міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

 

 

 

 

Завдання

 

до практичних занять

з навчальної дисципліни

“складання процесуальних документів із цивільних справ”

 

для студентів 5 курсу денних факультетів

 

 

Харків

2006

 

 

 

Т е м а  1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ – ДОКУМЕНТИ

З ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

 

Питання до колоквіуму

 

1. Суть правосуддя в цивільних справах та поняття “цивільний процес” (“цивільне судочинство”). 

2. Поняття, види і значення актів правосуддя – процесуальних документів з цивільних справ.

3. Процесуальні дії осіб, які беруть участь у справі, а також суду та їх процесуальне оформлення в цивільному процесі.

4. Судові рішення: вимоги до них та щодо їх процесуального оформлення (форма і зміст).

5. Законна сила судових рішень.

 

С п и с о к   н о р м а т и в н и х   а к т і в  

т а   л і т е р а т у р и

 

Цивільний процесуальний кодекс України / Відом. Верхов. Ради України, 2004, № 40 – 41 (продовж. у № 42). – Ст. 452.

Про судове рішення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 р. № 11 (з відповідними змінами, внесеними постановами від 24.03.1981 р. № 4, від 25.12.1992 р. № 13 та від 25.05.1998 р. № 15) // Постанови Пленуму Верхов. Суду України з заг. питань суд. діяльності та в цивіл. справах. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

Штефан М.Й., Заворотько П.П. Судове рішення. – К.: Київ. ун-т, 1971.

Гурвич М.А. Судебное решение. – М., 1976.

Проблемы науки гражданского процессуального права: Под ред. проф. В.В. Комарова. – Х.: Право, 2002.

Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Х.: Харків юрид., 2005.

 

 

Т е м а  2.  ЗАЯВИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ

У СПРАВІ. СУДОВІ РІШЕННЯ В СТАДІЇ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

 

1. Лаврова працювала у ВАТ “Лісова ягода” бухгалтером. 17.01.2005 р. вона подала заяву про звільнення за угодою сторін з 19.03.2005 р., про що був виданий наказ. 12.02.2005 р. заяву про звільнення нею було відкликано, однак 19.03.2005 р. її до роботи не допустили.

Лаврова вважає своє звільнення та недопуск до роботи незаконним, оскільки ще до припинення з нею трудових відносин відкликала свою заяву про звільнення за угодою сторін, на що голова правління товариства дав усну згоду, крім того вона не була ознайомлена з наказом про звільнення.

Яким чином Лаврова може захистити свої права? На основі норм матеріального та процесуального права складіть відповідний документ, що містив би вимоги про поновлення на роботі, стягнення заборгованості із заробітної плати, середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди. На які засоби доказування потрібно посилатися позивачу?

 

Додаткові запитання

 

1. Які види й елементи позову?

2. Чи повинна (або чи може) Лаврова спочатку звернутися за вирішенням спору до КТС?

3. Чи вправі суд відмовити у відкритті провадження у справі за позовом Лаврової в разі пропуску нею строку позовної давності для звернення до суду, якщо вона не просить цей строк поновити?

4. Які існують способи захисту цивільних прав? 

 

2. У березні 2006 р. заступник прокурора Київського району м. Харкова в інтересах Попової звернувся до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення з заводу “Поршень” на її користь нарахованої, але не виплаченої заробітної плати в сумі 3059 грн.

Складіть відповідну заяву.

 

Додаткові запитання

 

1. Чи вправі суд відмовити у прийнятті заяви про видачу судового наказу з посиланням на те, що прокурор не вправі подавати такі заяви в порядку наказного провадження?

2. З яких елементів складається заява про видачу судового наказу?

3. За якими вимогами судовий наказ може бути виданий?

 

3. Степаненко пред’явила позов до Овода про визнання батьківства та стягнення аліментів, посилаючись на те, що з відповідачем вони проживали в її будинку, вели спільне господарство, під час вагітності він турбувався про неї та придбав одяг для дитини, але напередодні народження дитини залишив її і не надає ніякої допомоги, заявляючи, що він не є батьком дитини.

З посиланням на норми матеріального і процесуального права складіть відповідний процесуальний документ. На які засоби доказування потрібно посилатися позивачці?

 

Додаткові запитання

 

1. Визначте коло осіб, які відповідно до ст. 3 ЦПК України мають право подати відповідний позов?

2. Яка відмінність між визнанням батьківства в позовному провадженні від встановлення факту визнання батьківства і факту батьківства в порядку окремого провадження?

 

4. Марченко, 1948 р. народження, проживає в квартирі № 10 по вул. Павлова, 26 разом із братом Котовим. Після трагічної загибелі її чоловіка вона захворіла на психічну хворобу і з 14.01.2005 р. перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері № 3 м. Харкова. Оскільки вона не розуміє значення своїх дій та не може ними керувати, Котов звернувся до адвоката з проханням роз’яснити порядок встановлення опіки над Марченко.

Яку відповідь адвокат повинен дати Котову? Складіть від його імені відповідний документ.

 

Додаткові запитання

 

1. Як має вчинити суд, якщо Котов не заявить клопотання про призначення судово-психіатричної експертизи?

2. До якого виду провадження належить розгляд відповідної заяви та в чому її особливість?   

 

5. Рябов звернувся до суду з позовом до прокурора Ленінського району м. Харкова про визнання його дій неправомірними та відшкодування моральної шкоди і судових витрат. Позивач зазначив, що 14.07.2005 р. звернувся до прокурора району із заявою про порушення кримінальної справи за самоуправство відносно Теплової, яка самовільно зайняла його частку земельної ділянки. Однак прокурор у встановлений строк у процесуальному порядку не розглянув його заяви та не виніс відповідної постанови, а листом дав відповідь, що він вправі звернутися до суду для вирішення земельного спору.

Складіть ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України з роз’ясненням Рябову, до якого суду він вправі звернутися.

 

Додаткові запитання

 

1. Що таке судова юрисдикція та які види судових юрисдикцій існують? Що є предметною компетенцією кожного з видів судової юрисдикції?

2. Які обставини складають передумови права на звернення до суду за судовим захистом?

3. Які ще (крім наведеного прикладу) існують підстави для відмови у відкритті провадження у справі?

 

 

6. Рябошапка звернувся до суду з позовом до своєї колишньої невістки Тищенко про визнання її такою, що втратила право користування жилим приміщенням, оскільки остання понад два роки без поважних на те причин не проживає у квартирі № 2 по вул. Блюхера, 1 в м. Харкові. При поданні позову позивач не сплатив судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення, а в позовній заяві не вказав місце проживання відповідачки, зазначивши, що йому воно не відоме; не навів та не надав доказів, що підтверджують вимоги; не притяг до участі у справі (на зазначив у позові) власника будинку (балансоутримувача).

Як має діяти суд? Складіть відповідну ухвалу. Як повинен поступити суддя в разі виконання позивачем вказівок суду і в разі їх невиконання? Складіть відповідні процесуальні акти.

 

Додаткові запитання

 

1. Що обов’язково повинна містити в собі позовна заява?

2. Які обставини визначають порядок реалізації права на звернення до суду з позовом?

 

7. ЗАТ “Трубний завод” пред’явило до суду позов до Гонтаренка про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки, посилаючись на те, що винним у ДТП є відповідач, який порушив пп. 12.1, 13.1 Правил дорожнього руху України та визнаний винним постановою суду за правилами КпАП України. 

Складіть ухвалу про відкриття провадження у справі.

 

Додаткові запитання

 

1. Чи має якесь процесуальне значення для позивача наявність постанови суду про притягнення Гонтаренка до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху України?

2. У який термін суд повинен вирішити питання про відкриття або відмову у відкритті провадження у справі?

3. Яка різниця в правових наслідках між ухвалою про відмову у відкритті провадження у справі і ухвалою про повернення позовної заяви? 

 

8. Тополев пред’явив позов до Тополевої про розірвання шлюбу та поділ спільного майна, набутого за час шлюбу, крім цього він просив відстрочити сплату судового збору за позов про поділ майна подружжя, посилаючись на тяжкий матеріальний стан. Тополева пред’явила зустрічний позов про стягнення аліментів на двох неповнолітніх дітей та просила позови об’єднати в одне провадження.

Як повинен вчинити суд? Складіть відповідні ухвали за заявами Тополевої та Тополева.

 

Додаткові запитання

 

1. Які правила пред’явлення зустрічного позову?

2. Які ще, крім пред’явлення зустрічного позову, є способи захисту прав відповідача?

3. Чи вплинуло б на процесуальні дії судді при об’єднанні позовів наявність за позовом Тополева про поділ майна подружжя в якості третьої особи без самостійних вимог його матері, яка давала йому особисті кошти на придбання деяких речей?

4. Яка відмінність між розірванням шлюбу в позовному провадженні від розірвання шлюбу за заявою подружжя в порядку окремого провадження (ч. 3 ст. 234 ЦПК України) та від встановлення факту розірвання шлюбу (п. 4 ст. 256 ЦПК України)?

 

Т е м а  3. СУДОВІ РІШЕННЯ В СТАДІЇ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

 

9. До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшла позовна заява Сидорова до Сидорової про оспорювання батьківства.

Позивач зазначав, що 03.04.2004 р. зареєстрував шлюб з відповідачкою по справі, з якою раніше підтримував дружні стосунки. 25.11.2004 р. вона народила дочку Олену. Сидоров вважає, що не є батьком цієї дитини, оскільки, згідно з амбулаторною картою про народження, вона народилась дев’ятимісячною і можливий час її зачаття вказано з 1 по 14 січня 2004 р.

На той час він не був з відповідачкою в шлюбі, до того ж перебував на зимовій сесії у Вищому технічному училищі ім. Баумана в м. Москві.

Яка мета попереднього судового засідання? Визначте зміст підготовки справи до судового розгляду. Складіть ухвалу попереднього судового засідання та відповідний протокол судового засідання.

 

Додаткові запитання

 

1. У який строк суддя повинен провести попереднє судове засідання та чи можливо його відкласти? Який порядок проведення попереднього судового засідання?

2. Чи по всіх категоріях справ є обов’язковим проведення попереднього судового засідання, а також після скасування ухваленого рішення суду з направленням справи на новий судовий розгляд?

 

10. Пащенко звернулась до Ленінського районного суду м. Харкова з позовом до Петрова про реальний поділ будинку та визначення порядку користування земельною ділянкою. Вона зазначала, що є власником 1/3 частини будинку № 16 по вул. Соціалістичній в м. Харкові, 1/3 частина будинку належить її брату Петренку, а ще 1/3 – її сестрі Назаренко. З сестрою у неї нормальні відносини, і вона позову до неї не заявляє.

З братом виникли суперечки з приводу користування жилими кімнатами будинку та земельною ділянкою. Посилаючись на вказані обставини, позивачка просила суд провести реальний поділ будинку в натурі і виділити їй, згідно з планом, кімнати: 1-4 – жилою площею 16 кв.м., 1-7 – жилою площею 12 кв.м. та 1-8 – кухню і визначити порядок користування земельною ділянкою.

Як має діяти суддя при підготовці цієї справи до розгляду? Складіть відповідний процесуальний документ.

 

Додаткові запитання

 

1. Чи може суд без проведення відповідної експертизи (якої саме?) вирішити спір по суті? Як вчинити суду, якщо сторони не заявляють клопотання про призначення експертизи?

2. Які процесуальні права мають сторони в стадії провадження до судового розгляду?

 

11. Долгова звернулася до суду з позовом до Борисової про визнання недійсною угоди дарування будинку № 3 по вул. Тарасовській м. Харкова, посилаючись на те, що під час підписання відповідного договору була хворою і не розуміла значення своїх дій. У зв’язку з тим, що вказаний жилий будинок згодом був куплений Кірєєвою, відповідачка заявила клопотання про притягнення останньої до участі у справі в якості третьої особи на її стороні.

Яке процесуальне судове рішення повинен прийняти суд? Складіть відповідну ухвалу.

 

Додаткові запитання

 

1. На які види поділяються треті особи і яка між ними різниця?

2. Чи може Кірєєва пред’явити зустрічний позов про визнання її добросовісним набувачем будинку та чи є в цивільному законодавстві такий спосіб захисту цивільних прав?   

 

12. Олійник звернулася до суду із заявою про оголошення її чоловіка Олійника померлим, посилаючись на те, що понад шість років тому він виїхав на заробітки в район Далекого Сходу (РФ) і з того часу від нього немає ніяких відомостей. Проведені нею пошуки вказують на те, що він помер по дорозі до м. Владивостока, оскільки потяг “Москва-Владивосток” зазнав катастрофи, внаслідок чого деякі тіла ідентифікувати було неможливо. Оскільки свідки цієї події Травкін та Топова, з якими її чоловік виїжджав на заробітки, найближчим часом знову виїжджають працювати за кордон, заявник заявила клопотання про негайний їх допит у якості свідків у порядку забезпечення доказів.

Які процесуальні дії слід провести судді в стадії підготовки цієї справи до судового розгляду? Складіть відповідну ухвалу щодо заяви Олійник.

 

Додаткові запитання

 

1. Чи є різниця в процесуальних діях судді щодо змагальності та диспозитивності цивільного процесу в позовному та окремому провадженнях?

2. Чи є різниця між оголошенням фізичної особи померлою та встановленням факту смерті особи?

3. Які дії суду в разі появи фізичної особи, яку було оголошено померлою?      

 

13.  У грудні 2005 р. Герасимов звернувся до суду з позовом до Полякова про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 1000 грн та моральної шкоди в розмірі 50 000 грн, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, в якій винним визнано відповідача. У ході проведення попереднього судового засідання позивач у порядку забезпечення позову подав заяву, в якій просив накласти арешт на автомобіль відповідача, приблизною вартістю 15 000 грн, однокімнатну квартиру, приблизною вартістю 20 000 грн та на майно АТ “Сузір’я”, одним із власників якого є відповідач. Відповідач проти задоволення клопотання про забезпечення позову заперечував, мотивуючи це тим, що позов не визнає, а забезпечувати позов немайнового характеру (відшкодування моральної шкоди, яка безпідставно значно вища майнової шкоди) законом не передбачено. 

Визначте підстави для забезпечення позову. Складіть відповідний процесуальний документ.  

 

Додаткові запитання

 

1. Який порядок розгляду заяви про забезпечення позову? Яка різниця між процедурою забезпечення позову в порядку реалізації п. 7 ч. 6 ст. 130 ЦПК України та ст. 153 ЦПК України?

2. На що не допускається вжиття заходів забезпечення позову та чому?

3. Чи може суд в інтересах позивача за своєю ініціативою забезпечити позов, особливо у справах про стягнення аліментів, зарплати?

 

14. У травні 2006 р. Борисов та інші акціонери звернулися до суду з позовом до АТ “Продукти-Сервіс” про визнання недійсним рішення загальних зборів акціонерного товариства від 31.03.2006 р. про додатковий випуск акцій та про внесення змін до Статуту товариства. У порядку забезпечення позову до вирішення спору по суті просили: 1) АТ – заборонити проводити збори акціонерів; 2) спостережній раді АТ – здійснювати будь-які дії відповідно до повноважень, наданих їй Законом України “Про господарські товариства”, Статутом товариства та оспореним рішенням загальних зборів від 31.03.2006 р.; 3) АКБ “Мегабанк” – проводити дії, пов’язані з організацією та проведенням загальних зборів акціонерів АТ.

Визначте підстави забезпечення позову. Складіть відповідний процесуальний документ.

 

Додаткові запитання

 

1. Чи встановлені законом певні вимоги до змісту заяви про забезпечення позову та які дії суду, якщо така заява не відповідає цим вимогам закону (у разі їх наявності)?

2. Чи можна замінити вид забезпечення позову та які існують способи оскарження такої ухвали?  

 

15. Баранова звернулася до Київського районного суду м. Харкова із заявою про визнання її чоловіка Баранова недієздатним, оскільки він тяжко хворіє психічним розладом здоров’я і перебуває на лікуванні в психіатричній лікарні міста. Заявник просила призначити судово-психіатричну експертизу.

Що таке забезпечення доказів? Складіть відповідну ухвалу суду.

 

Додаткові запитання

 

1. Чи існують в законі вимоги до змісту заяви про забезпечення доказів та які дії суду, якщо заява таким вимогам не відповідає?

2. Який порядок розгляду заяви про забезпечення доказів?

3. Що таке обов’язкове призначення експертизи та які наслідки ухилення від участі в експертизі?

4. Які особливості призначення комісійної, комплексної, додаткової і повторної експертиз?

 

16. Романов звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з позовом до Євсєєвої про стягнення суми за договором позики. У ході попереднього судового засідання відповідачка позов не визнала, пояснивши, що борг позивачу віддала, однак боргову розписку від нього забула отримати, однак факт повернення позики можуть підтвердити свідки, які проживають у Київському районі м. Харкова. Тому вона просила суд доручити Київському районному суду міста допитати вказаних свідків на підтвердження її доводів.

Які дії суду та які умови направлення судового доручення? Складіть відповідну ухвалу.

17. Скориков звернувся до суду з позовом до Петрової про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 2300 грн, завданої її малолітнім сином. Позивач зазначав, що, на його думку, син відповідачки безпричинно вдарив його у відповідь на зроблене ним зауваження щодо недостойного поводження підлітка в трамваї, внаслідок чого він упав та пошкодив дорогі часи, шкіряну куртку. У ході проведення попереднього судового засідання відповідачка, незважаючи на те, що позивач не надав доказів щодо розміру завданої йому шкоди, повністю визнала позов.

Які дії суду? Складіть відповідне рішення суду.

 

Додаткові запитання

 

1. Які судові рішення суд може ухвалити в попередньому судовому засіданні?

2. Чи є відмінність між змістовною частиною рішення суду, ухваленого в попередньому судовому засіданні, від такого ж рішення, ухваленого в ході судового розгляду справи?  

 

18. Кравцова 21.02.2006 р. звернулася до суду з позовом до Чижова та Київського райвиконкому м. Харкова про визнання ордера недійсним та виселення Чижова. Позивачка зазначала, що її сім’я, яка складається з чотирьох осіб, проживає в кімнаті 20,3 кв.м. трикімнатної комунальної квартири  № 3 по вул. Сумській, 58 м. Харкова. Кімната площею 15,6 кв.м., яка звільнилась у зв’язку зі смертю наймача, виконком виділив двірнику ЖЕК Чижову, а не їй, чим порушив її житлові права. 

Які дії повинен вчинити суддя при підготовці справи до судового розгляду? Які факти має довести позивачка, а які – відповідачі? Складіть ухвалу про призначення справи до судового розгляду.

 

Додаткові запитання

 

1. У який строк справа має бути призначена до розгляду? Який існує порядок направлення судових повісток?

2. Чи може позивач у попередньому судовому засіданні відмовитися від позову? Якщо так, то які дії суду і який процесуальний документ постановляється?

 

Т е м а  4. СУДОВІ РІШЕННЯ В СТАДІЇ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

 

19. При розгляді цивільної справи за позовом Петрова до Тихонової про визнання договору довічного утримання недійсним представник позивача  Осипова та свідок зі сторони позивача Олецька, яка вже була допитана, вели себе таким чином, що головуючий у справі постійно робив їм зауваження, стосовно Осипової постановив ухвалу про попередження та видалив її із зали судового засідання. Внаслідок цього позивач Петров заявив судді відвід з тих підстав, що суддя прямо чи побічно заінтересований у розгляді справи, оскільки позбавив його правової допомоги.

Які обов’язки головуючого та осіб, які беруть участь у справі, в судовому засіданні? Складіть ухвали про видалення Осипової із зали судового засідання та про розгляд заяви Петрова про відвід судді.

 

Додаткові запитання

 

1. Які існують заходи процесуального примусу та порядок їх застосування?

2. Які можливі заходи процесуального примусу щодо прокурора, адвоката?

 

20. Полякова була звільнена з посади двірника КЖЕП-118 м. Харкова за власним бажанням. Звільнити двокімнатну службову квартиру по вул. Акад. Павлова вона відмовилася. Московський райвиконком м. Харкова пред’явив до суду позов про її виселення з квартири без надання іншого житлового приміщення. При розгляді справи відповідачка стверджувала, що спірна квартира не є службовою, а відповідного рішення виконкому про визнання спірної квартири службовою позивач суду не надав, тому вона заявила клопотання про витребування зазначеного рішення.

Як повинен вчинити суд? Складіть відповідну ухвалу про задоволення клопотання.

 

Додаткові запитання

 

1. Який існує порядок подання та витребування доказів?

2. Які існують засоби доказування?

 

21. Томашко звернулася до Дзержинського районного суду м. Харкова з позовом до Томашка про розірвання шлюбу. Справа двічі призначалась до розгляду, сторони давали свої пояснення, однак суд відклав розгляд справи і призначив їм строк для примирення. На чергове судове засідання позивачка не з’явилася (без поважних причин), відповідач з’явився і наполягав на ухваленні рішення про розірвання шлюбу, заявляючи, що в матеріалах справи достатньо даних про права та обов’язки сторін і що вони не помирилися.

Що має вирішити суд? Складіть відповідний процесуальний документ.

 

Додаткові запитання

 

1. Яким могло бути судове рішення, якщо б на судове засідання без поважних причин не з’явився відповідач?

2. Які в ЦПК України існують підстави для відкладення судового розгляду та оголошення перерви в розгляді справи?

 

22. Ковальов працював водієм АТП-2234. Наказом по АТП від 10.03.2006 р. його було звільнено за власним бажанням, однак розрахунок при звільненні з ним не провели, тому Ковальов звернувся до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення з відповідача 1280 грн заборгованості із заробітної плати. Після видачі судового наказу АТП-2234 подало заяву про скасування судового наказу, посилаючись на те, що Ковальов був прийнятий на роботу без трудової книжки і два роки працював без неї, тому вони не повинні йому нічого виплачувати.

Складіть судовий наказ. Чи є підстави для скасування судового наказу за заявою АТП? Складіть відповідну ухвалу.

 

Додаткові запитання

 

1. Чим судовий наказ відрізняється від судового рішення?

2. Які загальні положення ЦПК України застосовуються в наказному провадженні, а які не застосовуються?

3. Чи є підстави для постановлення окремої ухвали стосовно керівництва АТП?  

 

23. Іванов звернувся до суду з позовом до АТП-2312 про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП. У ході розгляду справи представник відповідача пояснила, що підприємство вину не визнає, відносно водія АТП Петрова розглядається кримінальна справа. У зв’язку з наведеним вона просила зупинити провадження у справі до набрання законної сили рішення суду в кримінальній справі.

Чи є підстави для зупинення провадження у справі? Складіть відповідний процесуальний документ.

 

Додаткові запитання

 

1. Які існують підстави для зупинення провадження у справі?

2. На які строки провадження у справі зупиняється?

3. Які існують підстави для закриття провадження у справі та залишення заяви без розгляду?  

4. Який порядок апеляційного оскарження ухвал суду? 

 

24. Сіроштан звернувся до суду із позовом до Іванченка та Кравченка про визнання угоди купівлі-продажу будинку недійсним, як укладеної внаслідок обману.

Позивач зазначав, що в порядку спадкування, після смерті батьків, став власником будинку № 2 по вул. Ільїнській м. Харкова. 10.01.2006 р. до нього з пропозицією купити будинок звернувся Кравченко, який за дорученням представляв інтереси Іванченка. Того ж дня в нотаріальній конторі був посвідчений договір купівлі-продажу будинку за 27 200 грн.

Незважаючи на те, що в договорі зазначено про одержання ним грошей за проданий будинок, в дійсності ніяких грошей він не отримав, оскільки Кравченко пообіцяв передати гроші після посвідчення угоди та повної оплати ним комунальних боргів. Проте свого зобов’язання він не виконав.

Кравченко в судовому засіданні не заперечував, що гроші за куплений будинок не передавав через те, що їх в нього викрали.

Іванченко проти позову заперечував, посилаючись на те, що є добросовісним набувачем, усі умови договору виконав, гроші передав, про що прямо зазначено в договорі.

На основі норм матеріального та процесуального права із урахуванням відповідної постанови Пленуму Верховного Суду України складіть рішення суду.

 

Додаткові запитання

 

1. Які вимоги пред’являються до судового рішення?

2. Які існують можливості усунення неповноти судового акта?

3. Що таке незмінність, виключність, преюдиціальність, загальнообов’язковість, здійсненність  судового рішення?

 

25. Тимченко є одним з керівників правоохоронного органу м. Харкова. 25.01.2006 р. та 03.02.2006 р. у газеті “Новини” опубліковано статті журналіста Петрова про те, що “Тимченко зловживає своїм посадовим становищем, причетний до гучних кримінальних справ у місті, підтримує кримінальних авторитетів”, “займається незаконним бізнесом, отримує винагороди за непорушення кримінальних справ проти поширювачів наркотиків”.

Тимченко звернувся до суду з позовом до редакції газети та журналіста про захист честі, гідності та ділової репутації і спростування вказаної вище недостовірної інформації, а також відшкодування моральної шкоди в розмірі 10 000 грн з редакції і 7000 грн з журналіста. У судовому засіданні позивач пояснив, що поширені про нього відомості не відповідають дійсності.

Представник редакції та журналіст позов не визнали, пояснивши, що вони надали громадськості відомості, які викликали широкий резонанс, оскільки про це по місту ходили чутки. Незважаючи на те, що в них немає письмових доказів наведеного в газеті, журналіст використав своє право на поширення своїх думок у вигляді припущень, які є оціночними за змістом, тому не можуть бути спростовані.

Чи встановлений по даній категорії справи спеціальний порядок розподілу тягаря доказування між сторонами? На основі норм матеріального і процесуального права, з урахуванням роз’яснень, даних у відповідній постанові Пленуму Верховного Суду України, складіть рішення суду.

 

Додаткові запитання

 

1. Що таке розумний строк розгляду справи?

2. Які особливості ухвалення вступної та резолютивної частини рішення суду, який порядок проголошення та порядок оскарження?

3. Які існують можливості усунення неповноти судового акта?

 

26. Попова звернулася до суду з позовом до КЖЕП-30 м. Харкова про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої з вини підприємства залиттям її квартири 30.05.2006 р. унаслідок прориву каналізаційної труби. 

Представник відповідача Іванов у попередньому судовому засіданні позов не визнав, надав письмові пояснення. У судове засідання представник відповідача не з’явився, керівник КЖЕП надіслав суду листа с проханням розгляд справи відкласти через те, що представник Іванов знаходиться у відрядженні. Суд визнав неявку відповідача без поважних причин і з урахуванням доказів, наданих позивачем, ухвалив заочне рішення.

Складіть заочне рішення.

 

Додаткові запитання

 

1. Чи є відмінність змістовної частини заочного рішення від звичайного?

2. Які в ЦПК України визначені умови для ухвалення заочного рішення?

3. Чи існують для сторін особливості апеляційного оскарження заочного рішення?  

4. Яка відмінність в умовах перегляду судом першої інстанції свого ж виданого судового наказу та ухваленого заочного рішення?

 

Т е м а  5. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ – ДОКУМЕНТИ

В СТАДІЇ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

 

27. Науменко звернулася до Московського районного суду м. Харкова з позовом до Пономаренко Олени про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок залиття квартири. 

Позивачка зазначала, що є власниками квартири № 31 по вул. Гарібальді, 1 м. Харкова. 23.03.2005 р. з вини відповідачки, яка є власником квартири № 34 у цьому ж будинку поверхом вище, її квартира була залита водою. Факт залиття її квартири, причина залиття та вина відповідачки зазначені в актах КЖЕП. Унаслідок залиття квартири Науменко була спричинена матеріальна шкода в розмірі 5068 грн. З урахуванням уточнених позовних вимог та проведеної судової будівельно-технічної експертизи вона просила стягнути з відповідачки розмір матеріальної шкоди в сумі 7198 грн, понесені судові витрати і крім того – 1000 грн для відшкодування моральної шкоди.

Ухвалою суду від 11.12.2005 р. задоволено клопотання відповідачки  Пономаренко і у якості другого відповідача до участі у справі притягнуто Горєлого Костянтина, проти чого позивачка не заперечувала. Разом з тим позивачка просила стягнути суму заподіяної шкоди з відповідачки Пономаренко.

У судовому засіданні суду першої інстанції позивачка позов підтримала, відповідачка Пономаренко позов не визнала, вказуючи на те, що шкоду позивачці не спричиняла, оскільки залиття її квартири відбулося з вини знайомого її брата Горєлого, який тимчасово проживав у її власній квартирі. Відповідач Горєлий Костянтин позов визнав у частині відшкодування матеріальної шкоди, пояснивши, що дійсно залиття квартири позивачки відбулося з його вини, але заявлений позов про відшкодування моральної шкоди не визнав.  

Рішенням Московського районного суду м. Харкова від 16.06.2006 р. позов задоволений частково. Суд стягнув на користь позивачки солідарно з Пономаренко Олени та Горєлого Костянтина матеріальну і моральну  шкоду в заявлених розмірах та судові витрати.

У апеляційній скарзі Пономаренко просить рішення суду скасувати, постановити нове рішення, яким стягнути суму спричиненої позивачці шкоди лише з відповідача Горєлого через недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими, і невідповідність висновків суду обставинам справи та порушення норм матеріального і процесуального права. 

При цьому вказується, що районний суд: не врахував той факт, що шкода може бути стягнута лише з винної особи, яка безпосередньо її завдала, тобто з Горєлого, який свою вину визнав; Пономаренко у власній квартирі не проживає і не заливала квартиру позивачки; Горєлий не є членом її сім’ї; суд не довів, що шкода була спричинена їх спільними умисними діями; позивачка вимог до Горєлого не заявляла. 

Складіть заяву про апеляційне оскарження та апеляційну скаргу.

 

Додаткові запитання

 

1. Хто має право на апеляційне оскарження судових рішень та який порядок подання апеляційної скарги?

2. Чи має право на подання апеляційної скарги прокурор, який не брав участі в суді першої інстанції?

3. Що таке матеріальні процесуальні межі розгляду справи апеляційним судом?

4. Які судові витрати сплачуються при поданні апеляційної скарги?  

 

28. У грудні 2005 р. Шевченко, суддя у відставці, звернувся до суду з позовом, у якому просив зобов’язати відповідача ВАТ “Харківгаз” здійснити перерахунок комунальних платежів за користування скрапленим газом, посилаючись на те, що має пільги по сплаті за вказані послуги згідно із Законом України “Про статус суддів”, що неодноразово підтверджено Рішеннями Конституційного Суду України, однак відповідач не визнає за ним такого права і нараховує за послуги та вимагає стовідсоткової оплати. Крім цього позивач просить відшкодувати завдану йому такими неправомірними діями відповідача моральну шкоду.

Ухвалою Зміївського районного суду Харківської області від 16.12.2005 р. у відкритті провадження за позовом Шевченка відмовлено з підстав, передбачених п. 1 ст. 205 ЦПК України, оскільки суд вважав, що спір підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства через те, що суддя та відповідач є суб’єктами владних повноважень.

У апеляційній скарзі Шевченко просить ухвалу суду скасувати, як постановлену з порушенням норм ЦПК України, та зобов’язати суд розглянути справу по суті, оскільки вважає, що його спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Складіть заяву про апеляційне оскарження та апеляційну скаргу.

 

 

Додаткові запитання

 

1. Який порядок оскарження та подання апеляційної скарги на ухвалу суду?

2. Чи всі ухвали суду першої інстанції в силу п.8
ст. 129 Конституції України можуть бути оскаржені в апеляційному порядку?

3. Якими мають бути форма і зміст заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги?

 

29. Районний суд розглянув цивільну справу за позовом Петрова до ВАТ “Автолюбитель” про поновлення на роботі, стягнення зарплати та моральної шкоди. Рішенням суду від 24.06.2006 р. позов задоволений у повному обсязі. Голова правління ВАТ 23.07.2006 р. подав апеляційну скаргу на рішення суду, одночасно просив поновити строк на апеляційне оскарження рішення суду, посилаючись на те, що суд після розгляду справи ухвалив лише вступну та резолютивну частини, а повний текст судового рішення їм не направив.

Складіть відповідний процесуальний документ за клопотанням відповідача.

 

Додаткові запитання

 

1. Який суд, першої чи апеляційної інстанцій, повинен розглянути зазначене клопотання? Який процесуальний порядок розгляду цієї заяви?

2. Як повинен вчинити суд у разі подання апеляційної скарги з пропуском строку на оскарження судового рішення без заявлення клопотання про поновлення строку?

 

30. Районний суд розглянув цивільну справу за позовом Тимченка до Ларіонова про стягнення суми за договором позики та відшкодування моральної шкоди. Рішенням суду від 23.06.2006 р. позов задоволений у повному обсязі. У апеляційній скарзі представник відповідача Кравченко просить рішення суду скасувати і відмовити в позові, посилаючись на те, що борг позивачу віддано, а права на відшкодування моральної шкоди в договірних правовідносинах позивач не має, тому що це не було обумовлено договором, а звідси він і не сплачує судовий збір.

При цьому відповідач не надав копію апеляційної скарги для позивача та склав скаргу російською, а не державною мовою.

Чи є підстави для залишення апеляційної скарги без руху? Складіть ухвалу суду.

 

Додаткові запитання

 

1. Який суд, першої чи апеляційної інстанцій, вправі залишити апеляційну скаргу без руху?

2. Як оформляються повноваження представника та які повноваження має представник в стадії апеляційного розгляду справи? 

3. Який порядок підготовки справи до апеляційного розгляду?

 

31. Шапоренко звернувся до АК “Харківобленерго” з позовом про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди. Третя особа – голова правління АК “Харківобленерго” Хомутов.

Позивач зазначав, що з 06.03.2002 р. за строковим трудовим договором, який декілька разів переукладався, працював у відповідача, а 05.12.2004 р. був незаконно звільнений з посади контролера з контролю та обліку електроенергії другої категорії за п.2 ст. 36 КЗпП України по закінченні строку договору. Вважає, що мало місце порушення трудового зако-нодавства, оскільки його не було попереджено про звільнення, з ним не провели розрахунку при звільненні. Вважає, що строковий трудовий договір з ним був продовжений на невизначений строк.

Рішенням Харківського районного суду Харківської області від 16.02.2005 р. суд поновив Шапоренку пропущений строк на подачу позовної заяви, однак у задоволенні позову відмовив. Суд виходив з того, що його звільнення відбулося відповідно до вимог КЗпП України, оскільки закінчився строк дії строкового трудового договору, ознайомитися з наказом про звільнення та одержати трудову книжку позивач відмовився, розрахунок при звільненні з ним був проведений.

У апеляційній скарзі Шапоренка ставиться питання про скасування рішення суду та постановлення нового рішення про повне задоволення позову через неповноту з’ясування судом обставин по справі, що мають значення для справи, недоведеність обставин, які суд вважав встановленими, та неправильне застосування норм матеріального права, порушення норм процесуального права. При цьому вказується, що районний суд не взяв до уваги те, що хоча він і був прийнятий на роботу за його заявою на певний строк, але після його закінчення трудові відносини продовжувались. Цей строковий договір декілька разів переукладався на підставі заяв, які він писав вимушено, а це значить, що з ним уклали трудовий договір на невизначений строк. Розрахунок при звільненні з ним своєчасно не провели, трудову книжку не видали.

Яке судове рішення повинен прийняти апеляційний суд? Складіть відповідний процесуальний документ.

 

Додаткові запитання

 

1. Чи може апеляційний суд досліджувати в апеляційному суді нові докази, за яких умов?

2. Які повноваження апеляційного суду?

 

32. Семененко звернувся до суду із заявою про встановлення юридичного факту нещасного випадку на виробництві. Заінтересована особа – Управління державної служби охорони при УМВС України в Харківській області (ДСО).

У обґрунтування зазначених вимог заявник посилався на те, що працював у відділі ДСО з 21.05.1987 р. по 20.03.1989 р. начальником команди службового собаківництва. Під час виконання трудових обов’язків 18.12.1988 р. трапився нещасний випадок, він зазнав каліцтва. Однак Управління акт за формою Н-1 не склало і не визнає за ним права на відшкодування шкоди. Позов про відшкодування шкоди судом виділений в окреме провадження, розгляд зупинений до вирішення цієї справи.

Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 26.05.2005 р. встановлений факт, що 18.12.1988 р., приблизно о 15 год., Семененко, виконуючи трудові обов’язки начальника службового собаківництва відділу ДСО, внаслідок несправності поворотного механізму котла одержав термічні опіки киплячою їжею для собак (каша з м’ясом і овочами) передньої поверхні грудної клітки, верхніх і нижніх кінцівок 2-3 АБ ступеню, загальною площею 10 % поверхні тіла.

У апеляційній скарзі начальника Управління ДСО при УМВС України в Харківській області ставиться питання про скасування рішення суду та постановлення нового рішення про відмову в задоволенні вимог Семененка через неповне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими, та порушенням судом норм матеріального і процесуального права. При цьому він посилається на те, що суд повинен був розглянути справу в порядку розгляду трудових спорів, відповідно до яких Семененко пропустив строк позовної давності, судом не поновлений; допитаним свідкам щодо обставин нещасного випадку суд дав неналежну оцінку, оскільки їх показання суперечать фактичним обставинам. Судом не враховані роз’яснення, дані в п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 з відповідними змінами „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” та п. 1-1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27.03.1992 р. № 6 з відповідними змінами „Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди”.

Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд? Складіть відповідний процесуальний документ.

 

Додаткові запитання

 

1. Який порядок ухвалення, проголошення та набрання чинності судового рішення апеляційного суду?

2. З яких структурних елементів складається судове рішення апеляційного суду?

 

Т е м а  6. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ – ДОКУМЕНТИ

В СТАДІЯХ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ,

ЩО НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ

 

33. Чернявська звернулась до суду з позовом про розірвання шлюбу з Чернявським. Київський районний суд м. Харкова рішенням від 23.09.2005 р. позов задовольнив за відсутності відповідача. Чернявський, дізнавшись про це рішення, 25.07.2006 р. подав до Верховного Суду України касаційну скаргу, одночасно просив поновити строк на оскарження рішення суду.

Суддя Верховного Суду України ухвалою від 02.08.2006 р. відмовив у відкритті касаційного провадження у справі, не розглядаючи питання про поновлення пропущеного процесуального строку.

Чи правильні дії судді? Складіть ухвалу судді Верховного Суду України.

 

Додаткові запитання

 

1. Хто має право на касаційне оскарження судових рішень? Який порядок та строк касаційного оскарження?

2. Як визначається розмір судового збору при поданні касаційної скарги?  

 

34. У квітні 2005 р. Панченко звернувся до суду із позовом про стягнення з Самсонова суми боргу за договором позики та понесених збитків. У обґрунтування свого позову вказував, що 23.06.2004 р. згідно з договором позичив відповідачу 55 899 грн строком до 31.07.2004 р. Однак у зазначений строк відповідач борг не повернув, визнає його, але відмовляється повертати.

Рішенням Фрунзенського районного суду м. Харкова від 28.09.2005 р., залишеним без зміни ухвалою апеляційного суду Харківської області від 12.11.2005 р., позов задоволений.

У касаційній скарзі Самсонов просить ухвалені судові рішення скасувати і відмовити в позові, вказуючи, що суди не дали належної оцінки його показанням, а також показанням свідків про те, що договір позики фактично не укладався, а носив формальний характер, оскільки між сторонами була наявна комерційна угода про спільне заняття бізнесом.

Одночасно з цим Самсонов додав до касаційної скарги позовну вимогу про визнання договору позики недійсним і просив Верховний Суд України її розглянути, а також додатково допитати свідків на підтвердження його доводів.

Які дії суду касаційної інстанції? Складіть судове рішення Верховного Суду України.

 

Додаткові запитання

 

1. Які межі розгляду справи судом касаційної інстанції?

2. Що включає попередній розгляд справи судом касаційної інстанції та які судові рішення можливо прийняти на цьому етапі касаційного перегляду справи?

3. Які повноваження суду касаційної інстанції?

 

35. У листопаді 2004 р. Козлова звернулася до суду з позовом до Олійник про повернення подвійної суми завдатку, посилаючись на те, що 27.11.2004 р. укладено угоду про завдаток, згідно з якою вона передала відповідачці 5500 грн в рахунок виконання передбачуваного договору купівлі-продажу квартири. Оскільки Олійник відмовилась укладати договір, просила позов задовольнити.

Рішенням Ленінського районного суду м. Харкова від 24.05.2005 р. позов задоволено. Рішенням апеляційного суду Харківської області від 12.06.2005 р. рішення районного суду скасоване, у задоволенні позову Козловій відмовлено.

У касаційній скарзі Козлова просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення районного суду, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права.

При розгляді судом касаційної інстанції касаційної скарги Козлова звернулася до суду із заявою про відмову від позову.

Які дії суду касаційної інстанції? Складіть ухвалу суду.

 

Додаткові запитання

 

1. Який порядок розгляду справи судом касаційної інстанції?  

2. Які повноваження суду касаційної інстанції?  

 

36. У листопаді 2004 р. Коваленко звернувся до суду з позовом до ВАТ “Цукровий завод” про відшкодування матеріальної шкоди. Позивач посилався на те, що 11.12.1984 р. під час виконання трудових обов’язків з ним трапився нещасний випадок на виробництві, внаслідок чого він став інвалідом третьої групи і втратив 45 % професійної працездатності. За невиконання ним вимог по охороні праці рішенням правління ВАТ від 10.11.2002 р. розмір одноразової допомоги йому змен-шено на 20 %. Вважає зменшення розміру одноразової допомоги неправомірним.

Рішенням Краснокутського районного суду Харківської області від 25.03.2005 р. позов задоволено. Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 14.06.2005 р. рішення суду скасоване, справу направлено на новий судовий розгляд.

Суд апеляційної інстанції виходив з того, що суд ухвалив рішення на неповно з’ясованих обставинах справи, бо не запропонував позивачу надати додаткові докази відсутності його вини в порушенні правил охорони праці та не призначив відповідну експертизу. Оскільки ці докази районним судом не досліджувалися, то апеляційний суд позбавлений можливості вирішити справу по суті.   

Позивач Коваленко подав касаційну скаргу на ухвалу суду апеляційної інстанції.

Яке судове рішення повинен прийняти суд касаційної інстанції. Складіть відповідну ухвалу.

 

Додаткові запитання

 

1. Які повноваження суду касаційної інстанції?

2. Яка процедура розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи?

3. У яких випадках суд касаційної інстанції вправі постановити окрему ухвалу?

 

37. У вересні 2003 р. Богомазова звернулася до суду з позовом до Чередниченка про визначення порядку користування земельною ділянкою. У жовтні 2003 р. аналогічний зустрічний позов подав Чередниченко.

Рішенням Дергачівського районного суду Харківської області від 02.12.2005 р. зазначений позов Богомазової задоволений, у позові Чередниченку відмовлено. Рішення суду набрало чинності, оскільки залишено без зміни ухвалою апеляційного суду Харківської області від 20.04.2006 р.

19.06.2006 р. до районного суду звернувся Чередниченко із заявою про перегляд зазначених судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, посилаючись на те, що, ознайомившись з матеріалами справи після  апеляційного перегляду, встановив, що деякі обставини, які підтверджуються наявними у справі доказами, судами не були враховані, як то: те, що він понад 15 років відкрито, добросовісно та безперервно користується частиною земельної ділянки, яка була добровільно визначена з Богомазовою; другий варіант експертизи від 12.02.2004 р. суперечить будівельним правилам; експертиза щодо оцінки плодоносних насаджень не проводилась; з нього безпідставно стягнуті судові витрати за проведення експертизи, прийнятої на користь Богомазової.

Складіть ухвалу суду, взявши до уваги також і відповідну постанову Пленуму Верховного Суду України.

 

Додаткові запитання

 

1. Які судові рішення можуть бути переглянуті у зв’язку з нововиявленими обставинами та які підстави для такого перегляду зазначені в ЦПК України?

2. Які суди здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами та яка процедура розгляду таких заяв?

 

38. Рішенням районного суду від 24.04.2004 р., залишеним без змін ухвалою апеляційного суду від 23.06.2004 р. та ухвалою Верховного Суду України від 25.02.2006 р., відмовлено Травкіну в задоволенні позову до Білоглазової про захист честі, гідності та відшкодування моральної шкоди. Відмовляючи в задоволенні позову, суди виходили з того, що надання Білоглазовою відомостей про Травкіна, який вважав такі відомості недостовірними, при розгляді іншої цивільної справи про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним, не є поширенням недостовірної інформації, оскільки Білоглазова давала свої показання суду в порядку, встановленому ЦПК України. 

27.06.2006 р. Травкін звернувся до Верховного Суду України зі скаргою у зв’язку з винятковими обставинами, посилаючись на те, що іншим рішенням від 28.05.2006 р. суд касаційної інстанції задовольнив аналогічний позов Рикова, вважаючи, що відомості, висловлені при розгляді іншої цивільної справи, є поширенням інформації, якщо вони не були предметом дослідження та оцінки в судовому рішенні.  

Складіть ухвалу суду про допуск скарги до провадження у зв’язку з винятковими обставинами та витребування справи.

 

Додаткові запитання

 

1. Які судові рішення можуть бути переглянуті у зв’язку з винятковими обставинами та які підстави для такого перегляду  зазначені в ЦПК України?

2. Які суди здійснюють перегляд у зв’язку з винятковими обставинами та яка процедура розгляду таких скарг?

 

Т е м а  7. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ – ДОКУМЕНТИ

В СТАДІЇ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

 

39. У травні 2006 р. ЗАТ КБ “ПриватБанк” в порядку розділу VII ЦПК звернулось до Червонозаводського районного суду м. Харкова зі скаргою на неправомірні дії державного виконавця Державної виконавчої служби у Червонозаводському районі м. Харкова Іванова. Заявник просив визнати неправомірною та скасувати постанову державного виконавця від 07.05.2006 р. про відкриття виконавчого провадження по примусовому виконанню постанови № 14 від 21.04.2006 р. Управління Національного банку України в Харківській області про стягнення з банку штрафу в дохід держави в розмірі 2300 грн за порушення валютного законодавства.

За правилами якого виду судочинства підлягає розгляду зазначена скарга на дії державного виконавця? Складіть відповідну ухвалу суду. 

 

Додаткові запитання

 

1. Що собою представляє виконавче провадження?

2. Хто є державними виконавцями?

 

40. Мащенко в січні 2006 р. пред’явила позов до Мащенка про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на дітей: сина Михайла (12.01.2003 р. народження) та дочку Анастасію (23.02.2005 р. народження). Рішенням Ленінського районного суду м. Харкова від 03.03.2006 р. позов задоволено в повному обсязі, зокрема з відповідача на утримання двох дітей стягнуто аліменти в розмірі 2/3 частини всіх видів його заробітку.

Складіть проект виконавчого листа за рішенням суду про стягнення аліментів.

Додаткові запитання

 

1. Хто є стягувачем за рішенням суду про стягнення з відповідача по вказаній справі судового збору на користь держави?

2. Який порядок звернення судових рішень до виконання?

 

41. Рішенням Дзержинського районного суду м. Харкова від 05.04.2006 р. з Панченка на користь Самохвалової стягнуто 34 000 грн в рахунок відшкодування моральної шкоди, завданої злочином (убивством її сина). У порядку виконання рішення суду державний виконавець державної виконавчої служби у Дзержинському районі м. Харкова наклав арешт на майно, яке знаходилось в квартирі за місцем проживання засудженого. Мати засудженого, Півень, звернулася до суду з позовом про виключення майна з акта опису і арешту, посилаючись на те, що все описане майно належить лише їй, а її неповнолітній син не мав свого власного майна в квартирі, де він жив. Про подання позову до суду вона повідомила державного виконавця. 

Які дії державного виконавця? Складіть відповідну постанову.

 

Додаткові запитання

 

1. Які можливі ускладнення у виконавчому провадженні?

 

42. При виконанні рішення Ленінського районного суду м. Харкова від 21.04.2006 р. про відшкодування збитків, заподіяних Шаровим заводу “Агросервіс”, його директор Громов звернувся із заявою про відвід державного виконавця державної виконавчої служби у Фрунзенському районі м. Харкова Суворова, посилаючись на те, що Шаров та Суворов є друзями, тому не виключена можливість зникнення найбільш коштовних речей, після чого реальне виконання рішення стане неможливим.

Хто розглядає заяву про відвід державному виконавцю? Складіть відповідну постанову.

 

Додаткові запитання

 

1. Що таке відомчий та судовий контроль в стадії виконання судових рішень?

 

43. Державним виконавцем державної виконавчої служби в Ленінському районі м. Харкова 07.04.2006 р. було відкрито виконавче провадження про стягнення на користь Трофименка з ВАТ “Мрія” 34 000 грн. У зв’язку з тим, що 01.04.2006 р. ВАТ “Мрія” було реорганізовано шляхом поділу на ТОВ “Мрія” і ТОВ “Мрія-союз”, у державного виконавця виникли труднощі з виконанням судового рішення. З урахуванням наведеного, державний виконавець звернувся до суду із заявою про роз’яснення рішення.

Складіть відповідний документ.

 

44. У лютому 2006 р. державним виконавцем Державної виконавчої служби у Фрунзенському районі м. Харкова Петровим відкрито виконавче провадження з виконання рішення суду цього ж району від 12.12.2005 р. про стягнення з ТОВ “Продукти” на користь Іванченка 2390 грн, а на користь держави – 51 грн судового збору. Станом на 15.06.2006 р. виконавчі дії здійснені в повному обсязі: стягувачам – Іванченку і державі – перераховані відповідні кошти.

Який документ у зв’язку з цим має постановити державний виконавець? Складіть відповідну постанову.  

 

Додаткові запитання

 

1. У яких справах суд повинен допустити судові рішення до негайного виконання?

 

45. 03.10.2005 р. Бобров звернувся до суду зі скаргою на дії державного виконавця. Заявник зазначав, що у провадженні державного виконавця державної виконавчої служби у Московському районі м. Харкова Писаренка знаходиться виконавчий лист про стягнення з нього на користь КП „Харківські теплові мережі” заборгованості за комунальні послуги. Незважаючи на те, що ним добровільно виконано рішення суду, державний виконавець направив до відділення ПФУ вимогу про утримання з його пенсії грошових коштів на виконання вже виконаного рішення суду.

Судом встановлено, що на виконанні у державного виконавця знаходився виконавчий лист, виданий на підставі рішення суду від 10.06.2004 р., про стягнення з Боброва на користь КП „Харківські теплові мережі” заборгованості за теплопостачання. 25.08.2005 р. державний виконавець  Писаренко відкрив виконавче провадження, визначив строк для добровільного виконання до 10.09.2005 р., а 30.09.2005 р. направив до Московського районного відділення ПФУ розпорядження про утримання 20% грошових коштів з пенсії Боброва на виконання рішення суду. Державний виконавець посилався на те, що в нього не було даних про добровільне виконання рішення суду. 

Яке судове рішення повинен прийняти суд? Складіть відповідний процесуальний документ.

 

Додаткові запитання

 

1. Яка процедура розгляду скарг на дії державного виконавця?

2. Які дії, бездіяльність та постанови державного виконавця згідно із Законом України “Про виконавче провадження” можуть бути оскаржені в суді?

 

46. Рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 15.09.2005 р. задоволено позовну заяву КП “Харківські теплові мережі” та на користь підприємства з Костенко Ірини та Костенка Михайла солідарно стягнуто заборгованість у розмірі 945 грн.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 14.12.2005 р. рішення суду було скасоване, а справа направлена на новий судовий розгляд. Ухвалою районного суду від 15.04.2006 р. провадження по справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову.

Подружжя Костенків 02.06.2006 р. звернулося до суду із заявою про поворот виконання рішення суду від 15.09.2005 р. Заявники посилалися на те, що вказане рішення суду було ними виконано 01.11.2005 р. за вимогою державного виконавця на підставі відкритого виконавчого провадження; оскільки суд розглянув справу за їх відсутності, рішення суду було звернуто до виконання, а потім вже за їх клопотанням був поновлений пропущений строк на апеляційне оскарження та скасовано рішення з направленням справи на новий судовий розгляд. До заявленого клопотання подружжя Костенків надало відповідні документи.

Як повинен поступити районний суд? Складіть відповідний процесуальний документ.

 

Додаткові запитання

 

1. У яких випадках та за якими категоріями справ поворот виконання не допускається?

2. Які суди розглядають та яка процедура розгляду заяв про поворот виконання?

 

47. Рішенням Ленінського районного суду м. Саратова (РФ) від 10.03.2005 р. з Гудкова на користь Гудкової стягнуті аліменти в розмірі 1/4  частини всіх видів заробітку на утримання дочки Ксенії, 09.06.2002 р. народження, починаючи з 22.02.2005 р. і до дня її повноліття.

Рішення, що набрало чинності, на території РФ не виконувалось. Відповідачу Гудкову, який проживає по вул. Гір-шмана, 5 кв. 35 м. Харкова (Київський район), про розгляд справи в суді РФ було повідомлено належним чином.

У листопаді 2005 р. Гудкова звернулася до компетентного суду України з клопотанням про визнання рішення іноземного суду та надання дозволу на примусове виконання.

З урахуванням норм ЦПК України та Конвенції про правову допомогу та правові відносини по цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої Постановою Верховної Ради України від 10.11.1994 р., складіть відповідний процесуальний документ.

 

Додаткові запитання

 

1. Які вимоги пред’являються до змісту клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду?

2. Який процесуальний порядок розгляду таких клопотань?    

 

 

 

Додаток 1

 

____________ районному суду м. ___________

Позивач: ________________________________

                                                 (п. і. п., місце проживання)

                        Відповідач: ______________________________

                                                    (п. і. п, місце проживання)

            Ціна позову ______  грн

 

П О З О В Н А   З А Я В А

_____________________________________________________

(викласти зміст позовних вимог, обставини, що обґрунтовують

_____________________________________________________

позов, а також зазначити докази, що підтверджують кожну обставину)

 

            На підставі статей _________ ЦК України (ЖК, СК, ЗК і т.п.), керуючись статтями 3, 119 ЦПК України,

 

П Р О Ш У:

            1._____________________________________________                                (чітко та зрозуміло викласти зміст вимог)

            2. Викликати свідків: ____________________________

_____________________________________________________

                              (зазначити прізвища, адреси)

            3. Витребувати _________________________________

_____________________________________________________

(найменування письмових, речових доказів та зазначити,

чому ці докази позивач не може надати)

                       

До позовної заяви додаю:

1. _____________________________________________

_____________________________________________________

(найменування засобів доказування)

2. Квитанції про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

            3. Копію позовної заяви для відповідача.

 

            Дата                                Підпис

 

 

 

Додаток 2

                                                

_______________ районному суду м. ___________

___________________________________________

                              (п.і.п.,  адреса)

­­­­­­­­­___________________________________________

                         (процесуальне положення у справі:

___________________________________________

                          позивач, відповідач, 3-я особа і т.п)

 

К Л О П О Т А Н Н Я

про продовження пропущеного строку для усунення

недоліків позову

 

            Ухвалою судді ____________________ районного суду ________________ області від „___” ________ 200 __ р. моя позовна заява до відповідача ___________  (п.і.п.) про __________________________ залишена без руху. Усунути недоліки позовної заяви я повинен у строк до „____” ___________ 200 __ р. У встановлений судом строк усунути недоліки позовної заяви не представляється можливим, оскільки (зазначити поважні причини, наприклад, запізно отримав ухвалу суду про залишення позову без руху, навівши і надавши докази, тощо).

            Відповідно до ч. 1 ст. 73 ЦПК України суд продовжує строк, встановлений судом, пропущений з поважних причин.

            На підставі викладеного, керуючись ст. 73 ЦПК України,

 

П Р О Ш У  С У Д :

            Задовольнити моє клопотання, продовжити процесуальний строк, встановлений судом для усунення недоліків моєї позовної заяви, залишеної без руху.

            Про розгляд зазначеної заяви повідомити осіб, які беруть участь у справі.

           

Дата                                       Підпис                                               

 

 

 

 

Додаток 3

 

____________ районному суду м. ___________

Заявник: ________________________________

                                                (п. і. п., місце проживання)

                Боржник________________________________

                                     (п. і. п. (найменування), місцезнаходження) 

 

З А Я В А

про видачу судового наказу

 

            Я працює слюсарем на заводі „Р”.

            За період з „___”_________ 200 __ р. по „___” ________ 200 __ р. заробітна плата мені нараховувалась, але не була виплачена у звязку з відсутністю коштів.

            Загальна сума заборгованості складає ______ грн. Довідка про заборгованість додається.

            На підставі статей 98, 102 ЦПК України

 

П Р О Ш У:

            Видати судовий наказ на стягнення з заводу „Р” на мою користь ____ грн.

            Додаток:

1) копія трудової книжки,

            2) копія наказу про прийом на роботу,

            3) довідка про заборгованість із заробітної плати,

            4) копія заяви для боржника.

           

Дата                                       Підпис

           

 

 

 

Додаток 4

 

            __________________ районному суду м. ___________

Заявник:_______________________________________

                                   (п. і. п., місце проживання)

            Заінтересовані особи: 1)_____           _____________________

_______________________________________________

              (найменування органу опіки та піклування, адреса)

2)_____________________________________________

               (п. і. п, місце проживання батьків заявника (усиновлювачів)

або піклувальника)

З А Я В А

про надання неповнолітній особі повної

цивільної дієздатності

            „___” _________ 200 __ р. у віці 15 років 4 місяці я народила сина (дочку) _________ (зазначити ім’я) і відповідно до актового запису цивільного стану ____________ (зазначити № акта, дату, установу, що видала акт) є матір’ю цієї дитини.

            Для того, щоб я самостійно виховувала сина (дочку), влаштувала дитину в дитячий садок і працевлаштувалась, потрібне надання мені повної цивільної дієздатності. Однак мої батьки ((усиновлювачі) або піклувальник) заперечують проти цього.  

            На підставі ст. 35 ЦК України, статей 242-243 ЦПК України,

П Р О Ш У:

            Прийняти заяву до розгляду.

            Ухвалити рішення про надання мені повної цивільної дієздатності.  

            У якості свідків, що можуть підтвердити доводи заяви, прошу викликати:

1) Петрова Ігоря Матвійовича, що проживає за адресою: _____________________________ ;

            2) Лізуна Дмитра Олеговича, що проживає за адресою: _________________________________.

Додаток:

1) копія актового запису про народження дитини,

            2) квитанція про сплату судового збору,

            3) копії заяви для заінтересованих осіб.

Дата                            Підпис            

 

 

 

Додаток 5

 

Справа № 2-124/200 __ р.

 

У Х В А Л А

про відкриття провадження у справі

             „____”______________200___р.                ________       

            Суддя  __________________ районного (міського, міськрайонного) суду _____________ області Пивоваров Д.Р.,

розглянувши позовну заяву Петрова Івана Миколайовича до Копилова Дмитра Івановича про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, спричиненої дорожньо-транспортною пригодою,

в с т а н о в и в :

            Петров І.М. звернувся до суду з позовною заявою до Копилова Д.І., в якій зазначає, що __________ 200___ р. скоїлася ДТП з вини відповідача. У результаті цієї пригоди його автомобілю ______________, який належить йому на праві власності, завдані технічні пошкодження, вартість ремонту якого з урахуванням втрати товарного вигляду становить ____ грн. Вказує, що зазначеними діями відповідача йому завдана моральна шкода, яку він оцінює в ____ грн. У звязку з наведеним позивач просить позов задовольнити.

            Позовна заява подана з додержанням вимог статей 119-120 ЦПК України.  

            Керуючись статтями 11, 122 ЦПК України,

У Х В А Л И В :

            Відкрити провадження у справі за позовною заявою Петрова І. М. до Копилова Д. І. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, спричиненої дорожньо-транспортною пригодою.

            Призначити попереднє судове засідання на________ 200___ р.

            Направити відповідачеві копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів та запропонувати подати у строк до ___________ 200__ р. письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються.

            Копію ухвали направити сторонам у справі.

            Ухвала може бути оскаржена лише щодо недотримання правил підсудності у встановлений законом строк і порядок, в іншій його частині ухвала оскарженню не підлягає.

            Суддя                         (підпис) 

 

 

 

Додаток 6

 

Справа № 2-2435/200__ р.

 

У Х В А Л А

про повернення позовної заяви у звязку з непідсудністю

справи даному суду

„____”______________200___р.                 ________

 

            Суддя  __________________ районного (міського, міськрайонного) суду_______________ області Ніконов В.Д.,

розглянувши позовну заяву Яресько Ніни Павлівни до Яреська Дмитра Миколайовича про визнання права власності на 1/2 частину житлового будинку в порядку поділу спільного майна подружжя,

в с т а н о в и в :

            Яресько Н.П. звернулася до __________________ районного (міського, міськрайонного) суду з позовом про визнання за нею права власності на 1/4 частину житлового будинку в порядку поділу спільного майна подружжя, що знаходиться в с. Червоне ________________________ району ________________ області, який зареєстрований на імя відповідача, але нажитий ними за час шлюбу.

            Відповідно до ст. 114 ЦПК України, яка визначає виключну підсудність, позови, що виникають з приводу нерухомого майна, предявляються за місцезнаходженням майна або основної його частини.

            Житловий будинок, щодо якого виник спір про право власності в позовній заяві Яресько Н.П., знаходиться в ____________ районі _____________ області. У звязку з цим справа, яка стосується права власності на зазначений житловий будинок, даному суду не підсудна і підлягає поверненню позивачеві.

            Приєднання Яресько Н.П. до позовної заяви письмової згоди відповідача про розгляд справи за місцем його проживання в м. ____________ , де й вона проживає, не може бути підставою для відкриття провадження у справі, тому що виключна підсудність не може бути змінена згодою сторін, про що зазначено в ст. 112 ЦПК України.  

            Керуючись п. 4 ч. 3 ст. 121 ЦПК України,

У Х В А Л И В :

            Позовну заяву Яресько Ніни Павлівни про визнання права власності на 1/2 частину житлового будинку повернути позивачці, розяснивши, що для вирішення цього спору потрібно звернутися до суду за місцезнаходженням житлового будинку.

            Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до _________________________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня винесення ухвали заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

           

Суддя                         (підпис)   

 

 

 

Додаток 7

 

Справа № 2-4653/200 __ р.

 

У Х В А Л А

про забезпечення позову

„____”______________200___р.                 _______

 

            Суддя____________міськрайонного суду___________ області Іванін Г.Р., розглянувши у попередньому судовому засіданні заяву Романькова Петра Тодоровича  про забезпечення позову, 

в с т а н о в и в :

            Романьков П.Т. звернувся до суду з позовом до Романькової П.Д. про поділ майна, придбаного за період спільного проживання і ведення спільного господарства з 1989 по 2004 роки. За твердженням позивача, за цей період ними спільно було придбано: _______________________________________

                                    (дати чіткий перелік майна)

на загальну суму ____ грн. Добровільно поділити майно відповідач відмовляється.

            Романьков П.Т. у поданій до суду належним чином оформленій заяві просить у порядку забезпечення позову накласти арешт на зазначене майно, стверджуючи, що відповідачка може це майно приховати або вивезти, оскільки між ними склалися неприязні відносини і вона не раз про це йому говорила.

            Заява Романькова П.Т. підлягає задоволенню.

            Відповідно до ст. 151 ЦПК України забезпечення позову за заявою осіб, які беруть участь у справі, допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. 

            Майно у вигляді предметів домашньої обстановки і побуту, про поділ якого позивач просить, знаходиться, за його твердженням, за місцем проживання відповідачки. При проведенні попереднього судового засідання і під час її опиту вона категорична відмовлялася передавати будь-які речі позивачеві.

            Усе зазначене дає підстави припускати, що невжиття заходів забезпечення позову може утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду. Тому на спірне майно, зазначене позивачем, яке знаходиться на місцем проживання відповідачки, необхідно накласти арешт.

            Керуючись статтями 151-153 ЦПК України,

У Х В А Л И В:

            Задовольнити заяву Романькова П.Т. про забезпечення позову.

            Накласти арешт на наступне майно, що знаходиться за місцем проживання Романькової Пелагеї Дмитрівни за адресою: м. ___________, вул. Зелена, 5 кв.7:__________________

_____________________________________________________

(чітко зазначити майно, на яке накладено арешт)

            Копію ухвали для виконання направити відділу Державної виконавчої служби ___________ міського управління юстиції.

            Копію ухвали суду після її виконання направити Романьковій П.Д.

            Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до _____________________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення ухвали заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

 

            Суддя                                     (підпис )

 

 

 

Додаток 8

 

Справа № 2-75/200 __ р.

 

   У Х В А Л А

про призначення справи до розгляду

„____”______________200___р.                 _______

 

            Суддя ___________ районного (міськрайонного, міського) суду  _________________області Іванов Р.Д., розглянувши позовну заяву Тихонова Владислава Петровича до Петрової Зінаїди Володимирівни про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним і відшкодування моральної шкоди, третя особа, яка на заявляє самостійних вимог щодо предмета спору – приватний нотаріус _________________ нотаріального округу Зіновєва Ірина Петрівна,   

в с т а н о в и в :

            Справа підготовлена для розгляду в судовому засіданні.

            У ході підготовки справи до судового розгляду проведені наступні дії:

1) уточнені позовні вимоги позивача та заперечення проти позову відповідача;

2) вирішено питання про склад осіб, які беруть участь у справі;

3) визначено факти, які необхідно встановити для вирішення спору: які визнаються стороною і які підлягають доказуванню;

4) зясовано, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувати свої доводи і заперечення щодо невизнаних обставин, і вони подані у встановлений судом строк;

5) за клопотанням позивача і відповідача витребувані докази та викликані за їх заявами свідки;

6) за клопотанням позивача вирішено питання про забезпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру.

            З урахуванням наведеного, керуючись ст. 156 ЦПК України,

 

У Х В А Л И В:

            Цивільну справу за позовною заявою Тихонова Владислава Петровича до Петрової Зінаїди Володимирівни про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним і відшкодування моральної шкоди, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору – приватний нотаріус _________________ нотаріального округу Зіновєва Ірина Петрівна, призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні на „____” _________ 200___ р. на  _____ год. у залі судового засідання № 2 у приміщенні суду.

            Про час і місце судового засідання повідомити сторони у справі, третю особу та викликати свідків.         

 

            Суддя                                     (підпис )

 

 

 

Додаток 9

 

Справа № 2-12/200 __ р.

 

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без розгляду у звязку з

повторною неявкою позивача в судове засідання 

„____”______________200___р.                 _______

 

___________ районний суд м. ___________  у складі: судді Іванової Н.Г., при секретарі Воропаєвій З.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Петренко Олени Павлівни до Патової Наталії Анатоліївни, Патова Віктора Дмитровича про встановлення земельного сервітуту,

встановив:

            У вересні 200 __ р. Петренко О.П. звернулася до суду зі вказаним вище позовом, зазначаючи, що проживає по вул. Енгельса, 2 в м. __________, відповідачі є власниками суміжного будинку. Для проведення газифікації будинку вона одержала письмову згоду від Патової Н.А., оскільки запроектований газопровід має пройти через земельну ділянку останньої, на проведення цих робіт нею витрачені значні кошти. Пізніше відповідачі заборонили встановлювати на їх земельній ділянці опори для газопроводу, у зв’язку з чим вона просила встановити постійний земельний сервітут, тобто використати земельну ділянку відповідачів для прокладання і експлуатації газопроводу. 

            Позивачка Петренко О.П. у судове засідання на „___” _________ 200 __ р. не зявилася, про час і місце судового засідання їй було повідомлено належним чином, про що свідчать розписки про одержання судових повісток.

            На „___” _____________ 200 __ р. позивачка повторно у судове засідання не зявилася, будучи належним чином повідомленою про час і місце судового засідання, причини своєї неявки суду не повідомила, заяви про розгляд справи за її відсутності не подавала.

            Таким чином, в силу ч. 2 ст. 77 ЦПК України, суд визнає, що позивачка повторно не зявилася до суду без поважних причин.

            Відповідно до вимог ч. 3 ст. 169, п. 3 ч. 1 ст. 207 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач повторно не зявився в судове засідання без поважних причин або повторно не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності. 

            Керуючись ч. 3 ст. 169 та п. 3 ч. 1, ч. 2 ст. 207  ЦПК України,

У Х В А Л И В :

            Позовну заяву Петренко Олени Павлівни до Патової Наталії Анатоліївни, Патова Віктора Дмитровича про встановлення земельного сервітуту залишити без розгляду.

            Роз’яснити позивачці її право на повторне звернення до суду після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду.  

            Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до _________________________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня винесення ухвали заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

 

Суддя                                     (підпис)

 

 

Додаток 10

 

Справа № 2- н -23/200 __ р.

 

С У Д О В И Й   Н А К А З

„____”______________200___р.                 ________  

 

Суддя________________районного (міського, міськрайонного) суду _________________ області Ларіонов В.Д., розглянувши заяву Попова Бориса Петровича, який проживає за адресою:  м. ___________ , вул. __________ , 12, про видачу судового наказу за вимогою про стягнення з боржника Настасєва Ігоря Дмитровича, який проживає у м. ___________, по вул. ____________, 31, боргу в розмірі _____ грн за договором позики. 

            Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором. 

            Керуючись статтями 96, 102, 103 ЦПК України, статтями 1047, 1049 ЦК України,

Н А К А З У Ю :

            Стягнути на користь Попова Бориса Петровича з Настасєва Ігоря Дмитровича суму позики в розмірі ____ грн, витрати по сплаті судового збору в розмірі ____ грн та на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі ____ грн.

            Заперечення проти вимог стягувача можуть бути подані в заяві про скасування судового наказу протягом 10 днів з дня його отримання судді, який видав наказ.

            Суддя                                     (підпис)

 

 

 

Додаток 11

 

Справа № 2-176/200 __ р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

про задоволення позову про стягнення позики у звязку

з його визнанням у попередньому судовому засіданні

„____”______________200___р.                 _______

 

_________________ районний (міський, міськрайонний) суд _____________ області в складі: головуючого судді Макарова О.П., при секретарі Івановій О.Г., розглянувши в попередньому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Каца Ігоря Васильовича до Сидорчука Петра Павловича про стягнення суми за договором позики,

в с т а н о в и в :

            Кац І.В. _____________ 200 __ р. звернувся до суду з позовом про стягнення з Сидорчука П.П. ____ грн за договором позики, посилаючись на те, що ___________ 200___ р. передав йому зазначені грошові кошти на термін півроку, про що позивальник надав йому розписку. Однак у зазначений термін відповідач свої зобовязання не виконав, грошові кошти не повернув.

            Відповідач позов визнав, про що надав суду письмову заяву, при цьому пояснив, що дійсно спірний договір з позивачем укладався, на даний час повернути позикодавцеві грошові кошти не може через їх відсутність. 

            Виходячи з наведеного суд вважає, що рішення у справі можливо постановити при проведенні попереднього судового засідання.

            Відповідно до ч. 4 ст. 130 ЦПК України при визнанні позову ухвалюється судове рішення в порядку, встановленому ст. 174 цього ж Кодексу. Згідно з ч. 4 ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

            Матеріалами справи встановлено, що позивач __________ 200__ р. передав відповідачеві згідно з письмовою розпискою ____ грн, який зобовязався їх повернути через півроку, тобто до _________ 200___ р., однак своїх зобовязань не виконав. Причини невиконання таких зобовязань правового значення для справи не мають.

            Відповідно до ст. 1046 ЦК України за договором позики, який згідно зі ст. 1047 цього ж Кодексу був укладений представленою позивачем письмовою розпискою, одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві  таку ж суму грошових коштів (суму позики).

            Таким чином, визнання відповідачем предявленого позову не суперечить закону, не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб.  

            Відповідно до ст. 88 ЦПК України суд стягує на користь позивача витрати, пов’язані зі сплатою ним при пред’явленні позову ____ грн судового збору та ____  грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

            Керуючись ст. 1046 ЦК України, статтями 130, 174 ЦПК України,

В И Р І Ш И В :

            Позовну заяву Каца Ігоря Васильовича задовольнити.

            Стягнути на користь Каца Ігоря Васильовича з Сидорчука Петра Павловича: ____ грн за договором позики, а також ____ грн витрат по сплаті позивачем судового збору і ___ грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, а всього ____ грн.

            Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до _____________________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

 

            Суддя                         (підпис)

 

 

 

Додаток 12

 

Справа № 2 – 3043/2005 р.

 

З А О Ч Н Е   Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

про відмову у стягненні заробітної плати

та відшкодуванні моральної шкоди

„____”______________200___р.                 _______

 

            ___________ районний суд м. ___________  у складі: судді Петросова Л.Д., при секретарі Грабовській Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Лавочкіна Сергія Юрійовича до університету „Р” – засновника спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов при університеті „Р” – про стягнення заборгованості із заробітної плати і відшкодування моральної шкоди,

встановив:

            У січні 200 __ р. Лавочкін С.Ю. звернувся до суду з позовом до університету „Р”, який є засновником спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов при цьому ж університеті, про стягнення заробітної плати та відшкодування моральної шкоди.

            Позивач зазначав, що працював у школі при університеті „Р” з 30.08.1999 р. по 01.02.2004 р. на посаді вчителя історії і лаборанта компютерного класу. У звязку із звільненням за власним бажанням на порушення вимог КЗпП України кінцевий розрахунок при звільненні з ним проведений не був, тому просив стягнути на його користь заборгованість із заробітної плати в розмірі ____ грн.

            Також посилався на те, що невиплатою заробітної плати йому завдані моральні страждання та нервові переживання, оскільки він вимушений був докладати додаткових зусиль для організації свого життя, і просить відшкодувати йому моральну шкоду в розмірі ____ грн.

            Лавочкін С.Ю. просив стягнути зазначені суми саме з університету „Р”, як засновника школи при цьому ж університеті, в якій він працював, посилаючись на те, що університет, згідно Статуту школи, здійснює фінансування школи і, як засновник, є її власником.

            У судовому засіданні позивач та його представник позов підтримали. Директор університету „Р” в ході проведення попереднього судового засідання направив суду свої заперечення проти позову, в яких вказує на те, що не є неналежним відповідачем за позовом Лавочкіна С.Ю., оскільки позивач знаходився у трудових відносинах саме зі школою при університеті як з окремою юридичною особою, яка й повинна відповідати за позовом.

            Відповідача про час і місце судового засідання було повідомлено належним чином, про що свідчить розписка про одержання судової повістки. Причину неявки свого представника суду не повідомив. Зі згоди позивача суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

            Судом установлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

            Матеріалами справи встановлено, що Лавочкін С.Ю. з 30.08.1999 р. по 1.02.2004 р. працював учителем у школі І-ІІІ ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов при університеті „Р” (а.с. 4, 6), тобто позивач знаходився у трудових відносинах зі школою при університеті і у трудових відносинах з університетом „Р” не знаходився  (а.с. 8).

            Приймав на роботу і звільняв Лавочкіна С.Ю. з роботи, згідно запису у трудовій книжці (а.с. 12), директор (президент) школи при університеті „Р”, що не заперечується позивачем, саме директор школи надавав довідку про заборгованість із зарплати школи перед позивачем з проставленням печатки школи (а.с. 3), з цією ж юридичною особою (зі школою) позивач 06.12.2001 р. укладав письмову угоду про відстрочку оплати його праці (а.с. 23).

            Таким чином, суд дійшов висновку, що трудовий договір, відповідно до умов укладання трудового договору, позивач уклав зі школою при університеті „Р”.

            Зазначене вказує на те, що відповідно до положень статей 94, 116 КЗпП України розрахунок із позивачем при його звільненні з роботи повинна була провести школа при університеті „Р”, яка, згідно розуміння трудових правовідносин між сторонами, є власником установи, де працював Лавочкін С.Ю. Положення Статуту школи про те, що засновник школи є її власником стосується корпоративних правовідносин між ними.

            Крім того, відповідно до п.п. 6, 7 Статуту школи при університеті „Р” школа є юридичною особою, має право виступати в суді позивачем, відповідачем; школа не відповідає по зобовязаннях засновника, а засновник – по зобовязаннях школи (а.с. 18-21).

            Пункти 88, 89 Статуту школи при університеті „Р” вказують на те, що джерелами фінансування кошторису школи є, разом з коштами засновника, й інші кошти, доходи від інших видів діяльності, добровільні грошові внески тощо; кошти школи зберігаються на її рахунку в установі банку і знаходяться в розпорядженні школи.

            Тобто школа при університеті „Р” самостійно здійснює фінансово-господарську діяльність.

            Посилання позивача Лавочкіна С.Ю. та його представника на те, що школа при університеті „Р” не зможе оплатити заборгованість із зарплати, оскільки її розрахункові рахунки та майно арештовані державним виконавцем та правоохоронними органами, не мають правового значення для справи. Крім того, дані твердження стосуються майбутнього, а на даний час згідно з даними банку АКБ „Н” на розрахунковому рахунку школи є кошти (а.с. 32-33).

            Суд також не знаходить підстав для задоволення позову про відшкодування моральної шкоди, оскільки не встановлено, що університет „Р” своїми діями завдавав таку шкоду позивачеві.

            Позивач Лавочкін С.Ю. не позбавлений можливості предявити позов на загальних підставах до школи при університеті „Р”.

            Керуючись статтями 10, 11, 209, 212, 214-215, 224-226 ЦПК України, статтями 94, 116, 237-1 КЗпП України, суд  

ВИРІШИВ:

            Відмовити Лавочкіну Сергію Юрійовичу у задоволенні позову до університету „Р” про стягнення заборгованості із заробітної плати і відшкодування моральної шкоди.

            Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до _____________________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

            Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його копії.

 

            Суддя                                                 (підпис)

 

 

 

Додаток 13

 

Справа № 2-143/200 __ р.

 

Д О Д А Т К О В Е   Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

у справі про поновлення на роботі

„____”______________200___р.                 _______

 

            ___________ районний суд м. ___________  у складі: судді Погрібняк П.Д., при секретарі Володько Р.В., розглянув-ши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою Кононова Петра Іларіоновича про ухвалення додаткового рішення,  

 

встановив:

            Рішенням ____________ районного суду м. _________ від „___” _________ 200 __ р., ухваленим у справі за позовом Кононова Петра Іларіоновича до Будівельного тресту „Р” про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, позивач поновлений на роботі на посаді старшого інженера з технічної інформації тресту, на його користь стягнуто _____ грн заробітної плати за час вимушеного прогулу. 

            У заяві Кононова П.І. ставиться питання про ухвалення додаткового рішення суду, оскільки суд не допустив рішення суду до обовязкового негайного виконання, тому відповідач не бажає поновлювати його на роботі та виплатити середній заробіток за один місяць до розгляду справи в апеляційному порядку. 

            У судовому засіданні Кононов П.І. підтримав доводи заяви. Представник відповідача заяву не визнав, вказавши, що вони мають намір оскаржити рішення суду, яке, на їхню думку, є незаконним.

            Суд, заслухавши показання сторін, вивчивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню.

            Відповідно до п. 7 ст. 214 ЦПК України під час ухвалення рішення суд вирішує питання, чи є підстави допустити негайне виконання судового рішення.

            Стаття 367 ЦПК України передбачає випадки обовязкового і факультативного негайного виконання рішення суду.

            Так, згідно з пп. 2 і 4 ч. 1 ст. 367 суд допускає негайне виконання рішень у справах про присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць (п. 2), про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника (п. 4). Зазначені випадки зобовязують суд в обовязковому порядку допустити рішення до негайного виконання. 

            Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 220 ЦПК України суд, що ухвалив рішення, може ухвалити додаткове рішення, якщо суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених ст. 367 цього Кодексу.

            Керуючись п. 3 ч. 1 ст. 220, пп. 2 і 4 ч. 1 ст. 367 ЦПК України, суд  

ВИРІШИВ:

            Доповнити рішення ____________ районного суду м. __________ від „___” _________ 200 __ р. у справі за позовом Кононова Петра Іларіоновича до Будівельного тресту „Р” про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, позивач поновлений на роботі.

            Рішення суду в частині поновлення Кононова Петра Іларіоновича на роботі і стягнення заробітної плати за один місяць допустити до негайного виконання. 

            Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до _____________________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення рішення заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 20 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

 

            Суддя                                                 (підпис)

 

 

 

Додаток 14

 

Судовій палаті у цивільних справах

                                   Апеляційного суду ________області

Особа, яка подає скаргу, Іванов Василь Петрович,

                        проживаю в м. ______,  вул. ________

                        № 45 кв.4, контактний тел. ________

Особи, які беруть        1. Васильєв Леонід Тимофійович, 

участь у справі,           проживає в м. _________, вул. _______

                                   № 45 кв.4, телефону немає

2. Іванова Марина Тимофіїв                           проживає в м. _______, вул. _______

                                   № 45 кв. 4, телефону немає

                                   3. __________ виконком м. __________

                                   м.__________ , вул. ____________, 4

телефон _________.

 

А П Е Л Я Ц І Й Н А   С К А Р Г А

„___” ___________ 200 __ р.

 

____________ районним судом м. ____________ ухвалено рішення у справі за позовом Васильєва Леоніда Тимофійовича, Іванової Марини Тимофіївни до мене, Іванова Василя Петровича, про визнання таким, що втратив право користування жилим приміщенням, третя особа  – ___________ райвиконком м. __________ , яким позов задоволений.

            Вважаю рішення суду незаконним і необґрунтованим, яке підлягає безумовному скасуванню як таке, що ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального права.   

            Я проживаю в квартирі № 4 по вул. __________ , 45 м. __________ більше пяти років, зареєстрований в ній зі згоди його колишнього основного наймача, мого тестя Васильєва Тимофія Петровича, який помер у _______ році.

            У квартирі знаходяться мої речі: меблі, одяг, книги, телевізор та ін.

            Останні два роки я, дійсно, у квартирі буваю рідко, оскільки працюю вахтовим методом за межами міста, про що відповідачі: син померлого основного наймача та його дочка, а моя колишня дружина, знали. У них була моя адреса тимчасового проживання. З квартирою звязку я не втрачав, на зазначену адресу надходить для мене поштова кореспонденція, я передавав Васильєву Л.Т. кошти для оплати комунальних послуг.

            Зазначені обставини судом враховані не були, чим порушені вимоги статей 71, 72 ЖК України, оскільки визнати особу такою, що втратила право користування жилим приміщення можливо лише у випадку її непроживання у цьому приміщенні визначений законом час без поважних причин. Моє тимчасове непроживання у спірній квартирі викликано поважними причинами.

            Крім того, суд позбавив мене належних мені за законом процесуальних прав: брати участь у судовому засіданні, надавати докази, брати участь у дослідженні доказів, давати пояснення, виступати в судових дебатах тощо. Я не був у порядку, передбаченому ст. 76 ЦПК України, належним чином повідомлений про час і місце судового засідання, судових повісток не одержував, у звязку з чим зазначені вище доводи судом не спростовані і не оцінені в сукупності з іншими доказами.

            На підставі статей 292, 294, 295, 296, п. 5 ч. 1 ст. 307, п. 3 ст. 311 ЦПК України

П Р О Ш У :

            1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду.

            2. Скасувати рішення __________ районного суду м. ____________ від „___” ___________ 200 __ р. і передати справу на новий розгляд до того ж суду іншим суддею.

            3. У порядку підготовки справи до апеляційного розгляду прошу: 1) вирішити питання про виклик свідків, згідно з доданою до скарги заявою про забезпечення доказів; 2) вжити заходів щодо забезпечення позову шляхом заборони відповідачам, Центру приватизації оформляти документи про приватизацію спірної квартири, які вже підготовлені.

            4. Копія апеляційної скарги Апеляційному суду ___________ області надіслана.  

            Додаток: заява про забезпечення доказів; довідка про роботу вахтовим методом; довідка поштового відділення про одержання кореспонденції; копії зазначених документів і апеляційних скарг відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі; квитанція про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. 

           

Дата                                       Підпис

 

 

Додаток 15

 

Справа № 22-ц- 123/200 __ р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про скасування рішення суду першої інстанції

у справі про відшкодування моральної шкоди і ухвалення нового рішення

                           „___” ____________ 200 __ р.                                                                 ____________

            Судова колегія судової палати у цивільних справах Апеляційного суду ___________ області  в складі: головуючого – судді Гапоненка І.Д., суддів – Орлова О.Д., Панченко Л.Д., при секретарі Міщенко В.О.,  розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою Рідченка Василя Кириловича  на рішення __________ районного суду _________ області від „___” ________ 200 __ р. по цивільній справі за позовом Самсонова Віктора Петровича до Рідченка Василя Кириловича про відшкодування моральної шкоди,

встановила:

            У липні 200 __ р. Самсонов В.П. звернувся до суду зі вказаною позовною заявою. У обґрунтування своїх вимог він посилався  на те, що відповідач „___” __________ 200 __ р. звернувся до ___________ райвідділу міліції _________ області з безпідставною заявою, у якій звинуватив Рідченка В.К. у спричиненні йому тілесних ушкоджень, яких той, як з’ясувалось, йому не спричиняв. У результаті розгляду цієї заяви у порушенні кримінальної справи проти нього було відмовлено, бо посилання відповідача нічим не були підтверджені. Вказав, що зазначеними діями відповідач завдав йому моральної шкоди, викликавши неприємні відчуття: він переживав, нервувався, приходилось працівникам міліції давати пояснення, витрачати свій час.

            З урахуванням наведеного позивач просив стягнути з відповідача моральну шкоду в розмірі ____ грн.

            У судовому засіданні суду першої інстанції позивач позовні вимоги підтримав, відповідач позов не визнав, пояснивши, що моральної шкоди Самсонову В.П. не спричиняв, бо, навпаки, насправді той його побив, а постанова органів міліції, куди він на законних підставах звернувся за розслідуванням події, є незаконною, яку він оскаржив.

            Рішенням ___________ районного суду __________ області від „___” _________ 200__ р. позов задоволений частково. Суд стягнув на користь Самсонова В.П. з Рідченка В.К. ____ грн для відшкодування моральної шкоди і ____ грн витрат, пов’язаних зі сплатою судового збору.

            У апеляційній скарзі Рідченко В.К. просить рішення суду скасувати і провадження у справі закрити, посилаючись на те, що судом порушені норми матеріального і процесуального права та суд неповно зясував обставини, що мають важливе значення для правильного вирішення справи.

            При цьому вказується, що суд не звернув уваги на те, що він на законних підставах звернувся до органів міліції для розслідування складу злочину, який, на його думку, вчинив саме позивач, і він мав на це право, передбачене нормами КПК України. Позивач не довів факту завдання йому моральної шкоди його діями і її розмір, суд же стягненої моральної шкоди не мотивував; вважає, що суд не розібрався у правовідносинах, що виникли, оскільки захист честі, гідності регулюється ст. 297 ЦК України, на що фактично направлений позов, а не ст. 1167 ЦК України; вважає, що рішення суду не мотивоване, неповне, неясне і нечітке.

            У своїх запереченнях на скаргу позивач її доводи не визнав, вказавши на їх безпідставність і на законність та обґрунтованість рішення суду. 

            Судова колегія, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення сторін по справі, перевіривши матеріали справи й обговоривши доводи апеляційної скарги, вважає, що вона підлягає задоволенню частково.

            Задовольняючи частково позов Самсонова В.П., районний суд виходив з того, що відповідач безпідставно звернувся до райвідділу міліції з заявою про притягнення позивача до відповідальності за його побиття; оскільки в порушенні кримінальної справи було відмовлено, відповідач не довів суду факт його побиття позивачем. З огляду на це, суд вважав, що відповідач спричинив позивачеві моральну шкоду в розмірі ____ грн, бо вимушений був давати пояснення в міліції, хвилювався, йому було неприємно, безпідставно витрачав свій час. 

            Однак погодитись з таким висновком районного суду не можна, оскільки висновки суду не відповідають обставинам справи, суд неправильно застосував норми матеріального закону.

            Судова колегія вважає, що вказані порушення призвели до неправильного вирішення справи, тому суд апеляційної інстанції на підставі пп. 3 і 4 ст. 309 ЦПК України рішення суду першої інстанції скасовує, ухвалює нове рішення із наступних підстав.

            Судом апеляційної інстанції встановлено, сторони по справі цього не заперечують, що між ними наявні складні стосунки. „___” _________ 200 __ р. Рідченко В.К. звернувся до __________ РВ УМВС України в ________ області з заявою про те, що Самсонов В.П. напередодні завдав йому тілесних ушкоджень.

            Постановою органу дізнання від „___” _________ 200__ р. за фактом конфлікту між сторонами у порушенні кримінальної справи було відмовлено згідно з п. 2 ст. 6 КПК України (а.с.5). На даний час постанова є чинною, у ній зазначено, що факт спричинення тілесних ушкоджень відповідачу Самсоновим В.П. нічим не підтверджений.

            Матеріали справи також містять заяву Рідченко В.К. від „___” _______ 200 __ р. до цього ж районного суду про скасування зазначеної вище постанови (а.с.7), а також акт судово-медичного дослідження № 5 від „___” _________ 200 __ р. (а.с. 88). В акті зазначається, що Рідченку В.К. у зв’язку з подіями, що мали місце „___” _________ 200 __ р., за поясненнями самого заявника та з дослідження медичної документації йому спричинені легкі тілесні ушкодження, що не спричинили короткочасного розладу здоров’я.

            Таким чином, судова колегія вважає, що наявні матеріали справи свідчать про те, що відповідач Рідченко В.К. мав законне право на звернення до органів міліції із заявою про розслідування злочину. Як вважає відповідач, тілесні пошкодження йому завдав саме позивач, але вони не знайшли свого підтвердження в ході проведеного дізнання.

            Відповідач звернувся до органу, який за своїми функціональними обовязками вправі проводити дізнання, тобто відповідач скористався своїм субєктивним правом, передбаченим нормами КПК України, про що також зазначено в Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням гр. Сердюка В.А. про офіційне тлумачення положення ч. 1 ст. 7 ЦК України (в редакції 1963 р.) від 10.04.2003 р. у справі № 1-9/2003.

            Позивач на заявляв вимог про захист честі, гідності, тому посилання апеляційної скарги про те, що суд не застосував положення ст. 297 ЦК України є безпідставним, оскільки позовні вимоги стосувалися відшкодування моральної шкоди, а ці правовідносини регулюються ст. 1167 зазначеного Кодексу.

            Крім того, судова колегія вважає, що підстави для відшкодування моральної шкоди відсутні.

            При з’ясуванні фактів, з якими закон пов’язує відшкодування моральної шкоди, слід виходити з вимог ст. 1167 ЦК України, яка визначає підстави покладання обов’язку по відшкодуванню такої шкоди та обставини, які мають враховуватися при визначенні розміру відшкодування.

            Відповідно до роз’яснень, даних в п.5 постанови Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 4 “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди”, обов’язковому з’ясуванню при вирішенні справ про відшкодування моральної шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв’язку між шкодою та протиправними діяннями її заподіювача та вина останнього в її заподіянні. Зокрема, суд повинен з’ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або витрат немайнового характеру, за яких обставин та якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі позивач оцінює заподіяну шкоду та з чого він виходив при цьому.

            Позивач Самсонов В.П. не довів свого позову, що є його обов’язком відповідно до засад змагальності процесу за ст. 10 ЦПК України. При цьому суд створив всі умови для змагального процесу, роз’яснював позивачеві його права та обовязки.

            Судова колегія вважає, що в діях відповідача Рідченка В.К. відсутні протиправність дій, вина та причинний зв’язок з можливим спричиненням моральної шкоди позивачеві, про що зазначено вище. Крім того, позивач не довів, що відповідач, звертаючись до органів міліції, оговорив його або мав такий намір, оскільки наявна у справі відповідна розписка про зазначене за „___” _______ 200 __ р.  Рідченком В.К. не підписана, до того ж він її не писав – вона написана самим позивачем, що ним не заперечується, бо, як він сподівався, розписка Рідченком буде підписана.

            Судова колегія враховує і той факт, що Рідченко В.К. за неправдивий донос до відповідальності не притягався.

            Правових підстав для закриття провадження у цивільній справі, як того просить Рідченко В.К., судова колегія не вбачає.

            Керуючись статтями 301, 303, 304, п. 2 ст. 307, пп. 3 і 4 ст. 309, статтями 316, 317, 319 ЦПК України, судова колегія судової палати,

В И Р І Ш И Л А:

            Апеляційну скаргу Рідченка Василя Кириловича задовольнити частково.

            Рішення __________ районного суду ___________ області від „___” _________ 200 __ р.  скасувати. 

            У задоволенні позовної заяви Самсонова Віктора Петровича до Рідченка Василя Кириловича про відшкодування моральної шкоди в розмірі ____ грн відмовити.

            Рішення апеляційного суду набирає законної сили з моменту його проголошення, однак може бути оскаржено шляхом подачі касаційної скарги протягом двох місяців з дня набрання законної сили до суду касаційної інстанції.

 

            Головуючий суддя                             (підпис)

            Судді колегії                                       (підписи)

 

 

 

Додаток 16

 

Справа № 6-123 кс/200 __ р.

 

У Х В А Л А

про відкриття касаційного провадження у справі,

зупинення виконання рішення

                              „___” __________ 200 __ р.                                         

Суддя Верховного Суду України Петров Г.Д., розглянувши касаційну скаргу Полтавченко Наталії Петрівни на рішення ___________ районного суду м. __________ від „___” ________ 200 __ р. та ухвалу судової колегії судової палати у цивільних справах Апеляційного суду ____________ області від „___” _____________ 200 __ р. та її ж заяву про зупинення виконання рішення по цивільній справі за позовом Полтавченко Наталії Петрівни до Власової Галини Олексіївни про визнання права власності на частину будинку, встановлення порядку користування будинком та земельною ділянкою,     

в с т а н о в и в:

            Касаційна скарга Полтавченко Наталії Петрівни на рішення _________ районного суду м. _______ від „___” _____ 200 __ р., залишене без змін ухвалою апеляційного суду ___________області від „___” _________ 200 __ р., якими їй в позові відмовлено, оформлена відповідно до вимог ст. 326 ЦПК України, подана в установлений законом строк на касаційне оскарження.

            У звязку з цим касаційне провадження у справі підлягає відкриттю.

            Заява Полтавченко Н.П. про зупинення виконання рішення суду підлягає задоволенню, оскільки вона посилається на те, що відповідач має намір продати спірний будинок, а наведені нею в касаційній скарзі доводи містять ознаки неправильного застосування судами норм матеріального права  та порушення норм процесуального права.

            Керуючись ст. 328 ЦПК України,

У Х В А Л И В:

            Відкрити касаційне провадження за касаційною скаргою Полтавченко Наталії Петрівни на рішення ___________ районного суду м. __________ від „___” ________ 200 __ р. та ухвалу судової колегії судової палати у цивільних справах Апеляційного суду ____________ області від „___” _____________ 200 __ р.

            Витребувати із суду першої інстанції вказану цивільну справу, направити копію касаційної скарги особам, які беруть участь у справі, та надати їм 10 днів для подання можливих заперечень на касаційну скаргу.

            Зупинити виконання зазначених судових рішень.

            Ухвала оскарженню не підлягає.

 

            Суддя                                                 (підпис)

 

 

 

Додаток 17

 

 

Справа № 6-1244 кс/200 __ р.

 

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

про скасування судового рішення апеляційного суду

і залишення в силі рішення суду першої інстанції

у справі про господарський спір

 

                           „___” __________ 200 __ р.                                                                    

            Колегія суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України в складі: ______________________ ____________________________________________________ ,

       (зазначити прізвища та ініціали головуючого і суддів)

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Григор’єва Леоніда Дмитровича до ЗАТ “Фірма “У” та дочірнього підприємства “Спеціалізоване будівельно-монтажне управління “Ж” (далі – ДП) про визнання недійсним положення про Спеціалізоване будівельно-монтажне управління “Ж” за касаційними скаргами ЗАТ “Фірма “У” та ДП “СБМУ “Ж” на рішення судової колегії судової палати у цивільних справах Апеляційного суду ____________ області від „___” __________ 200 __ р.,

в с т а н о в и л а:

            У лютому 200 __ р. Григор’єв Л.Д. звернувся до суду з позовом до ЗАТ та ДП про визнання недійсним положення про відокремлений структурний підрозділ СБМУ “Ж”, яке затверджене головою ради акціонерного товариства у вересні 200 __ р. В обґрунтування своїх вимог посилався на те, що всупереч статуту ЗАТ “Фірма “У” оскаржуване положення не приймалося на загальних зборах акціонерів.

Рішенням __________ районного суду м. __________ від „___” __________ 200 __ р.  Григор’єву Л.Д. у задоволенні вказаного позову відмовлено.

            Рішенням судової колегії судової палати у цивільних справах Апеляційного суду ___________ області „___” ___________ 200 __ р. рішення _________ районного суду м. ____________ „___” ___________ 200 __ р. скасоване та ухвалене нове рішення, яким положення про відокремлений структурний підрозділ СБМУ “Ж” ЗАТ “Фірма “У” визнано недійсним.

            На зазначене рішення апеляційного суду надійшли касаційні скарги ЗАТ та ДП, у яких ставиться питання про його скасування та залишення без зміни рішення суду першої інстанції, з посиланням на неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права.

            У поданих запереченнях на скаргу Григор’єв Л.Д. просить у задоволенні скарги відмовити через її необґрунтованість.

            Касаційні скарги підлягають задоволенню з таких підстав.

            Відповідно до ч. 6 ст. 35 та ст. 36 Закону України “Про господарські товариства” установчі збори приймають рішення про створення акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, про обрання ради акціонерного товариства (спостережної ради), виконавчих і контролюючих органів акціонерного товариства, затверджують статут.

            Судом встановлено, що рішення про створення акціонерного товариства та його відокремлених структурних підрозділів було прийняте установчими зборами, які відбулися „__” ________ 200 __ р. 

            Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції виходив з того, що оскаржене позивачем положення про відокремлений структурний підрозділ СБМУ “Ж” ЗАТ “Фірма “У” теж було затверджене в межах своєї компетенції установчими зборами засновників, які відбулися „___” ________ 200 __ р.

            Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний суд всупереч вимогам статей 35, 36 Закону України “Про господарські товариства” помилково виходив з того, що до набуття товариством статусу юридичної особи воно не вправі створювати дочірні підприємства, філії та представництва і затверджувати положення про них.

            При цьому не врахував, що на момент звернення позивача до суду і ухвалення рішення оскаржене положення вже втратило чинність.

            Оскільки судом першої інстанції з достатньою повнотою з’ясовано фактичні обставини справи і до них правильно застосовано норми матеріального права, а апеляційний суд, внаслідок помилкового тлумачення, неправильно застосував норми матеріального права, ухвалене у справі рішення апеляційного суду підлягає скасуванню із залишенням без зміни рішення суду першої інстанції.

            Керуючись п. 3 ч. 1 ст. 336, ст. 339 колегія суддів, 

У Х В А Л И Л А :

            Касаційну скаргу ЗАТ “Фірма “У” та ДП “СБМУ “Ж” задовольнити, рішення судової колегії судової палати у цивільних справах апеляційного суду ___________ області від „___” _________ 200 __ р. скасувати і залишити в силі рішення __________ районного суду м. ___________  від „___” __________ 200 _ р.

            Ухвала оскарженню не підлягає.

 

            Головуючий суддя                                         (підпис)

            Судді колегії                                                   (підписи)

 

 

 

Додаток 18

 

______________ районному суду м. _______                     Заявник:________________________________

                                         (п. і. п., місце проживання)

                Особи, які брали участь у справі:

            1)______________________________________

                                           (п. і. п., місце проживання) 

            2)_______________________________________

                                (п. і. п., місце проживання)

 

З А Я В А

про перегляд рішення суду по цивільній справі

у зв’язку з нововиявленими обставинами

 

У провадженні___________________ суду м._______                              (назва суду, що ухвалив судове рішення)

знаходиться  цивільна справа за позовом  (заявою)__________

                                                                           (п.і.п. позивача)

до ____________________  про _________________________  

    (п.і.п. відповідача)                     (зазначити суть судового рішення)

Вважаю, що рішення суду підлягає перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами_____________________________

_____________________________________________________

(зазначити підстави для перегляду відповідно

до ст. 361 ЦПК України)

            Керуючись п. ___ ч.2 ст. 361, статтями 362-364 ЦПК України,

П Р О Ш У:

            1. Переглянути у зв’язку з нововиявленими обставинами та скасувати рішення _________________ суду м. ___________  від “___” _________ 200 __ р.

            2. Викликати свідків_____________________________

_____________________________________________________

(зазначити п.і.п., адреси свідків)

            Додаток:

1) наявні докази;

2) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.

             Дата                                      Підпис

 

 

 

Додаток 19

 

Справа № 2-2354/200 __ р.

 

У Х В А Л А

про відмову у задоволенні заяви про

поворот виконання рішення суду

„____”______________200___р.

 

            ___________ районний суд м. ___________  у складі: судді Макаренка Г.Б., при секретарі Борисовій Н.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Петрова Бориса Матвійовича про поворот виконання рішення суду,

в с т а н о в и в :

            Калініна Марія Іванівна у травні 200 __ р. звернулася до суду з позовом до Петрова Бориса Матвійовича про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом. Позивачка зазначала, що відповідач, керуючи автомашиною, належною йому на праві власності, внаслідок порушення правил дорожнього руху наїхав на неї і завдав тяжких тілесних ушкоджень. За це відповідача засуджено вироком _________ районного суду 

м. _________ за ч. 2 ст. 286 КК України.

            Рішенням ___________ районного суду м. __________ від „___” ________ 200 __ р., залишеним без змін ухвалою судової колегії судової палати у цивільних справах Апеляційного суду ____________ області від „___” ___________ 200 __ р. позов задоволено частково. Ухвалою __________ районного суду м. _________ від „__” ________ 200 __ р. ухвалене рішення районного суду скасоване у зв’язку з нововиявленими обставинами і, відповідно до ч. 2 ст. 363 ЦПК України, ухвала апеляційної інстанції втратила законну силу.  

            „___” _________ 200 __ р. Петров Б.М. звернувся до суду із заявою про поворот виконання рішення суду та стягнення з Калініної М.І. ____ грн, посилаючись на те, що при скасуванні судових рішень не вирішено питання про поворот виконання за час, коли рішення суду виконувалось.  

            У судовому засіданні заявник доводи заяви підтримав, Калініна М.І. до суду не з’явилася, повідомлялася про час і місце розгляду питання про поворот виконання рішення суду належним чином, її неявка не перешкоджає вирішенню справи. 

     Суд, заслухавши пояснення Петрова Б.М., перевіривши матеріали справи, вважає, що його заява задоволенню не підлягає за таких підстав.

            Відповідно до положення ч. 1 ст. 382 у разі скасування у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень у справах про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, поворот виконання допускається, якщо скасоване рішення було обґрунтоване на повідомлених позивачем неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах.

            З матеріалів справи не вбачається, щоб судове рішення у справі було скасоване у зв’язку з тим, що рішення обґрунтовано на неправдивих відомостях позивача Калініної М.І. або поданих нею підроблених документах. Не надав таких доказів і заявник. Тому поворот виконання рішення суду не допускається. 

            Керуючись статтями 380-382 ЦПК України,

У Х В А Л И В :

            У задоволенні заяви Петрова Бориса Матвійовича про поворот виконання рішення __________ районного суду

м. __________ від „___” __________ 200 __ р. у справі за позовом Калініної Марії Іванівни до Петрова Бориса Матвійовича про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, відмовити.

            Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до _____________________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення ухвали заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.

           

Суддя                                     (підпис )

 

ЗМІСТ

 

Тема 1. Процесуальні акти – документи з цивільних справ....3

Тема 2. Заяви осіб, які беруть участь у справі.

Судові рішення в стадії відкриття

провадження у справі......................................................4

Тема 3. Судові рішення в стадії провадження у справі

 до судового розгляду......................................................9

Тема 4. Судові рішення в стадії судового розгляду.................15

Тема 5. Процесуальні акти – документи в стадії

 апеляційного провадження...........................................20

Тема 6. Процесуальні акти – документи в стадіях

перегляду судових рішень, що набрали законної

сили..................................................................................27

Тема 7. Процесуальні акти – документи в стадії виконання

 судових рішень..............................................................32

Додатки........................................................................................38