и учреждений исполнения наказаний  // Пробл. законності. – Х., 1998. – Вип. 96. – С.181 – 190.

Степанюк А.Х. Втілення принципу справедливості в екзекутивній діяльності  // Вісн. Акад. прав. наук України. – 1999. – № 4. – С.194 – 203.

Степанюк А.Х. Значущість принципу невідворотності виконання покарання для екзекутивної діяльності  // Там же. –  № 3. – С.157 – 166.

Степанюк А.Х. Принцип гуманізму в кримінально-виконавчому праві (у співавт. з В.С. Батиргареєвою) // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. – Х.: Право, 1999. – Вип. 3. – С.62 – 78.

Степанюк А.Х. Принцип законности в деятельности органов и учреждений исполнения наказаний  // Пробл. законності. – Х., 1999. – С.172 – 179.

Степанюк А.Х. Роль принципів у формуванні кримінально-виконавчого законодавства // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 1. – С.171 – 181.

 

Т е м а  5.  НАУКА

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

 

П л а н

 

1.  Поняття науки кримінально-виконавчого права: її предмет. Метод і завдання.

2.  Співвідношення науки кримінально-виконавчого права з іншими правовими науками.

3.  Роль науки кримінально-виконавчого права у дослідженні проблем кримінально-виконавчої служби, підвищенні ефективності діяльності органів та установ виконання покарань, прогнозуванні розвитку кримінально-виконавчої системи.

 

Список літератури

 

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 1.

Степанюк А. Ф. Наука уголовно-исполнительного права  // Пробл. законності. – Х., 1998. – Вип. 33. – С.130 – 138.

Степанюк А.Ф. Сущность исполнения наказаний. – Х.: Фолио, 1999.

Трубников В.М., Филонов В.П., Фролов А.И. Уголовно-исполнительное право Украины: Учеб. – Донецк: Донец. ин-т внутр. дел МВД Украины, 1999. – Гл. 2.

 

Т е м а   6.  КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

 

П л а н

 

1. Конституція України – основа правового регулювання діяльності органів та установ виконання покарань.

2. Чинне кримінально-виконавче законодавство України: мета та завдання

3. Загальна характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України.

4. Накази та інструкції Державного департаменту України з питань виконання покарань як форма регулювання правовідносин у сфері виконання покарань. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Конституція України. – К.: Юрінком Інтер, 1996.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 2.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – X.: Одіссей, 2005.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. вид. – К.: Атіка, 2003.

Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Затв. Указом Президента України від 31 лип. 1998 р. № 827/98 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 31. – Ст.1162.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 груд. 2003 р. № 275 // Там же. – 2003. – № 52. – Ст.2898.

 Про державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2713-ІV // Там же. – 2005. – № 29. – Ст.1697.

Про попереднє ув’язнення: Закон України від 30 лип. 1993 р. № 3352-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. –  № 35. – Ст.360.

Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: Закон України від 10 лип. 2003 р. № 1104-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 32. – Ст. 1681.

Степанюк А.Х. Позитивна кримінальна відповідальність як предмет регулювання Кримінально-виконавчого кодексу України // Питання боротьби зі злочинністю: 3б. наук. праць. –  X.: Право, 2005. – Вип. 9. – С.60 – 93.

Степанюк А.Х. Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого законодавства // Там же. – X.: Право, 2005. – Вип. 10. – С. 34 – 43.

 

Т е м а 7. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ

 

П л а н

 

1. Поняття та основи правового статусу засуджених.

2. Основні права  та обов’язки засуджених.

3. Право засуджених на особисту безпеку

4. Законні інтереси засуджених.

 
Варіанти теми.

№ 7а. Правовий статус осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі та арешту.

№ 7б. Правовий статус осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

№ 7в. Правовий статус осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі.

№ 7г. Правовий статус осіб, які відбувають покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.

№ 7д. Правий статус осіб, що відбувають покарання у виді виправних та громадських робіт.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Бородовська Н. Забезпечення правового статусу засудженого до позбавлення волі // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – № 9. – С. 104 – 113.

Защита прав человека в местах лишения свободы (сб.  норматив. актов и офиц. док.). – М.: Юриспруденция, 2003.

Інструкція з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 лют. 2005 р.  № 27 // Офіц. вісн. України. – 2005. – №10. – Ст.511.

Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України від 19 груд. 2003 р. № 270/1560 // Там же. – 2004. – № 2. – Ст.90.

Інструкція про порядок розгляду звернень громадян, їх особистого прийому в органах і установах виконання покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 4 трав. 2002 р. № 111 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 22. – Ст.1083.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 3.

Кримінально-виконавче право // Зб. 

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – X.: Одіссей, 2005.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. вид. – К.: Атіка, 2003.

Кушнір П.Г. Правовий статус осіб, засуджених до обмеження волі: соціально-економічний аспект // Пробл. законності. – X., 2004. – Вип. 69. – С.148 – 153.

Лисодєд О.В. Право засуджених на особисту безпеку за Виправно-трудовим та Кримінально-виконавчим кодексами України // Сучас. пробл. юрид. науки: стан і перспективи розвитку: Тез. доп. та наук. повідомл., учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів / За ред. М.І. Панова. –X.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – С. 150 – 152.

Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України: Затв. Указом Президента України від 5 квіт. 1994 р.  № 139/94 // Укази Президента України. – 1997. – Т. 1. – С.616.

Положення про умови навчання та отримання базової та повної середньої освіти особами, засудженим до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи: Затв. наказом Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 1 берез. 2002 р. № 154/55 // Офіц. вісн. України. – 2002. – №13. – Ст. 677.

Права людини і професійні стандарти для працівників пенітенціарної системи в документах міжнародних організацій. – К.: Сфера, 2002.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 груд. 2003 р. № 275 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 52. – Ст.2898.

 

Пуйко В.М. Правові проблеми забезпечення соціально-правового статусу засуджених до позбавлення волі // Пробл. пенітенціар. теорії і практики: Щоріч. бюл. Київ. ін-ту внутр. справ / За ред. В.М. Синьова. – К.: МП “Леся”, 2004. – № 8. – С.241 – 247.

Селиверстов В.И. Теоретические проблеми правового положения лиц, отбывающих наказание. – М.: Акад. МВД РФ, 1992.

Степанюк А.Х. Деякі аспекти виборчих прав засуджених в Україні // Аспект. – 2004. – № 2. – С. 36 – 37.

Степанюк А.Х. Теоретичні та практичні проблеми імплементації міжнародних стандартів поводження із засудженими в діяльність адміністрації виправно-трудових установ (за результатами моніторингу) // Питання боротьби зі злочинністю: 3б.  наук. праць. – X.: Право, 2001. – Вип. 5. – С. 89 – 118.

Як змусити стандарти працювати: Практ. посіб. по ефект. застосуванню міжнар. тюрем. правил. – Донецьк: Схід.-вид. дім, 2001.

 

Т е м а  8. ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

 

П л а н

 

1.    Поняття, види, компетенція і відомча підпорядкованість органів та установ виконання покарань, їх розрізняльні ознаки.

2.    Структура кримінально-виконавчої системи.

3.    Основні завдання та компетенція центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-ІV // Зб. – С. 112 – 190.

Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999 р. № 606-ХІV // Там же. – С. 207 – 220.

Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23.06.2005 р. № 2713-ІV // Зб.

Про Державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 р. № 202/98-ІV // Зб.

Про Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Указ Президента України № 827/98 від 31.02.1998 р. // Зб.

Про порядок взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо надання особам, які звільнені від відбування покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації: наказ Державного департамента України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства праці та соціальної політики від 12.12.2004 р. № 250/1562/342 // Зб.

Степанюк А.Х. Сущность исполнения наказания. – Х.: Фолио, 1999.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005.

 

Т е м а  9. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПОКАРАНЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИПРАВЛЕННІ Й РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ

 

П л а н

 

1. Контроль виконання покарань: поняття та визначення.

2. Органи, що здійснюють контроль за виконанням покарань.

3. Прокурорський нагляд за виконанням покарань.

4. Відомчій контроль виконання покарань та перевірка планових заходів.

5. Контроль виконання покарань органами державної влади.

6. Громадський контроль виконання покарань.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Конституція України. – К., 1996.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. вид. – К.: Атіка, 2003.

Про державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2713-ІV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 29. – Ст.1697.

Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991 р.  № 1789-ХII //Законодавство України з питань правоохоронної діяльності: Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005.

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002 р. № 93-ІV // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 2002. – № 10. – С.94.

Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 р. № 2790-ХII // Там же. – С.196.

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 р. № 586-ХІV // Там же. – С.220.

Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Затв. Указом Президента України від 31 лип. 1998 р. № 827/98 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 31. – Ст.1162.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005.

Кримінально-виконавче право // Зб. 

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – X.: Одіссей, 2005.

 

 

Т е м а  10. виконання покарання

у виді штрафу

 

П л а н

 

1. Поняття штрафу як виду кримінального покарання.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді штрафу.

3. Контроль і нагляд за виконанням покарання у виді штрафу.

4. Гарантії виконання покарання у виді штрафу.

Список нормативних актів

та літератури

 

Конституція України. – К.: Юрінком Інтер, 1996.

             Законодавство України про виконавче провадження: Наук.-практ. комент. / І.І. Ємельянова, А.І. Нижник, Л.М. Павлова та ін. – К.: Ін Юре, 2001.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. – К. – Х., 2001.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 21. – Ст. 920.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. – Розд. 2.

Кримінально-виконавче право // Зб. 

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанка. – Х.: Одіссей, 2005. 

Про виконавче провадження: Закон України від 21 квіт. 1999 р. № 606-XIV // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 19. – Ст.813.

Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 р. № 202/98-ВР // Там же. – 1998. – № 15. – Ст. 566.

Сапунков В.И., Никулин Е.С., Князев А.А. Прокурорский надзор за законностью исполнения судебных решений: Учеб. пособ. – Х.: Фил. Ин-та повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР, 1983.

Черненок М. Контроль і нагляд у процесі виконавчого провадження // Юрид. газ. – 2004. – № 11. – С. 10.

Черненок М.П. Гарантії реального виконання штрафу як кримінального покарання // Пробл. законності. – Х., 2003. –  Вип. 61. – С. 191 – 197.

Черненок М.П. Правове регулювання і принципи виконання майнових покарань // Там же.Х., 2003. – Вип. 59. –  С. 134 – 140.

Штефан М.Й., Омельченко М.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 

Т е м а   11. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ

У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО, СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВАННЯ, РАНГУ, ЧИНУ

АБО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО КЛАСУ

 

П л а н

 

1. Суб’єкти виконання і відбування покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді позбавлення військового звання, спеціального звання, рангу, чину та кваліфікаційного класу.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Про державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2713-ІV // Зб.

Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24 груд. 1993 р. № 3813-XII в ред. Закону від 5 лют. 1998 р. // Зб.

Про дипломатичні ранги: Закон України № 253-ІV від 28.11.2002 р. // Зб.

Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України: Закон України зі змін., внесеними Законом України № 2536-111 від  21 черв. 2001 р. // Зб.

Законодавство України з питань військової сфери: Зб. законів та ін. нормат.-прав. актів. – К.: Азимут-Україна. – 2003. – С. 676 – 760.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – С.62 – 69.

Кримінально-виконавче право // Зб. 

Кримінально-виконавчий кодекс України // Голос України. – 2003. – № 161.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанка. – X.: Одіссей, 2005. –  С. 169 – 173.

 

Положення про класні чини працівників органів прокуратури України: Затв. Постановою Верховної Ради України  № 1795-XII від 6 лист. 1991 р. // Зб.

Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України: Затв. Постановою Кабінету Міністрів УРСР № 114 від 29 лип. 1991 р. в ред. постанов Кабінету Міністрів України № 33 від 27 січ. 1992 р., № 349 від 20.03.1998 р., № 986 від 07.06.1999 р. // Зб.

Положення про ранги державних  службовців: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України № 658 від 19 черв. 1996 р.

Про спеціальні звання, формений одяг та знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України: Постанова Верховної Ради України від 22 квіт. 1993 р. // Зб.

 

Т е м а 12. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ  У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА  ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

 

П л а н

 

1.    Зміст та особливості покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

2.    Суб’єкти виконання позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

3.     Контроль за засудженими до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

4.    Відповідальність за порушення порядку виконання-відбування позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України від 19 груд. 2003 р. № 270/1560 // Офіц. вісн України. – 2004. – № 2. – Ст. 90. 

Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. – К. – Х., 2001.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. – Розд. 15.

Кримінально-виконавче право // Зб. 

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Одіссей, 2005.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. вид. – К.: Атіка, 2003.

Про державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2713-IV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 29. – Ст.1697.

 

 

Те м а  13.  ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ

ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ

 

П л а н

 

1. Умови відбування покарання у виді громадських робіт.

2. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт.

3. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді громадських робіт.

4. Відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Впровадження альтернативних видів кримінальних покарань в Україні / За ред. О.В. Беци. –  К.: МП “Леся”, 2003. – С.71 – 87.

Інструкція  про порядок виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Затв. Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України 19.12.2003 р № 270/1560. – Розд. 2.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. – Розд. 10.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Одіссей. – Гл. 8;  ст. 36 – 40.

Максимова Н. Гуманізація покарань – шлях до громадянського суспільства // Соц. політика і соц. робота. – 2001. –  № 1. – C. 3 – 12.

Михлин А. Исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы // Рос. юстиция. – 1997. – № 6. – C. 41 – 43.

Ткачова А. Зміст та основні риси громадських робіт // Вісн. Акад. прав. наук України. – Х.: Право, 2005. – № 3 (42). – C. 250 – 258.

Ткачова А.В.Громадські роботи як вид покарання // Нове законодавство України та питання його застосування: Тез. доп. та наук. повідомл. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів (Харків, 26-27 груд. 2003 р.). – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – C. 135 – 137.

 

Т е м а  14. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ

У ВИДІ ВИПРАВНИХ  РОБІТ

 

П л а н

 

1.    Порядок, умови та обчислення строку виконання покарання у виді виправних робіт.

2.    Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування  засудженими покарання у виді виправних робіт.

3.    Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт.

 

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Березовська Н.Л. Виправні роботи і їх застосування до неповнолітніх // Акт. пробл. держави і права. – О.: Юрид. літ., 2002. – Вип. 15. – C. 25 – 29.

Богатирьов І.Г. Профілактично-виховний вплив як засіб корекції поведінки засуджених до покарання у виді виправних робіт (Окремі пробл.) // Пробл. пенітенціар. теорії і практики: Щорічн. Бюл. Київ. ін-ту внутр. справ. – К.: Київ. ін-т внутр. справ, 2003. –  Вип. 8. – C. 3 – 10.

Богатирьов І.Г Деякі проблемні питання застосування альтернативних видів покарань в Україні (теорет. аспекти) // Кримінально-виконавче право. – 2003. – № 6. – С. 84 – 87.

Богатирьов І.Г.Виправні роботи як вид покарань: кримінальні, кримінологічні та кримінально-виконавчі проблеми. – К.: МП “Леся”, 2002.

Впровадження альтернативних видів кримінальних покарань в Україні / За ред. О. Беци. – К.: МП “Леся”, 2003.

Вербенський М.Г. Покарання, не пов’язані з позбавленням волі: загальна характеристика і проблеми застосування // Новий кримінальний кодекс України. Питання застосування  і вивчення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25-26 жовт. 2001 р.). – К. – Х.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 86 – 89.

До цивілізованих  стандартів у пенітенціарній  системі: Новини і комент. // Уряд. кур’єр. – 2005. – №  61, 2 квіт. – С.5.

Інструкція  про порядок виконання покарань, не повязаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України 19.12.2003 р.,  № 270/1560. – Розд. ІІІ.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. – Розд. 11.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Степанюк А.Х., Яковець І.С. Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. – Х.: Одіссей, 2005. – Гл. 9.

Максимова Н. Гуманізація покарань – шлях до громадянського суспільства // Соц. політика і соц. робота. – 2001. –  № 1. – C. 3 – 12.

Соцький Ю. Правове регулювання виконання кримінального покарання у вигляді виправних робіт // Під-во, госп-во і право. – 2004. – № 3. – C. 101 – 102.

Стефанов С.А. Практика применения и исполнения некоторых наказаний, альтернативных лишению свободы // Акт. пробл. політики. – О.: Юрид. літ., 2003. – Вип. 16. – C. 360 – 364.

Ткачова О. Щодо змісту виправних робіт на сучасному етапі розвитку кримінально-виконавчої системи України // Вісн. Акад. прав. наук України. – Х.: Право, 2004. – № 4 (39). – C. 230 – 239.

 

Т е м а  15. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ

У ВИДІ СЛУЖБОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

 

П л а н

 

1. Загальна характеристика сутності кримінального покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

2. Суб’єкти виконання і відбування покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

3. Порядок і умови виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – С. 101 – 105.

Кримінально-виконавче право // Зб. 

Кримінально-виконавчий кодекс України // Голос України. – 2003. – № 161.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: 2005. – С. 169 – 173.

Про грошове забезпечення військовослужбовців: Постанова Кабінету Міністрів України № 829 від 22 трав. 2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 21.

Про  упорядкування  додаткових  видів  грошового забезпечення військовослужбовців: Постанова Кабінету Міністрів України № 452 від 6 квіт. 1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 14.

Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців: Указ Президента України № 1053/2001 від 7 лист. 2001 р. (зі змін., внесеними згідно з Указом Президента України № 381/2002 від 25 квіт. 2002 та  № 469/2002 від 17 трав. 2002) // Там же. – 2001. – № 46. – Ст.2039.

 

Т е м а  16.   ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ

У ВИДІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА

 

П л а н

 

1. Поняття конфіскації майна як виду кримінального покарання.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді конфіскації майна.

3. Контроль і нагляд за виконанням покарання у виді конфіскації майна.

4. Гарантії виконання покарання у виді конфіскації майна.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Конституція України. – К.: Юрінком Інтер, 1996

Законодавство України про виконавче провадження:  Наук.-практ. комент. / І.І. Ємельянова, А.І. Нижник, Л.М. Павлова та ін. – К.: 2001.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. – К. – Х., 2001.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 21. – Ст. 920.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. – Х.: Право, 2005. – Розд. 2.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Одіссей, 2005. 

Черненок М. Контроль і нагляд у процесі виконавчого провадження // Юрид. газ. – 2004. – № 11. – С. 10.

Черненок М. Конфіскація майна: порядок і умови виконання // Там же. – № 9. – С. 9. 

Черненок М.П. Правове регулювання і принципи виконання майнових покарань // Пробл. законності. – Х., 2003. – Вип. 59. – С. 134 – 140.

Штефан М.И., Омельченко М.П., Штефан С.М. Виконання судових рішень: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 

Т е м а 17. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ

У ВИДІ АРЕШТУ

 

П л а н

 

1. Організація виконання покарання у виді арешту.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту.

3. Особливості соціально-виховної роботи із засудженими до арешту.

4. Порядок звільнення від відбування покарання у виді арешту.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – С.113 – 116.

Кримінально-виконавче право // Зб. 

Кримінально-виконавчий кодекс України // Голос України. – 2003. – № 161.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – X.: Одіссей, 2005. –  С. 185 – 193.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань № 275 від 25.12.2003 р. зі змін. відповідно до наказу № 213 від 09.11.2004 р. // Зб. – С. 243 – 318.

 

Т е м а 18.  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ І ВІДБУВАННЯ

ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ ВІДНОСНО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

 

П л а н

 

1. Органи і установи, які виконують покарання у виді арешту відносно військовослужбовців.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту відносно військовослужбовців.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Інструкція про порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців: Затв. наказом Міністра оборони України № 618 від 16.12.2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 52. – Ч.2. – Ст. 3480.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. – С. 117 – 123.

Кримінально-виконавчий кодекс України // Голос України. – 2003. – № 161.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – X.: Одіссей, 2005. –  С. 193 – 200.

 

Т е м а 19. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ

У ВИДІ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ

 

П л а н

 

1. Поняття обмеження волі як виду кримінального покарання.

2. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі.

3. Умови праці засуджених до обмеження волі. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Бодюл Є.М. Особливості та деякі проблеми виконання покарання у виді обмеження волі // Пробл. пенітенціар. теорії і практики: Щоріч. бюл. Київ. ін-ту внутр. справ / Голов.  ред. О.Ф. Штанько – К.: Київ. ін-т внутр. справ, 2004. – № 9. –  С. 241 – 247.

Інструкція з організації порядку і умов виконання покарання у виді обмеження волі: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16 лют. 2005 р. № 27 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 10. – Ст.511.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 15.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – X.: Одіссей, 2005.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. вид. – К.: Атіка, 2003.

Кушнір П.Г. Правовий статус осіб, засуджених до обмеження волі: соціально-економічний аспект // Пробл. законності. – Х., 2004. – Вип. 69. – С. 148 – 153.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 груд. 2003 р. № 275 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 52. – Ст. 2898.

Структура видів покарання, призначених судами особам (за вироками, що набрали законної сили) // Вісн. Верхов. Суду України. – 2005. – № 4. – С.12.

 

Т е м а  20.  ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ТРИМАННЯ

В ДИСЦИПЛІНАРНОМУ БАТАЛЬЙОНІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

 

П л а н

 

1. Організація виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

2. Порядок й умови виконання і відбування покарання  у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослуж-бовців.

3. Порядок звільнення від відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. – С. 132 – 144.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Кримінально-виконавчий кодекс України // Голос України. – 2003. – № 161.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. Ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Одіссей. – 2005. –  С. 233 – 263.

Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України: Затв. Указом Президента України № 139/94 від  5 квіт. 1994 р. // Законодавство України з питань військової сфери: Зб. законів та ін. нормат.-прав. актів. – К.: Азимут-Україна. – 2003. – С. 951 – 956.

 

Т е м а  21. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ  ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ

ЗА ВИДАМИ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ

 

П л а н

 

1. Поняття та критерії класифікації засуджених до позбавлення волі та її значення.

2. Визначення  засудженим  виду установ виконання покарання. Юридична, первинна, зовнішня класифікація засуджених.

3. Прийом засуджених до позбавлення волі  в установи  виконання покарання та їх облік.

4. Практичне значення перебування засуджених у відділенні карантину, діагностики і розподілу. Психологічна, вторинна, внутрішня  класифікація засуджених.

5. Співвідношення понять класифікація і диференціація  засуджених до позбавлення волі.

6. Значення класифікації засуджених для організації індивідуально-виховної і профілактичної роботи під час відбування покарання.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Інструкція про порядок  розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: Затв. Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань 16.12.2003 р. № 261 // Зб.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. – Розд. 17.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Степанюк А.Х., Яковець І.С. Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. – Х.: Одіссей, 2005. – Розд. ІІІ.

Положення  про відділення  карантину, діагностики і розподілу засуджених в установі  виконання покарання: Затв.  Наказом Державного департаменту України з питань  виконання покарань 17.03.2000 р. № 33 // Зб.

Положення про  методично-виховну раду  установи виконання покарання: Затв. Наказом Державного департаменту України з питань  виконання покарань 17.03.2000 р. № 33 // Основні питання діяльності кримінально-виконавчої системи: Навч. посіб. – Ч.4. – К.: МП “Леся”, 2001.

Положення про Апеляційну комісію Державного департаменту України з питань виконання покарань, з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: Затв. Наказом Державного департаменту України з питань  виконання покарань 16.12.2003 р. № 261 // Зб.

Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі: Затв. Наказом Державного департаменту України з питань  виконання покарань 16.12.2003 р. № 261 // Зб.

Положення про психологічну службу установи виконання покарання: Затв.  Наказом Державного департаменту України з питань  виконання покарань 17.03.2000 р. № 33 // Зб.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затв. Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань 25.12.2003 р. № 275 // Зб.

Европейские пенитенциарные правила // Защита прав человека в местах лишения свободы. – М.: Юриспруденция, 2003.

Осауленко О.І. Диференціація та індивідуалізація виконання кримінальних покарань у виді позбавлення волі // Пробл. пенітенціар. теорії і практики: Бюл. Київ. ін-ту внутр. справ. – К.: МП “Леся”, 2002. – С. 59 – 64.

Супрун М.О. З історії класифікації засуджених-підлітків із особливостями розумового розвитку // Пробл. пенітенціар.  теорії і практики: Щоріч. бюл. Київ. ін-ту внутр. справ. – К.:  Київ. ін-т внутр. справ, 2002. – Вип. 7. – C. 375 – 383.

Четверикова О.С Проблеми вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі у виховних установах // Питання боротьби зі злочинністю. Зб. наук. праць. – Х.: Право, 2004. – Вип. 8. – C. 204.

Як змусити стандарти працювати: Практ. посіб. по ефективному застосуванню міжнародних тюремних правил. – Донецьк: Схід.-видав. дім., 2001.

Яковець І.С Поняття та види класифікації засуджених до позбавлення волі // Право і Безпека. – 2004. – № 3/4 (№ 4). –  C. 119 – 124.

Яковець І.С. Види й підстави класифікації засуджених до позбавлення волі // Пробл. законності. – Х., 2005. – Вип. 75. –  C. 162 – 169.

Яковець І.С.Деякі питання розподілу неповнолітніх до виховних установ та їх переведення до виправних колоній // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. – Х.: Право, 2004. –  Вип. 8. – C. 201 – 203.

 

Т е м а  22. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

 

П л а н

 

1.    Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній.

2.    Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях.

3.    Структурні дільниці виправних і виховних колоній.

4.    Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 18.

Кримінально-виконавче право // Зб.

 

Т е м а  23. РЕЖИМ У КОЛОНІЯХ ТА ЗАСОБИ 

ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

П л а н

 

1.    Поняття та основні вимоги режиму виконання і відбування покарання.

2.    Забезпечення ізоляції осіб, позбавлених волі.

3.    Здійснення нагляду за засудженими до позбавлення волі.

4.    Засоби забезпечення режиму у виправних колоніях.

5.    Характеристика режиму як основного засобу виправлення і ресоціалізації засуджених.

 

Список літератури

 

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 19.

Кримінально-виконавче право // Зб.

 

Т е м а  24. УМОВИ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

В КОЛОНІЯХ

 

П л а н

 

1.    Права і обов’язки засуджених до позбавлення волі.

2.    Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби.

3.    Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами та іншими особами.

4.    Короткочасні виїзди засуджених за межі виправних і виховних колоній.

5.    Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей.

6.    Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 20.

Кримінально-виконавче право // Зб.

 

Т е м а  25. СУСПІЛЬНО-КОРИСНА ПРАЦЯ

В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

 

П л а н

 

1.    Основні положення та принципи залучення засуджених до праці.

2.    Умови праці засуджених та її оплати.

3.    Особливості застосування до засуджених заходів дисциплінарного впливу за порушення трудової дисципліни та заохочення за успіхи у праці.

4.    Особливості організації та залучення до праці окремих категорій засуджених.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р. № 1129-ІV // Зб.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 груд. 2003 р. № 275 // Зб.

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.  № 322-VIII // Зб.

Про затвердження Інструкції з оплати праці засуджених до обмеження та позбавлення волі: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 04.10.2004 р. № 191 // Зб.

Степанюк А.Х. Сущность исполнения наказания. – Х.: Фолио, 1999 // Зб.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005.

 

Т е м а  26. ОСОБЛИВОСТІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

В КОЛОНІЯХ РІЗНИХ ВИДІВ

 

П л а н

 

1. Види виправних колоній за Кримінально-виконавчим кодексом України та розподіл засуджених по цих колоніях.

2. Особливості відбування покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки.

3. Особливості відбування покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки.

4. Особливості відбування покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Довічне позбавлення волі як еквівалент смертній карі // Пожизненное заключение. Междунар. стандарты и практика в Украине и за рубежом. – Донецк: Донец. мемориал, 2001. –  С. 63 – 72.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005. – Розд. 22.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – X.: Одіссей, 2005.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. вид. – К.: Атіка, 2003.

Положення про сектор максимального рівня безпеки при виправній колонії середнього рівня безпеки: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 28 лип. 2005 р. № 124 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 33. – Ст.1995.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 груд. 2003 р. № 275 // Там же. – 2003. – № 52. – Ст.2898.

 

Т е м а  27. ОСОБЛИВОСТІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НЕПОВНОЛІТНІМИ

 

П л а н

 

1. Порядок направлення неповнолітніх засуджених до позбавлення волі зі слідчих ізоляторів до установи виконання покарання (виховної колонії).

2. Кримінально-правова, соціально-демографічна і морально-психологічна характеристика  осіб, позбавлених волі, у виховних колоніях.

3. Специфіка тримання неповнолітніх засуджених з урахуванням основних засобів виправлення і ресоціалізації (режиму, суспільно-корисної праці, соціально-виховної роботи, загальноосвітнього та професійно-технічного навчання і громадського впливу) та порядку звільнення.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Безорчук О. Організація  виховної роботи з неповнолітніми засудженими // Аспект. Інформ. бюл. – 2001. – № 1. – С. 3 – 5.

Березовська  Н.Л. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх // Акт. пробл. держави і права. – О.: Юрид. літ., 2003. – Вип. 18. – C. 832 – 836.

Березовська Н.Л. Виправні роботи і їх застосування до неповнолітніх // Там же. – 2002. – Вип. 15.C.25 – 29.

Бєсєдін А.А.Стан і динаміка злочинності неповнолітніх в Україні // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – Вип. 18. – C. 465 – 470.

Букалов А. Подростки в местах лишения свободы // Аспект. Інформ. бюл. – 2001. – № 1. – С. 23 – 26.

Бурдін В.М.Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні. – К.: Атіка, 2004.

Віденєєв І.О.Типи акцентуацій характеру та особливості агресивності в структурі поведінки неповнолітніх // Питання  боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. – Х.: Право, 2004. –  Вип. 8. – C. 96 – 98.

Дегтяр О.І. Характеристика неповнолітніх, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи в Харківській області. Організація профілактичної роботи з ними // Там же. – C. 196 – 200.

Гуманізація процесу виховання неповнолітніх засуджених в Україні: Матеріали семінару (Кременчук, 26-27 трав. 1998 р.) /  Харк. правозах. група. – Х.: Фоліо, 1999.

 

Зінченко А. Діяльність центрів соціальних служб для молоді з реалізації напряму “Соціальна реабілітація неповнолітніх та молоді, що повернулись з місць позбавлення волі” // Гуманізація процесу виховання неповноліт. засуджених в Україні:  Матеріали семінару (Кременчук, 26-27 трав. 1998 р.) / Харк. правозах. група. – Там же.  C. 66 – 71.

Киреєв Ю. Питання утримання неповнолітніх засуджених відповідно до норм міжнародного права // Там же. – C.13 – 21.

Максимова Н. Психологічні аспекти процесу гуманізації виховання неповнолітніх засуджених // Там же. – C. 36 – 41.

Кідіна Н. Законодавство Європи про кримінальну відповідальність неповнолітніх // Право України. – 2000.– № 2. –  C. 97 – 100.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. – Розд. 23.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Степанюк А.Х., Яковець І.С. Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. – Х.: Одіссей, 2005. – Гл. 21.

Ларіна О. Злочинність серед неповнолітніх зростає (Інтерв’ю з начальником відділу за додержанням законів у справах неповнолітніх Генеральної прокуратури І. Кучеріною) // Юрид. вісн. України. – 2004, 3 – 9 лип. (№ 27). – C. 12.

Неалов  О.П. Виправні заклади для неповнолітніх злочинців як важливий інструмент здійснення тюремної реформи другої половини XIX ст. (на матеріалах Харк. виправ. притулку) // Пробл. пенітенціар. теорії і практики: Щоріч. бюл. Київ. ін-ту внутр. справ. – К.: Київ. ін-т внутр. справ, 2003. – Вип. 8. – C. 56 – 64.

Пінчук І. Допомога центрів  соціальних служб для молоді неповнолітнім та молоді, яка відбуває покарання та звільняється з місць позбавлення волі // Соц. політика і соц. робота: Укр. наук. і громад.-політ. часоп. – 2002. –  № 2. – С. 83 – 87.

Стаднік В. Пенітенціарні заклади для неповнолітніх та їх реформування в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2001. – № 7. – C. 21 – 23.

Стаднік В. Правове регулювання виконання кримінального покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх // Право України. – 2005. – № 5. – C. 95 – 97.

Христюк О.С. Соціально-психологічна адаптація неповнолітніх правопорушників // Закон і підліток: Матеріали обл.  наук.-практ. конф. (Донецьк, 27 жовт. 2000 р.). – Донецьк: Донец. ін-т внутр. справ, 2001. – C. 93 – 98.

Янчук О. Ресоціалізація неповнолітніх, які відбувають покарання // Соц. політика і соц. робота: Укр. наук. і громад.-політ. часоп. – 2002. – № 1. – С. 75 – 83.

Яровий А.О. Теоретичні і практичні аспекти вдосконалення процесу соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених від покарання // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – К.: Ін-т  держави і права НАН України, 2001. – Вип. 9. – C. 407 – 410.

Яровий А. Проблеми правового регулювання діяльності установ виконання покарань для неповнолітніх // Право України. – 1999. – № 4. – C. 104 – 109.

 

Т е м а 28.  ОСОБЛИВОСТІ ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 

У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

ЗАСУДЖЕНИМИ ЖІНКАМИ

 

П л а н

 

1.    Призначення установи виконання покарань засудженим жінкам.

2.    Кримінально-правова і соціально-демографічна характеристика засуджених жінок,  які відбувають  позбавлення волі  в установах виконання покарання. 

3.    Специфіка відбування покарання у виді позбавлення волі вагітними жінками і жінками, які народили дітей під час відбування позбавлення волі.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Двойнос О. Жінки у місцях позбавлення волі (стат. довідка) // Аспект. Інформ. бюл. – 2001. – № 2. – С.13.

Денисова Т. Жіноча злочинність очами практика // В пошуках альтернатив тюрем. покаранню: Матеріали міжнар. симп. (15 – 16 січ. 1997 р.). – К., 1997. – Вип. 1. – С.58 – 61.

Денисова Т. Характеристика женщин-рецидивисток, отбывающих наказание в местах лишения свободы // Аспект.  Інформ. бюл. – 2001. – № 2. – С. 14 – 17.

Інструкція  про порядок виконання покарань, не повязаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: Затв. Наказом Державного депертаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України 19.12.2003 р № 270/1560. – Розд. ІV // Зб.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. – Розд. 23.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Степанюк А.Х., Яковець І.С. // Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. – Х.: Одіссей. – Розд. ІІІ, гл. 21. – Ст. 141 – 142, 163 – 166. 

Кушнірова Т. Соціально-психологічні аспекти роботи з жінками, яких притягнуто до кримінальної відповідальності // Соц. політика і соц. робота: Укр. наук. і громад.-політ. часоп. – 2002. – № 1. – С.64 –74.

Моргун О. Ресоціалізація жінок, котрі відбувають покарання в місцях позбавлення волі // Там же. – № 2. – С. 115 – 120.

Подільчак О. Підсумки дослідження судової практики за кримінальними справами щодо злочинів, учинених жінками у 1997-2001 роках // Вісн. Акад. прав. наук України. – Х.: Право, 2002. – № 4 (31). – C. 203 – 209.

Подільчак О.М. Особливості злочинності неповнолітніх жінок // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. – Х.: Право, 2004. – Вип. 8. – C. 122 – 125.

Поливанова М. Влияние пребывания  в заключении на личность женщины // Аспект. Інформ. бюл. – 2001. – № 2. – С. 29 – 32.

Степанюк А. Умови відбування покарання засудженими жінками // Там же. – 2005. – № 1. – С. 4 – 13.

Чеботарьова Ю. Особливості правового статусу жінок, позбавлених  свободи // Там же. – С. 14 – 16.

Шевченко Л.О. Мінливість суб’єктивної думки злочинниць щодо скоєного злочину під час ув’язнення // Право і безпека. – 2005. – № 4/2 (№ 2). – C. 197 – 202.

Шевченко Л.О. До питання про типологію жінок, які скоїли злочини проти життя та здоров’я особи // Там же. – 2004. –  № 3/2 (№ 2). – C. 224 – 228.

 

Т е м а 29. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОНАННЯ

ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

 

П л а н

 

1. Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі.

2. Права, обов’язки і законні інтереси осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.

 

Список літератури

 

Кримінально-виконавче право // Зб.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005. – Розд. 24.

Беца О. Пожиттєве ув’язнення: яким йому бути // В пошуках альтернатив тюрем. покаранню: Матеріали міжнар. симп. (15-16 січ. 1997 р.). – К. – 1997. – Вип. 1. – С.52 – 57.

Степанюк А.Х. Довічне позбавлення волі як еквівалент смертній карі // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2000. – № 4. – С. 200 – 211.

 

Т е м а  30. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

 

П л а н

 

1.    Звільнення від відбування покарання: поняття та підстави звільнення від відбування покарання.

2.    Характеристика окремих видів підстав звільнення від відбування покарання.

3.    Підготовка та порядок звільнення засуджених з кримінально-виконавчих установ. Особливості звільнення окремих категорій засуджених.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. вид. – К.: Атіка, 2003.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 груд. 2003 р. № 275 // Зб.

Про застосування амністії в Україні: Закон України від  1 жовт. 1996 р. № 392/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 48. – Ст. 263.

Положення про порядок здійснення помилування: Затв. Указом Президента України від 12 квіт. 2000 р. № 588/2000 // Офіц. вісни. України. – 2000. – № 15. – Ст. 610.

Інструкція про порядок подання до Адміністрації Президента України матеріалів за клопотанням про помилування засуджених та виконання указів Президента України з питань помилування: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України від 12 квіт. 2000 р. № 61 – дск. // Зб.

Перелік захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засудженого від подальшого відбування покарання: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України від 18 січ. 2000 р. № 3/6 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 12. – Ст. 485.

Положення про лікарсько-трудову комісію: Затв. наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України від 18 січ. 2000 р.  № 3/6 // Там же.

Про порядок взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо надання особам, які звільнені від відбування покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації: наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства праці та соціальної політики від 12.12.2004 р. № 250/1562/342 // Зб.

 

Степанюк А.Х. Сущность исполнения наказания. – Х.: Фолио, 1999.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – Х.: Право, 2005.

 

Т е м а  31.  НАГЛЯД ЗА ОСОБАМИ, ЗВІЛЬНЕНИМИ

ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

 

П л а н

 

1. Нагляд за особами, звільненими від відбування покарань: поняття та визначення.

2. Нормативне регулювання адміністративного нагляду за особами, звільненими від відбування покарань.

3. Органи та порядок здійснення адміністративного нагляду за особами, звільненими від відбування покарань.

4. Права та обов’язки осіб, щодо яких здійснюється адміністративний нагляд.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Конституція України. – К.: Юрінком Інтер, 1996.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. вид. – К.: Атіка, 2003.

Про державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2713-ІV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 29. – Ст.1697.

Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 01.12.1994 р.  № 264/94-ВР // Кримін.-виконав. законодавство України. Кримін.-виконав. кодекс України. Нормат.-прав. акти / Упоряд.:  В.С. Ковальський, Ю.М. Хахуда. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С.407.

Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Затв. Указом Президента України від 31 лип. 1998 р. № 827/98 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 31. – Ст.1162.

Інструкція про організацію адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Затв. Наказом МВС України та Державного департаменту України з питань виконання покарань 04.11.2003 р. № 1303/203 // Зб.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – X.: Одіссей, 2005.

 

Т е м а  32. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОВЕДІНКОЮ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

 

П л а н

 

1. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарань: поняття та визначення.

2. Нормативне регулювання контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарань.

3. Органи та порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарань.

4.  Права та обов’язки осіб, звільнених від відбування покарань, щодо яких здійснюється контроль.

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Конституція України. – К.: Юрінком Інтер, 1996.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Офіц. вид. – К.: Атіка, 2003.

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 21. – Ст. 920.

 Про державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2713-ІV // Там же. – 2005. – № 29. – Ст.1697.

Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Затв. Указом Президента України від 31 лип. 1998 р. № 827/98 // Там же. – 1998. – № 31. – Ст.1162.

 

Інструкція про організацію адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Затв. Наказом МВС України та Державного департаменту України з питань виконання покарань 04.11.2003 р. № 1303/203 // Зб.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. / За ред. А.Х. Степанюка. – X.: Право, 2005.

Кримінально-виконавче право // Зб.

Кримінально-виконавчий кодекс України: Наук.-практ. комент. / За заг. ред. А.Х. Степанюка. – X.: Одіссей, 2005.

 

Т е м а  33. ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ

У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

(План до теми студенти складають самостійно)

 

Список нормативних актів

та літератури

 

Барабаш Є.Є. Зарубіжний досвід пенітенціарної діяльності // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – X., 2004. – Вип. 27. – С. 63 – 69.

Бриллиантов А.В. Пенитенциарная система Швейцарии // Гос-во и право. – 1997. – № 9. – С. 99 – 101.

Впровадження альтеративних видів кримінальних покарань в Україні: Посіб. / За ред. О.В. Беци. – К.: МП “Леся”, 2003.

Дрьомін В. Інститут пробації в зарубіжному законодавстві // Вісн. прокуратури. – 2001. – № 3. – С. 97 – 101.

Дрьомін В. Пробація: зарубіжний досвід обмеження тюремної популяції // Право України. – 2000. – № 12. – С. 120 – 123.

Крайнова Н. Ресоциализация осужденных. Зарубежный опыт // Уголов. право. – 2000. – № 2. – С. 83 – 92.

Кримінально-виконавче право: Зб. нормат.-прав. док. / Уклад. Степанюк А.Х. – Х.: Право, 2005.

Лисодєд О., Степанюк А. Втілення міжнародних стандартів поводження з засудженими у пенітенціарних установах Швеції // Аспект. Інформ. бюл. – Донецьк: Донец. меморіал, 2005. – № 1. – С. 36 – 38.

Лисодєд О., Степанюк А. Покарання та громадські санкції у діяльності Служби тюрем і пробації Швеції // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – № 4. – С. 99 – 109.

Лисодєд О., Степанюк А. Умови відбування покарання у тюрмах Швеції // Вісн. прокуратури. – 2003. – № 6. – С. 111 – 116.

Михлин А.С., Ноянова О.Е., Яковлева Л.В. Отбывание наказания в тюрьмах Англии и Уэльса // Гос-во и право. –  1996. – № 2. – С. 133 – 141.

Новые подходы для нового века: Материалы междунар. конф. по реформе исполнения наказаний (Лондон, 13-17 апр.  1999 г.). – Донецк: Донец. мемориал, 1999.

Стаднік В.В. До питання виконання покарання у виді  позбавлення волі щодо неповнолітніх у зарубіжних країнах // Пробл. пенітенціар. теорії і практики: Щоріч. бюл. Київ. ін-ту внутр. справ / Голов. ред. О.Ф. Штанько. – К.: Київ. ін-т внутр. справ, 2004. – № 9. – С. 235 – 240.

Трубников В.М. Пенитенциарные системи в современных зарубежных государствах // Пробл. законності. – X., 1998. – Вип. 33. – С. 145 – 158.

Тюремная реформа: поиски и достижения / Харьк. правозащит. группа. – Х.: Фолио, 1999.