програма

 

навчальної дисципліни

“німецька мова

(ДРУГА МОВА)

 

 

для студентів ІІІ-V курсів

факультету підготовки юристів

для МЗС України

 

Харків

2008

 

 

Програма навчальної дисципліниНімецька мова (друга мова) для студентів ІІІ-V курсів факультету підготовки юристів для МЗС України / Уклад.: І.П. Ліпко, І.Г. Мараховська.Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 10 с.

 

 

 

У к л а д а ч і: І.П. Ліпко,

 І.Г. Мараховська

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 7 від 21.11.2008 р.)

 

 

 

 

 

1. ВСТУП

 

Програма відповідає вимогам Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти і зорієнтована на вивчення німецької мови як другої за соціальним та професійним спрямуванням для її використання як у повсякденних, так і ділових та фахових ситуаціях. Програма забезпечує прагматичне спрямування курсу і розглядає вивчення мови як здобуття системи вмінь і знань, необхідних майбутньому спеціалісту в подальшій роботі за фахом.

Мета навчального курсу “Німецька мова (друга мова)” – це формування професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної та соціокультурної компетенцій, необхідних для кваліфікованої діяльності у приватній, суспільній, професійній та освітній сферах спілкування з носіями мови. Програма створена для рівня володіння мовою В2 (просунутий, незалежний користувач) у рамках 208 навчальних годин; із них практичних занять – 196 та 12 годин самостійної роботи. Вихідним рівнем володіння мовою є при цьому В1.

Вимоги до рівня підготовки студента визначаються типовою та робочою програмами академії. Спираючись на базові знання основ фонетики, граматики, лексики сучасної німецької мови, студент повинен:

– оволодіти активною лексикою (не менше 2000 слів, сталих виразів, фразеологізмів);

– удосконалювати навички і вміння роботи з навчальною літературою та словниками;

– грамотно оперувати вивченим лексико-граматичним матеріалом відповідно до конкретної комунікативної мети;

– адекватно реагувати в певних мовленнєвих ситуаціях у межах тем, що вивчаються;

– уміти вести телефонні розмови, спілкуватися через Інтернет, розуміючи мову носія й адекватно реагуючи;

– сприймати повідомлення по радіо, телебаченню (анонси передач, новини тощо);

– логічно висловлювати свою думку щодо заданої теми, підтримувати бесіду в режимі інтерактивного спілкування.

Курс передбачає комплексну організацію мовного матеріалу, викладання якого здійснюється поступово.


2. ЗМІСТ

 

Фонетика. Курс практичної фонетики виступає як складова частина говоріння. За період навчання студенти поглиблюють знання фонетики й фонології, необхідні для використання у процесі комунікації: система голосних і приголосних, дифтонги, словесний та фразовий наголос, інтонація.

Граматика. Граматика як складова частина курсу вивчається й корегується протягом усього періоду навчання. Граматика є допоміжним засобом у формуванні лексичних і комунікативних здібностей. Курс граматики вивчається поступово згідно з концентричним принципом подачі навчального матеріалу.

Морфологія. Іменник: артикль, рід і число, множина; відміна. Прикметник: відміна, ступені порівняння. Числівник: кількісні й порядкові. Займенник: класифікація, відмінювання. Дієслово: час; дійсний і пасивний стан; модальні дієслова. Прийменник. Сполучник.

Синтаксис. Просте речення: порядок слів, структура заперечного речення, питальне речення. Безособові речення. Складні речення: структура, класифікація підрядних речень. Інфінітивні, дієприкметникові звороти.

Лексика. Вивчення лексики спрямоване на розвиток комунікативних навичок, які потрібні майбутньому фахівцю в його роботі, зокрема й у галузі права. За весь період навчання студенти засвоюють активний словник обсягом 2000 лексичних та фразеологічних одиниць. До активного словника студента належить побутова, суспільно-політична лексика та терміни за фахом.

Вивчення суспільно-політичної лексики починається на просунутому етапі і передбачає читання та реферування газетних та журнальних статей і перегляд поточних новин.

 

Орієнтовна тематика

 

    Особливості й правила етикету

    Сім’я. Родинне коло. Стосунки в сім’ї

    Житло. Умови проживання

    Їжа. Традиційна кухня

    Одяг. Покупки і споживчі тенденції

    Навчання. Академія

    Робота. Повсякденне життя

    Коло спілкування. Контакти. Розмови по телефону

    Подорож

    Відпочинок і розваги

    Здоров’я. Здоровий спосіб життя

    Соціальні проблеми

         Географічне положення, культура і суспільство Німеччини

    Адміністративно-територіальний і політичний устрій Німеччини. Гілки влади

    Судова гілка влади Німеччини

    Європейський союз

    Міжнародні організації. Система міжнародних судів

    Міжнародні стосунки ( візити, перемовини, проблеми миру і безпеки)

 

Реалізація програми

 

III курс

 

Фонетика. Система голосних і приголосних. Основні правила наголосу. Основні інтонаційні структури. Орфографія і правила читання. Правила читання дифтонгів.

Граматика. Типи речень. Утворення питальних, заперечних і спонукальних речень. Іменник: однина і множина, відміна. Означений та неозначений артикль. Займенник: його види (особові, присвійні, зворотні, вказівні). Числівник: його види (кількісні й порядкові); написання дат. Дієслово: система часів, дійсний стан. Модальні дієслова.

Лексика. 700 лексичних та фразеологічних одиниць у межах зазначеної тематики.

Тематика. Ситуації спілкування (у формі діалогічного мовлення):

   Особливості етикету

   Сім’я. Родинне коло. Стосунки в сім’ї

   Житло. Умови проживання

   Їжа. Традиційна кухня

   Одяг. Покупки і споживчі тенденції

   Коло спілкування. Контакти. Розмови по телефону

   Подорож

   Відпочинок і розваги

 

IV курс

 

Граматика. Дієслово: пасивний стан; безособові форми дієслів: інфінітив, дієприкметник. Прийменник.

Лексика. 600 лексичних і фразеологічних одиниць з урахуванням фахової  лексики.

Тематика. Ситуації спілкування:

 

а) у формі діалогічного мовлення

 

  Навчання. Академія

   Робота. Повсякденне життя

   Здоров’я. Здоровий спосіб життя

 

б) у формі монологічного мовлення

 

         Географічне положення, суспільство і культура Німеччини

    Адміністративно-територіальний і політичний устрій Німеччини. Гілки влади

    Соціальні проблеми

 

V курс

 

Граматика. Безособові речення. Складні речення: структура; класифікація підрядних речень.

Лексика. 700 лексичних та фразеологічних одиниць, необхідних для усної та письмової комунікації в рамках академічного та професійного середовища, суспільно-політичні терміни.

 

Тематика. Ситуації спілкування:

 

а) у формі монологічного мовлення

   Судова гілка влади Німеччини

   Європейський союз

   Система міжнародних судів

   Міжнародні організації

 

б) у формі діалогічного мовлення

 

    Міжнародні стосунки ( візити, перемовини, проблеми миру і безпеки)

 

Теми для читання періодичної літератури та перегляду новин:

    Візити, переговори

    Проблеми миру та безпеки

 

Академічні та професійні компетенції

 

По закінченню вивчення навчальної дисципліни “Німецька мова (друга мова)студенти повинні набути наступних умінь та знань:

 

Лінгвістична компетенція

 

Аудіювання

 

    розуміти загальний зміст та вилучати потрібну інфор-мацію в ході усного спілкування з носіями мови, що вивчається

    розуміти основні ідеї і надану інформацію під час бесіди в межах зазначених тем за фахом

    розуміти основний зміст радіо-  і телепередач на су-спільно-політичну тематику

 

Говоріння

 

    володіти основними вміннями ведення розмови як на світські, так і фахові теми

    розкривати й відтворювати фаховий зміст: дефініції, пояснення, реферування, обґрунтування

    реагувати на важливу інформацію під час дискусій та бесід за темами навчання та фаху

    вести телефонну розмову академічного та професійного характеру

    висловлювати власну думку щодо переглянутих телевізійних новин

    уміти скласти монологічне висловлювання за темами навчання та спеціальності

 

Читання

 

    розуміти тексти повсякденного, фахового й суспільно-політичного характеру з підручників, газет, популярних і спеціалізованих журналів

    розуміти академічну та професійну кореспонденцію

 
Письмо

 

  писати з достатнім ступенем граматичної коректності листи ділового та приватного характеру

         вміти грамотно заповнювати бланки, анкети, митні декларації, складати текст електронного повідомлення тощо

    точно фіксувати повідомлення по телефону

 

Соціокультурна компетенція

 

правильно добирати та вживати форми привітань та звернень

    вміти користуватися розмовними кліше щодо вступу до бесіди й обговорювання певної проблеми

    розуміти спільності й розбіжності між культурами

    сприяти створенню основи для міжкультурних обмінів та міжнародних зв’язків

 

Навчальні матеріали

 

I. Поточні – тексти, пов’язані з актуальними проблемами суспільно-політичного життя: матеріали з періодичних видань, зразки документів, відеозаписи.

II. Напівстабільніадаптовані тексти тривалого використання, які відображають сферу професійної діяльності юристів.

IIІ. Стабільні – підручники, словники, аудіокасети, комп’ютерні програми.

 

3. ЛІТЕРАТУРА

 

Куленко В.Є., Власов В.І. Підручник для вивчаючих німецьку мову як другу. – Вінниця, 2002.

Мараховська І.Г. Завдання та навчальні тексти до практичних занять з німецької мови для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України (ІІІ-Vкурси, друга мова). – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004.

Buscha A. Geschäftskommunikation (Проведення ділових розмов) – M. – H. Verlag, 2002.

Відеокурси: Schau mal an – Дельта Паблишинг, 2003; Alles Gute – Eine Produktion von Inter – Nationes und Goethe – Institut.

Комп’ютерні програми: Echtes Deutsch.

Аудіозабезпечення: Geschäftskommunikation – M. – H. Verlag, 2002.

Відеозаписи новин (Deutsche Welle).

 

 

Н а в ч а л ь н е    в и д а н н я

 

 

 

програма

 

навчальної дисципліни

“німецька мова

(ДРУГА МОВА)

 

 

для студентів ІІІ-V курсів

факультету підготовки юристів

для МЗС України

 

 

 

Укладачі: ЛІПКО Ірина Петрівна,

 МАРАХОВСЬКА Ірина Германівна

 

 

Відповідальна за випуск І.П. Ліпко

 

Редактор О.І. Борисенко

Коректор Л.М. Рибалко

Комп’ютерна верстка А. В. Яно

 

 

 

План 2008, поз. 123

 

Підп. до друку 02.12.2008. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк.0,62. Облік.-вид. арк. 0,22 Вид. № 84.

Тираж         прим. Зам. № 3394. Ціна договірна.

____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.