міністерство освіти І НАУКИ україни

Національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого

 

 

 

 

програма

 

навчальної дисципліни

“міжнародне право в період збройних конфліктів”

 

 

 

 

Затверджено вченою радою академії

(протокол № 2 від 19.09 .2007 р.)

 

 

 

Харків

2009

 

 

 

Програма навчальної дисципліни “Міжнародне право в період збройних конфліктів” / Уклад.: М.В. Буроменський, О.В. Сенаторова, О.В. Тарасов. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – 9 с.

 

 

 

 

У к л а д а ч і: М.В. Буроменський,

 О.В. Сенаторова,

 О.В. Тарасов

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 6 від 25.09.2008 р.)

 

 

1. ВСТУП

 

Навчальна дисципліна викладається з метою надання студентам комплексного уявлення про становлення, розвиток і функціонування міжнародного права в період збройних конфліктів, ознайомлення з основними положеннями міжнародно-правових договорів, звичаїв та рішень міжнародних судових установ у цій сфері регулювання, засадами міжнародної кримінальної відповідальності, основами імплементації норм міжнародного права в період збройних конфліктів, а також сучасними тенденціями цієї галузі.

Предметом навчальної дисципліни є система міжнародно-правових норм і принципів, що застосовуються під час збройних конфліктів і встановлюють права і обов’язки суб’єктів міжнародного права щодо заборони чи обмеження використання певних засобів і методів ведення військової боротьби, забезпечення захисту жертв конфлікту, які є визначальними при з’ясуванні відповідальності за порушення цих норм.

Цьому курсу відведено важливе місце у процесі навчання і професійної підготовки спеціалістів для роботи у військовій сфері. Він пов’язаний з різними навчальними дисциплінами, а саме „Міжнародне право”, „Міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю”.

Унаслідок ознайомлення з навчальною дисципліною студенти повинні вміти логічно, грамотно висловлювати і обґрунтовувати свою точку зору щодо проблем міжнародного права в період збройних конфліктів, вільно оперувати юридичними поняттями і категоріями. Крім того, студенти мають знати положення найважливіших правових документів у сфері правового регулювання збройних конфліктів, міжнародної кримінальної відповідальності, а також застосовувати їх в різних практичних ситуаціях.

 

2. ЗМІСТ

 

1. Міжнародне право в період збройних конфліктів

як галузь міжнародного права: поняття,

предмет, джерела, принципи

 

Історичний розвиток міжнародного права в період збройних конфліктів. Період формування. Період розвитку між Гаазькими мирними конференціями 1899-1907 рр. та Женевськими конференціями 1949-1977 рр. Період реформування: кардинальні зміни на сучасному етапі.

Поняття та предмет регулювання міжнародного права в період збройних конфліктів як галузі міжнародного права. Jus ad bellum та jus in bello.

Суб’єкти міжнародного права в період збройних конфліктів.

Джерела міжнародного права збройних конфліктів. Договори. Звичаєве право. Рішення Міжнародного суду ООН та міжнародних кримінальних судів.

Основоположні принципи міжнародного права в період збройних конфліктів. Застереження Мартенса.

 

2. Сфера застосування міжнародного права в період

збройних конфліктів

 

Міжнародне право збройних конфліктів і споріднені галузі: права людини і міжнародне кримінальне право.

Сфера застосування міжнародного права під час збройних конфліктів. Поняття та види збройних конфліктів. Відмінність термінів „війна” та „збройний конфлікт”.

Міжнародний збройний конфлікт, його правове регулювання. Суб’єкти-сторони міжнародного збройного конфлікту.

Збройний конфлікт неміжнародного характеру, застосування до нього норм міжнародного права в період збройних конфліктів. Види збройних конфліктів неміжнародного характеру, проблеми кваліфікації.

Інтернаціоналізований збройний конфлікт, проблеми його визначення і правового регулювання.

 

3. Міжнародно-правова регламентація ведення

збройної боротьби

 

Учасники збройних конфліктів. Правовий статус комбатантів, категорії комбатантів. Особливий статус розвідників, добровольців, парламентарів, іноземних військових радників і спеціалістів.

Правовий статус осіб, що не беруть участі у збройних діях, але входять до складу збройних сил (некомбатанти).

Незаконні учасники збройних дій (шпигуни, найманці та ін.).

Жертви війни. Застосування міжнародного права в період збройних конфліктів щодо цих осіб.

Військові та цивільні об’єкти.

Заборонені методи ведення збройної боротьби.

Заборонені засоби ведення військових дій.

 

4. Міжнародно-правовий захист жертв війни
і цивільних об’єктів

 

Система захисту жертв війни в міжнародному праві під час збройних конфліктів (загальний захист, спеціальний захист, мінімальний захист).

Захист поранених, хворих та осіб, що зазнали аварії на морі.

Захист медичного і духовного персоналу, медичних формувань і санітарно-транспортних засобів.

Правовий статус військовополоненого. Міжнародно-правове регулювання захисту військовополонених.

Захист цивільного населення в період збройних конфліктів.

Система захисту культурних цінностей у міжнародному праві в період збройних конфліктів.

 

5. Відповідальність за порушення норм міжнародного
права в період збройних конфліктів перед
міжнародними і національними судами

 

Індивідуальна кримінальна відповідальність за порушення норм міжнародного права під час збройних конфліктів: історія, сучасне розуміння, принципи.

Категорії порушень міжнародного права в період збройних конфліктів.

Воєнні злочини: закріплення в нормах міжнародного права і класифікація.

Загальні обов’язки командування щодо підготовки воєнних операцій. Відповідальність командирів та інших начальників за вчинення міжнародних злочинів.

Органи міжнародної кримінальної юстиції, що притягають до відповідальності за вчинення воєнних злочинів: судоустрій, юрисдикція, процедура провадження.

Відповідальність за воєнні злочини згідно із на-ціональним правом.

 

6. Міжнародний рух Червоного Хреста. Захист емблем
Червоного Хреста, Червоного Півмісяця
і Червоного Кристалу

 

Міжнародний рух Червоного Хреста, його складові.

Виникнення і розвиток Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Правовий статус Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Діяльність Міжнародного Червоного Хреста під час збройних конфліктів та в мирний час.

Національні товариства Червоного Хреста, сфера їх діяльності.

Виникнення, роль і значення емблем Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристалу. Правова основа їх використання.

Захисна та розпізнавальна функції емблем.

 

7. Імплементація норм міжнародного права в період

збройних конфліктів. Міжнародне право

в період збройних конфліктів і ООН

 

Міжнародний та внутрішньодержавні механізми імплементації норм міжнародного права в період збройних конфліктів.

Роль ООН в імплементації норм міжнародного права в період збройних конфліктів.

Операції з підтримки миру першого, другого і третього поколінь і реалізація в них норм міжнародного права в період збройних конфліктів.

 

3. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Репецький В.М., Лисик В.М. Міжнародне гуманітарне право. – К.: Знання, 2007. – 467 с.

Базов В. Кримінальна відповідальність за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права: Навч. посіб. – К.: Істина, 2008. – 136 с.

Стасюк С. Імплементація міжнародного гуманітарного права до національного законодавства України: проблеми та перспективи // Право України. – 2008. – № 1. – С. 143-148.

Кройтор О.І., Сенаторова О.В.Імплементація норм міжнародного гуманітарного права в Україні // Адвокат. – 2007. – № 10. – С. 26-29.

 

Н а в ч а л ь н е    в и д а н н я

 

 

 

 

програма

 

навчальної дисципліни

“міжнародне право в період збройних конфліктів”

 

 

 

 

Укладачі: БУРОМЕНСЬКИЙ Михайло Всеволодович,

 СЕНАТОРОВА Оксана Василівна,

 ТАРАСОВ Олег Володимирович

 

 

Відповідальний за випуск М.В. Буроменський

 

Редактор Л.В. Русанова

Коректор Л.М. Рибалко

Комп’ютерна верстка А.В. Яно

 

 

 

 

 

План 2007, поз. 52

 

Підп. до друку 02.12.2008. Формат 84х108 1/32. Папір офсетний.

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк. 0,56. Облік.-вид. арк. 0,19. Вид. № 87.

Тираж         прим. Зам. № 3390. Ціна договірна.

____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.