міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА, ЗАВДАННЯ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

І КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 “ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ”

 

для студентів 6 курсу

заочного факультету

 

 

 

 

 

Харків

2007

 

 

 

З М І С Т

 

Програма навчальної дисципліни ………………………......3

Плани практичних занять........................................................7

Тема 1. Поняття й система місцевого

самоврядування в Україні ………..........................................7

Тема 2. Організація роботи органів і посадових осіб

місцевого самоврядування ..........................……...................8

Завдання до контрольних робіт.............................................11

Варіант І …………………………………………...................11

Варіант ІІ ………………………………………….................13

Варіант ІІІ ………………………………………....................14

Варіант IV ………………………………………....................16

Варіант V……………………………………………….....17 

Питання до заліку ……………………………………..….....19

Список нормативних актів і літератури …………………...23

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національної юридичної

Академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 10 від 18.05.2007 р.)

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Організація місцевого самоврядування

в Україні”

 

1. Поняття та розвиток місцевого самоврядування в Україні

 

Поняття місцевого самоврядування. Історичний розвиток місцевого самоврядування в Україні. Види систем місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Значення зарубіжного досвіду для формування концепції місцевого самоврядування в Україні. Основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування та її роль у становленні місцевого самоврядування в Україні.

 

2. Система місцевого самоврядування в Україні

 

Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування. Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування. Організація і діяльність органів місцевого самоврядування. Посадові особи органів місцевого самоврядування, правове регулювання їх статусу. Правовий статус і організація роботи депутатів місцевих рад. Органи самоорганізації населення: види, порядок утворення і діяльності, функції та повноваження.

 

3. Поняття та зміст основних принципів

місцевого самоврядування

 

                Поняття, система та правове регулювання принципів місцевого самоврядування. Принцип народовладдя. Принцип законності. Принцип гласності. Принцип колегіальності. Принцип поєднання місцевих і державних інтересів. Принцип самостійності в межах повноважень. Принцип виборності. Принцип підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування. Принцип судового захисту прав місцевого самоврядування.

 

4. Територіальна й правова основи місцевого

самоврядування

 

Правова основа місцевого самоврядування. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування як частина національного законодавства України. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” – базовий нормативний акт організації та функціонування місцевого самоврядування. Статут територіальної громади, його значення для організації місцевого самоврядування. Порядок прийняття та реєстрації статуту територіальної громади. Зміст статуту територіальної громади. Символіка місцевого самоврядування. Територіальна основа місцевого самоврядування.

 

5. Матеріально-фінансова основа місцевого

самоврядування

 

Матеріальна основа місцевого самоврядування. Комунальна власність. Спільна власність територіальних громад. Місцеве господарство та його структура. Поняття “місцеві фінанси”. Засади фінансової автономії місцевого самоврядування. Місцевий бюджет: поняття і структура. Доходи і видатки місцевих бюджетів. Участь держави у формуванні місцевих бюджетів. Міжбюджетні трансферти. Порядок розробки, розгляду й затвердження місцевих бюджетів. Контроль за виконанням місцевого бюджету. Фінансово-кредитні ресурси місцевого самоврядування. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах.

 

 

6. Правовий статус органів і посадових осіб

місцевого самоврядування

 

Сільські, селищні й міські ради як представницькі органи місцевого самоврядування. Особливості  статусу районних у містах рад. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад. Обласні та районні ради як органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст. Сільський, селищний, міський голова. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.

 

7. Функції та компетенція органів місцевого

самоврядування

 

Поняття та система функцій органів місцевого самоврядування і їх посадових осіб. Компетенція органів місцевого самоврядування. Сфери загальної і виключної компетенції органів місцевого самоврядування. Розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері: а) соціально-економічного i культурного розвитку; б) житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, транспорту i зв’язку; в) бюджету, фінансів і цін; г) управління комунальною власністю; д) земельних правовідносин і охорони навколишнього природного середовища; е) освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури i спорту; є) соціального захисту населення, ж) забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

 

 

8. Форми роботи органів і посадових осіб
           місцевого самоврядування

 

Поняття і суть форм роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Правові форми діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Організаційні форми роботи місцевих рад. Сесії місцевих рад: порядок організації і проведення. Організаційні форми роботи сільського, селищного й міського голови, виконавчих органів місцевих рад. Матеріально-технічні форми роботи органів місце-вого самоврядування.

 

 

9. Служба в органах місцевого самоврядування

 

Поняття і принципи служби в органах місцевого самоврядування. Правовий статус посадових осіб органів місцевого самоврядування. Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування, службова кар’єра. Заходи стимулювання, матеріальне й соціально-побутове забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування. Припинення служби в органах місцевого самоврядування.

 

 

10. Гарантії місцевого самоврядування

 

Поняття та система гарантій місцевого самоврядування. Загальні гарантії місцевого самоврядування. Правові гарантії місцевого самоврядування. Гарантії організаційної самостійності органів місцевого самоврядування. Матеріально-фінансові гарантії органів місцевого самоврядування. Судовий захист органів місцевого самоврядування.

 

 

11. Відповідальність органів і посадових осіб

місцевого самоврядування

 

Поняття і види відповідальності у сфері місцевого самоврядування (конституційна, дисциплінарна, цивільна, кримінальна, адміністративна). Політична відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Санкції муніципально-правової відповідальності.

 

 
ПЛАНИ  ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

 

Т е м а I. Поняття й система місцевого самоврядування в Україні

 

П л а н

 

1. Поняття і система місцевого самоврядування в Україні.

2. Основи місцевого самоврядування.

3. Форми здійснення територіальною громадою місцевого самоврядування.

4. Принципи місцевого самоврядування.

5. Гарантії місцевого самоврядування.

 

Завдання

 

            1. На селищному референдумі, ініційованому громадянами України, територіальна громада ухвалила рішення про встановлення нового місцевого податку на утримання вулиць і доріг. У рішенні зазначено, що власники автомобільного транспорту щороку сплачують по 100 грн. за кожну одиницю транспорту, мешканці селища, які не мають транспортних засобів, – по 50 грн., а інваліди всіх груп від сплати місцевого податку звільняються.

Селищна рада скасувала вказане рішення як незаконне.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та запропонуйте шляхи її вирішення.

            2. Мешканці міста Ф., А., П. вирішили бути присутніми на черговій сесії міської ради, на якій повинні розглядатися  земельні питання, і виступити перед депутатами з інформацією щодо недопустимості передачі в користування суб’єк-там господарювання земельних ділянок поблизу школи. За п’ять днів до сесії вони звернулися з листом до міського голови, в якому просили дозволити їм бути присутніми й виступити на засіданні постійної комісії і на пленарному засіданні міської ради.

Відповідь міського голови, в якій їм дозволялося бути присутніми на засіданні постійної комісії і на пленарному засіданні міської ради, мешканці отримали через три дні після закінчення чергової сесії.

            Чи відповідають дії міського голови вимогам чинного законодавства України? Які форми участі членів територіальної громади в роботі органів місцевого самоврядування?

3. На засіданні виконавчого комітету міської ради було прийнято рішення про участь комунального підприємства у створенні акціонерного товариства і надано дозвіл на передачу до статутного фонду нежитлового приміщення. На сесії міської ради депутатська фракція звернулася з вимогою скасувати рішення виконавчого комітету, оскільки це питання не було погоджено з депутатами міської ради, а дане приміщення більш доцільно використовувати для надання побутових послуг населенню. Міський голова відмовився вносити зазначене питання до порядку денного, оскільки вважав, що його вирішення належить до повноважень виконавчих органів міської ради.

Чи відповідають дії органів і посадових осіб вимогам законодавства?  Які питання належать до виключної компетенції міської ради?

 

 

Т е м а   2.  Організація роботи органів  і посадових осіб місцевого самоврядування

 

П л а н

 

1. Система і структура місцевих рад.

2. Сільські, селищні й міські ради як представницькі органи місцевого самоврядування.

3. Районні й обласні ради як органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

4. Особливості статусу  районних у місті рад та їх виконавчих органів.

5. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

6. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районної ради та його заступників.

7. Органи самоорганізації населення.

 

Завдання

 

1. До складу обласної ради за виборчими списками  місцевих організацій партій і виборчих блоків депутатами ради серед інших були обрані голова обласної державної адміністрації, його заступник, сільський голова, начальник головного управління з питань внутрішньої політики районної державної адміністрації, директор державного підприємства, керівник виконавчого апарату обласної ради, начальник відділу обласного управління юстиції. Обласна виборча комісія звернулася до зазначених осіб із пропозицією у 20-денний строк надати з метою їх реєстрації депутатами обласної ради документ про звільнення з роботи (посади) як несумісної з депутатським мандатом.

            Чи правомірні дії обласної виборчої комісії? З якими посадами та видами діяльності несумісний статус депутата місцевої ради? Які наслідки ненадання особою, обраною депутатом місцевої ради, документа про її звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом, передбачені чинним законодавством України?

2. Районна рада прийняла рішення про продаж комунальних підприємств “Фармація” і “Районний аптечний центр”. Міська рада звернулася до господарського суду з позовом про визнання вказаного рішення незаконним. Свої вимоги вона мотивувала тим, що зазначені в рішенні районної ради підприємства є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст, розпорядження якими вимагає згоди всіх співвласників, проте вона такої згоди не давала. Заперечуючи проти позову, районна рада наголосила, що комунальні підприємства “Фармація” та “Районний аптечний центр” були передані в 1993 р. до комунальної власності району, а тому згідно із п.10

Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, який набрав чинності, управління ними здійснює районна рада.

            Прокоментуйте доводи районної та міської рад. Чи вправі міська рада звернутися з таким позовом до суду? Яке рішення має прийняти суд?  

3. Громадянин П. звернувся до сільського голови з проханням зареєструвати орган самоорганізації населення – сільський комітет. До заяви він додав протокол зборів меш-канців села, в яких брали участь 120 із 200 осіб, що мають право голосу, про створення сільського комітету й обрання П. головою цього органу. Сільський голова зареєстрував сільський комітет, своїм розпорядженням призначив П. відповідальним за підтримання чистоти на вулицях села і встановив йому посадовий оклад у розмірі мінімальної заробітної плати згідно із чинним законодавством України.

Чи правомірно діяв сільський голова? Чи був дотриманий встановлений законодавством порядок створення органу самоорганізації населення? Зробіть юридичний аналіз ситуації  і запропонуйте шляхи її вирішення.

 

 

Завдання до контрольних робіт

 

Відповідно до навчального плану дисципліну “Організація місцевого самоврядування в Україні” студенти заочної форми навчання державно-правової спеціалізації вивчають на 6 курсі в 11 семестрі. До початку екзаменаційної сесії треба виконати письмову контрольну роботу за одним із наведених варіантів. Слід обов’язково в роботі зазначити номер варіанта та зміст питань. Студенти, прізвища яких починаються з літери „А” до „Д”, готують варіант I; від „Е” до „К” – II; від „Л” до „П” – III; від „Р” до „Х” – IV; від „Ц” до „ Я”- V.

 

В а р і а н т  I

 

            1. Міська рада, розглянувши на своїй сесії 1 березня вимогу групи мешканців міста, прийняла рішення про призначення місцевого референдуму. У рішенні встановлено  дату проведення референдуму (5 червня поточного року) та зафіксовано питання, що виносяться на референдум: а) затвердження статуту територіальної громади міста; б) ліквідація районних у місті територіальних громад та відповідних рад;  в) визнання міста курортом; г) введення курортного збору. Крім того, вказано, що підготовка і проведення референдуму покладається на міську виборчу комісію.

            Чи відповідає вимогам закону прийняте міською радою рішення? Який порядок призначення, підготовки і проведення місцевого референдуму?

            2. Кандидат на посаду міського голови В. подав до територіальної виборчої комісії скаргу про визнання недійсними виборів міського голови у зв’язку з тим, що: а) спостерігачі й довірені особи кандидата зафіксували понад 100 фактів порушень виборчого законодавства; б) громадянин С., переможець виборів, одночасно був зареєстрований кандидатом у народні депутати й кандидатом на посаду міського голови;

в) для проведення передвиборної агітації С. використовував не лише кошти особистого виборчого фонду, а й кошти виборчого фонду політичної партії, за списком якої він зареєстрований кандидатом у народні депутати.

            Як повинна діяти територіальна виборча комісія? Назвіть підстави для визнання недійсними виборів сільських, селищних, міських голів.

            3. На сесії районної ради прийнято рішення про затвердження персонального складу постійної комісії з питань забезпечення законності та правопорядку, яку очолив заступник голови ради, а також положення про комісію. У ньому визначено права й гарантії діяльності постійної комісії: розробляти проекти рішень районної ради з питань, що належать до відання постійної комісії; готувати висновки щодо проектів рішень, внесених на розгляд ради; розглядати протести прокурора, винесені на рішення районної ради; заслуховувати звіти начальників органів внутрішніх справ про стан боротьби зі злочинністю, а також керівників місцевої міліції про стан громадської безпеки й охорони громадського порядку на території району; готувати щорічні та спеціальні доповіді про стан профілактики і боротьби зі злочинністю, укріплення громадського порядку; розробляти і вносити на розгляд ради проекти цільових програм. Серед гарантій діяльності постійної комісії було зазначено, що заступник голови і секретар комісії виконують свої обов’язки на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів обласного бюджету.

            Чи відповідають порядок утворення, права й гарантії діяльності постійної комісії вимогам закону?

            4. Міська рада нового скликання на своїй першій сесії прийняла рішення про припинення повноважень виконавчого комітету, затвердила за поданням депутатських фракцій його новий персональний склад і регламент роботи. До складу виконавчого комітету включено міського голову, його заступника з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря міської ради, голів депутатських фракцій, начальників управлінь і відділів міської ради, ректора інституту міського господарства, директора комунального підприємства “Теплові мережі”, начальника міського управління Державної податкової адміністрації. Міський голова, не погодившись із рішенням ради, зупинив його і звернувся до суду з вимогою визнати рішення міської ради незаконним.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Який порядок формування та склад виконавчого комітету місцевої ради? Яке рішення має прийняти суд?

 

В а р і а н т  II

 

1. Обласна рада прийняла рішення, яким скасувала делегування повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст обласній державній адміністрації, утворила власні виконавчі органи – Управління комунальної власності й Управління земельних ресурсів. Прокурор області, не погодившись із рішенням, вніс протест, в якому наголошувалося, що делегування повноважень місцевим державним адміністраціям має здійснюватися відповідно до вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Цей Закон не передбачає також можливості утворення обласною радою виконавчих органів. Розглянувши протест прокурора, обласна рада залишила в силі раніше прийняте рішення, посилаючись на те, що згідно із ч. 1 ст. 142 Конституції України об’єкти спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст мають перебувати в управлінні обласних рад.

            Чи відповідає вимогам законодавства прийняте обласною радою рішення? Як повинен діяти прокурор області?

2. Комунальне підприємство виступило одним із засновників благодійної організації. На загальних зборах засновників було затверджено статут, сформовано правління та наглядову раду благодійної організації. У якості внеску комунальне підприємство надало благодійній організації право безоплатного використання нежитлового приміщення.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії посадових осіб комунального підприємства? Який порядок участі органів місцевого самоврядування у створенні юри-дичних осіб?

            3. Депутат міської ради звернувся із запитом до директора приватного ремонтно-будівельного підприємства з вимогою надати інформацію про дотримання встановлених будівельних і санітарних норм і правил при спорудженні на території міста торговельно-розважального комплексу. Директор відмовився це зробити, посилаючись на те, що депутат не вправі вимагати інформації від некомунальних підприємств та установ. Крім того, контроль за дотриманням вказаних норм і правил здійснюється спеціально уповноваженими державними органами. Депутат на сесії міської ради звернувся до головуючого з проханням надати йому слово для оцінки відповіді на свій запит, а також провести обговорення відповіді та заслухати звіт директора приватного підприємства. Головуючий не задовольнив прохання у зв’язку з тим, що депутат порушив порядок внесення депутатського запиту, і міською радою такий запит не розглядався.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Який порядок внесення та розгляду депутатського запиту? Які існують відносини між підприємствами, установами й організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад?

            4. Міський голова своїм розпорядженням затвердив положення про міську комісію з питань перевірки дотримання правомірності розміщення малих архітектурних форм на території міста. Комісії для виконання покладених на неї завдань надано право: а) звертатися в установленому порядку до виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій для отримання потрібної інформації; б) приймати рішення про демонтаж самовільно встановлених об’єктів   дрібнороздрібної торгівлі; в) у разі необхідності утворювати у своєму складі експертні та робочі групи.

Проаналізуйте ситуацію. Чи відповідають дії міського голови вимогам законодавства?

 

В а р і а н т  III

 

            1. Міська рада прийняла рішення про делегування комітету мікрорайону наступних повноважень: установлювати правила з питань благоустрою території мікрорайону, торгівлі на ринках, додержання тиші у громадських місцях; розміщувати на договірних засадах замовлення на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг, необхідних для населення мікрорайону, на підприємствах, в установах і організаціях; вести облік громадян, які мешкають у межах території мікрорайону. Розглянувши на своєму засіданні рішення міської ради, комітет мікрорайону прийняв рішення про виключення окреслених повноважень у зв’язку з незабезпеченням їх виконання фінансами і майном. Не погодившись із рішенням комітету мікрорайону, міська рада скасувала його.

Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірні дії міської ради та комітету мікрорайону?

2. Міське відділення Всеукраїнської громадської організації звернулося до міського голови з пропозицією розглянути на найближчій сесії міської ради розроблену ним в ініціативному порядку програму інноваційного розвитку місцевого господарства. Міський голова відмовився включити це питання до порядку денного сесії міської ради, посилаючись на те, що проекти місцевих програм розробляються виключно виконавчими органами місцевих рад. Крім того, громадські організації та їх відділення не передбачені регламентом ради як суб’єкти ініціювання питань порядку денного сесій міської ради.

            Чи відповідають дії міського голови вимогам законодавства? Який порядок внесення та розгляду в раді питань у порядку місцевої ініціативи?

3. Розпорядженням голови районної ради затверджено структуру виконавчого апарату ради та призначено його керівника, яким став депутат ради. На сесії районної ради більшістю голосів депутатів прийнято рішення про скасування розпорядження голови районної ради.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні акти районної ради та її голови?

4. На вимогу депутатів сільська рада заслухала звіт  місцевого голови про діяльність виконавчого комітету ради. За результатами обговорення звіту рада прийняла рішення про визнання роботи сільського голови незадовільною, а також про дострокове припинення його повноважень і призначення позачергових виборів місцевого голови.

            Чи правомірне рішення прийняла сільська рада? Які підстави та порядок дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських голів передбачені законодавством?

 

В а р і а н т  IV

 

1. Громадянин В. у зверненні до селищного голови вимагав відшкодовувати збитки, завдані йому невиконанням органами місцевого самоврядування повноважень, передбачених ст. 21 Закону України “Про відходи”. Селищний голова відмовив у задоволенні вимог громадянина В., при цьому зазначив, що повноваження, передбачені ст. 21 Закону, не можуть бути реалізовані через відсутність необхідних фінансових ресурсів. Рішення селищного голови В. оскаржив у районній раді.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії селищного голови? Яке рішення має прийняти районна рада? Чи повинні органи місцевого самоврядування відшкодовувати шкоду, завдану невиконанням покладених на них повноважень?

2. До порядку денного чергового засідання виконавчого комітету селищної ради внесено питання про: обрання секретаря виконавчого комітету;  скликання чергової сесії селищної ради; внесення змін до місцевого бюджету; надання в оренду нежитлового приміщення, що є об’єктом комунальної власності селищної громади; заслуховування звіту директора комунального підприємства; утворення робочої групи щодо перевірки стану підготовки до опалювального сезону;  реєстрацію договорів оренди землі несільськогосподарського призначення; найменування вулиці та скверу.

            Чи належать зазначені питання до компетенції виконавчого комітету місцевої ради? Відповідь обґрунтуйте.

3. За фактом порушення посадовими особами приватного підприємства “К” податкового законодавства правоохоронні органи порушили кримінальну справу. Засновником цього підприємства був депутат міської ради. Міський голова скликав позачергову сесію міської ради і поставив питання про дострокове припинення повноважень зазначеного депутата. Депутатська фракція, до якої входив цей депутат, запропонувала створити для перевірки факту порушення податкового законодавства тимчасову контрольну комісію.

Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірні дії міського голови? Який порядок порушення кримінальної справи щодо депутата місцевої ради?

4. Керівник органу самоорганізації населення звернувся до міського голови з вимогою провести громадські слухання з питань встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги. Міський голова відмовив керівникові органу самоорганізації населення, пояснивши, що громадські слухання за цією темою становлять значний суспільний інтерес, а приміщення, яке вмістило б усіх бажаючих взяти участь,  у місті відсутнє.

Прокоментуйте дії міського голови. Як відбувається організація громадських слухань.

           

 

В а р і а н т  V

 

1. Голова правління акціонерного товариства відмовився звільнити від виконання виробничих обов’язків депутата міської ради на час здійснення ним депутатських повноважень. Своє рішення голова правління мотивував тим, що акціонерне товариство сплачує депутату міської ради всю заробітну плату, а не лише за фактично відпрацьований час, при цьому компенсації витрат акціонерне товариство з місцевого бюджету не отримує.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії голови правління акціонерного товариства? Чи має право депутат місцевої ради здійснювати депутатські повноваження в робочий час?

2. Селищний голова запропонував не витрачати час на обговорення питань порядку денного чергової сесії, тому що усі вони попередньо схвалені депутатською більшістю, а одразу перейти до голосування. Депутати, які входили до складу опозиції, вимагали дотримання регламенту селищної ради. Незважаючи на заперечення, селищний голова оголосив про пакетне голосування і всі питання порядку денного сесії, попередньо схвалені депутатською більшістю, без обговорення поставив на голосування. За це рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи правомірні дії селищного голови? Який порядок визнання незаконними актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб?

3. Кандидат у депутати селищної ради І. звернувся із заявою до територіальної виборчої комісії про визнання недійсними виборів у зв’язку з тим, що довірені особи кандидата І. зафіксували понад 40 фактів підкупу виборців довіреними особами кандидата Ф. У такий спосіб, на думку заявника, кандидат Ф. відібрав у нього голоси виборців, що, у свою чергу, дало змогу кандидату О. перемогти, бо за нього проголосувало на 20 виборців більше, ніж за кандидата І.

Проаналізуйте ситуацію. Як повинна діяти територіальна виборча комісія? Назвіть підстави для визнання недійсними виборів депутатів місцевих рад.

4. Районна рада прийняла рішення, яким уповноважила голову районної ради в період між сесіями вирішувати питання щодо передачі в безоплатне користування об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних рад. Районний прокурор вніс протест на рішення районної ради. Районна рада відхилила протест прокурора, зазначивши, що виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання щодо продажу, передачі в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, а рішення про передачу в безоплатне користування може приймати одноособово голова районної ради.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають вимогам чинного законодавства рішення районної ради?

 

 

 

 

ПИТАННЯ  ДО ЗАЛІКУ

 

1.    Поняття місцевого самоврядування.

2.    Історичний розвиток місцевого самоврядування в Україні.

3.    Види систем місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

4.    Значення зарубіжного досвіду для формування концепції місцевого самоврядування в Україні.

5.    Основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування та її роль у становленні місцевого самоврядування в Україні.

6.    Територіальна громада як  первинний суб’єкт місцевого самоврядування.

7.    Місцевий референдум як форма вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

8.    Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

9.    Громадські слухання і місцеві ініціативи як форми участі населення у здійсненні місцевого самоврядування.

10.  Сільські, селищні і міські ради як представницькі органи місцевого самоврядування.

11.     Районні та обласні ради – органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

12.  Особливості статусу районних у місті рад.

13.  Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

14.    Правовий статус сільського, селищного, міського голів.

15.  Правовий статус і організація роботи депутатів місцевої ради в раді.

16.  Організація роботи депутатів місцевої ради з виборцями.

17. Поняття і принципи служби в органах місцевого самоврядування.

18.  Порядок проходження служби в органах місцевого самоврядування та службова кар’єра.

19. Органи самоорганізації населення: види, порядок утворення й діяльності.

20. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.

21. Поняття та система принципів місцевого самоврядування.

22. Принцип народовладдя в організації і діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

23. Принцип законності в організації і діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

24. Принцип гласності в організації і діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

25. Принцип колегіальності в організації і діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

26. Принцип поєднання місцевих і державних інтересів в організації і діяльності органів місцевого самоврядування.

27. Принцип самостійності в межах повноважень в організації і їх діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

28. Принцип виборності в організації і діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

29. Принцип підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів і посадових осіб.

30. Принцип державної підтримки й гарантії місцевого самоврядування.

31. Принцип судового захисту прав місцевого самоврядування.

32. Правова основа місцевого самоврядування.

33. Статут територіальної громади як правова основа місцевого самоврядування, його значення для організації місцевого самоврядування.

34. Символіка місцевого самоврядування.

35. Територіальна основа місцевого самоврядування.

36. Матеріальна основа місцевого самоврядування.

37. Фінансова основа місцевого самоврядування.

38. Комунальна власність.

39. Спільна власність територіальних громад.

40. Місцевий бюджет: поняття і структура.

41. Поняття та система функцій органів та їх посадових осіб місцевого самоврядування.

42. Поняття компетенції органів місцевого самоврядування. Сфера загальної і виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

43. Розмежування повноважень між суб’єктами місцевого самоврядування.

44. Повноваження виконавчих органів місцевих рад.

45.  Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері соціально-економічного й культурного розвитку, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, транспорту і зв’язку.

46.  Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері бюджету, фінансів і цін, управління комунальною власністю.

47. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

48. Поняття і форми роботи органів і  посадових осіб місцевого самоврядування.

49. Сесії місцевих рад: порядок організації і проведення.

50. Організаційні форми роботи сільського, селищного та міського голів.

51. Організаційні форми роботи виконавчих органів місцевих рад.

52. Правові форми діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

53. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

54. Матеріально-технічні форми роботи органів місцевого самоврядування.

55. Організація роботи відділів, управлінь та інших виконавчих органів місцевих рад.

 

56. Поняття та система гарантій місцевого самоврядування.

57. Загальні гарантії місцевого самоврядування.

58. Правові гарантії місцевого самоврядування.

59. Гарантії організаційної самостійності місцевого самоврядування.

60. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.   

 

 

 

 

 

 

С п и с о к

 нормативних  актів і літератури

 

Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змін. від 08.12.2004 р.) // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141; 2005. – № 2. – Ст. 44 .

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-III (із змін.) // Там же. – 2001. – № 37-38. – Ст. 189; 2003. – № 24. – Ст. 161; 2004. – № 5. – Ст. 34; 2004. – № 8. – Ст. 67; 2004. – № 17-18. – Ст. 250; 2004. – № 15. – Ст. 218; 2004. – № 23. – Ст. 323; 2004. – № 43-44. – Ст. 493;  2005. – № 4. – Ст. 103; 2005. – № 5. – Ст. 122;  2005. – № 7-8. – Ст. 162; 2005. – № 10. – Ст. 189; 2005. – № 17-19. – Ст. 267; 2006. – № 1. – Ст. 18; 2006. – № 14. – Ст. 116; 2006. – № 9-11. – Ст. 96 .

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР ( зі змін.)  // Там же. – 1997.– № 24. – Ст.170; 1998. – №48. – Ст.292; 1999. – №41. – Ст.372; 2000. – №9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст. 393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст. 149; 2001. – № 32. – Ст. 172; 2001. – № 33. – Ст. 175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст. 31; 2003. – № 24. – Ст. 159; 2003. – № 27. – Ст. 209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. - № 37. - Ст.301; 2003. - № 45. - Ст.360; 2004. - № 9. - Ст.79; 2004. - № 15. - Ст.228; 2004. – № 19. – Ст. 259; 2004. – № 23. – Ст. 323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7-8. – Ст. 162; 2005. – № 18-19. – Ст.267; 2005. – №21. – Ст.303; 2005. – № 48. – Ст. 483; 2005. – № 49. – Ст.519; 2006. – № 2-3. – Ст.35; 2006. – № 12. – Ст.104; 2006. – № 9-11. – Ст.96; 2006. – № 16. – Ст.133; Закон України від 22.03.2007 р. №812-V .

Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 р. №401-ХІV //  Там же. – 1999. – № 11. – Ст.79. 

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 06.04.2004 р.  № 1667-IV (зі змін.) // Там же. – 2004. –  № 30-31. – Ст. 382; 2005. – № 35-36. – Ст.446; 2006. – № 9-11. – Ст.96; 2006. – № 5-6. – Ст.75; 2006. – № 10-11. – Ст.97; 2006. – № 33. – Ст.284; 2007.– № 13. – Ст.134.

Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11.07.2002р. № 93-IV (зі змін.) // Відом.Верхов.Ради України. – 2002. –  № 40. – Ст. 290; 2004. – № 14. – Ст.196; 2004. – № 22. – Ст.316; 2005. – № 51. – Ст.552; 2006. – № 16. – Ст.133; 2006. – № 21. – Ст.171; 2007.– № 13. – Ст.134.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України  від 07.06.2001 р. №2493-ІІІ (зі змін.) // Там же. – 2001. –  № 33. – Ст. 175; 2003. – № 46. – Ст.367; 2004. – № 10. – Ст.104; 2005. – № 2. – Ст.32; 2005. – № 4. – Ст.90; 2005. – № 9. – Ст.177; 2006. – № 1. – Ст.18; 2006. – №14. – Ст. 121.

Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. №2625-ІІІ // // Там же. – 2001. –  № 48. – Ст. 254.

Про всеукраїнський та мiсцевий референдуми: Закон України від 03.07.91р . (зі змін.) // Там же. – 1991. – № 33. – Ст. 443; 1992. – № 35. – Ст.515; 2001. – № 49. – Ст.259.  

Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999р. № 586-XIV // Там же. – 1999. – №20-21. – Ст.190; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2003. – № 24. – Ст.159; 2004. – № 6. – Ст.38; 2004. – № 10. – Ст.103; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – №19. – Ст. 252; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23.– Ст.323; 2005. – № 7-8. – Ст.162; 2005. – №  17-19. – Ст.267; 2006. – №  12. – Ст.104; 2006. – №  9-11. – Ст.96.

Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затв. Постановою Верхов. Ради України від 17.12.1993 р. № 3748-XII // Там же. – 1994. – № 6. – Ст. 30.

            Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України  від 20.05.1993р. № 56-93 (зі змін.) // Там же. – 1993. – № 30. – Ст.336; 1993. – № 32. – Ст. 340; 1995. – № 30. – Ст.229; 1999. – № 5-6. – Ст.39; 1999. – № 18. – Ст.140; 1999. – № 45. – Ст.399; 2000. – № 10. – Ст.78; 2000. – № 29. – Ст.231; 2000. – № 39. – Ст.333; 2001. – № 33. – Ст. 179; 2002. – №  2. – Ст. 5; 2003. – № 26. – Ст. 185; 2003. – № 28. – Ст. 216; 2005. – № 17-19. – Ст. 267; 2005. – № 48. – Ст. 483.

Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 р. № 21-рп/2003 (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві) // Офіц. вісн. України. – 2003.  № 52. – Ст. 2829.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підруч./ За ред. С.Г.Серьогіної. – Х.: Право, 2005.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : Підруч./ За ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування: Навч. посіб. / М. Пітцик, В. Кравченко, Е.С. Моньйо, Б. Фонтен та ін. / – К..; Клевер, 2000.

Любченко П.М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування. – Х.: Модель всесвіту, 2001.

Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні: Моногр. / За заг. ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Ін Юре, 2003.

Бодрова І.І. Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання теорії і практики: Моногр. – Х.: Вид.С.П.Д. ФО Вапнярчук Н.М.,2006.

Місцеве самоврядування в Україні в умовах становлення правової держави: Моногр./ За ред. Ю.М.Тодики, В.А.Шумілкіна. – Х.:Одіссей, 2004.

Соляннік К.Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи. – Х.: Крок, 2004.

Любченко П.М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства: Моногр.. – Х.: Одіссей, 2006.

Муніципальне право України: Підруч./ За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006.