Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

eNULAUIR >

Most recent general report

Monthly reports: 03/2013  |  04/2013  |  05/2013  |  06/2013  |  07/2013  |  08/2013  |  09/2013  |  10/2013  |  11/2013  |  12/2013  |  01/2014  |  02/2014  |  03/2014  |  04/2014  |  05/2014  |  06/2014  |  07/2014  |  08/2014  |  09/2014  |  10/2014  |  11/2014  |  12/2014  |  01/2015  |  02/2015  |  03/2015  |  04/2015  |  05/2015  |  06/2015  |  07/2015  |  08/2015  |  09/2015  |  10/2015  |  11/2015  |  12/2015  |  01/2016  |  02/2016  |  03/2016  |  04/2016  |  05/2016  |  06/2016  |  07/2016  |  08/2016  |  09/2016  |  10/2016  |  11/2016  |  12/2016  |  01/2017  |  02/2017  |  03/2017  |  04/2017  |  05/2017  |  06/2017  |  07/2017  |  08/2017  |  09/2017  |  10/2017


Nov 1, 2015 to Nov 30, 2015
Items Archived 148
Bitstream Views 33,040
Item Views 19,576
Collection Views 7,153
Community Views 4,213
User Logins 67
Searches Performed 5,291
Licence Rejections 0
OAI Requests 0
Content Type Number of items
All Items 116
Preprint 0
Thesis or Dissertation 0
Research Paper 0
(more than 20 times)
Item/Handle Number of views
Авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору (123456789/742) 72
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 жовт. 2011 р. (123456789/307) 65
Правда воли монаршей, во определении наследника державы своей Уставом Державнейшего Государя нашего Петра Великого (Прокопович, Феофан) (123456789/636) 56
Наказ "Про створення універсітетського репозитарію (електронного архіву) НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" (123456789/676) 54
Інформація щодо створення Відкритого електронного архіву НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого» (123456789/741) 44
Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність (Трофименко, В.М. et al) (123456789/9327) 44
Тести з навчальної дисципліни "Кримінальне право України (Загальна частина)" : (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 "Правознавство") для студ. II курсу (Байда, А.О. et al) (123456789/3462) 43
Еволюція конвенційних повноважень Комітету міністрів Ради Європи (Аббакумова, Д.В. et al) (123456789/6476) 38
Становлення національної правової держави і правового суспільства: виклики й рішення (Тацій, В.Я.) (123456789/9440) 34
Розпорядження на виконання наказу "Про створення університетського репозитарію (електронного архіву) НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" (eNULAUIR) (123456789/743) 34
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9426 32
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5231 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9159 30
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8112 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9372 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8298 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/443 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5277 28
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8431 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1185 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5264 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9328 26
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9248 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5256 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8788 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5255 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9364 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9167 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9322 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9318 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9313 24
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4454 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9288 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9285 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7860 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9349 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9348 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6137 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7520 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8299 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9332 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9162 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9262 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9365 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8410 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9425 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3950 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8838 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9408 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3727 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9316 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5244 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9310 22
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3186 21
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3661 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7518 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9442 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3615 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7755 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5352 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6821 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8526 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9068 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9373 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9374 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9375 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8107 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9371 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9333 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/1218 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8080 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7859 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9367 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5273 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6549 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/3725 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5243 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/9391 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7687 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7833 20
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/8870 20
Action Number of times
browse 59,704
browse_by_item 53,931
Bitstream Views 33,040
Item Views 19,576
Collection Views 7,153
browse_mini 6,233
browse_by_value 5,776
Searches Performed 5,291
Community Views 4,213
Item Updated 3,597
display_statistics 2,660
Workspace Item Views 2,413
Error in discovery while setting up date facet range 1,721
Bitstream Updates 1,303
discovery-process-sidebar 1,010
Bundle Updates 1,000
Community List Views 754
Bundles Added 594
Workflow Advanced One Stage 592
workflow_item 592
Bitstreams Added 300
Bitstreams Created 300
Bundles Created 297
User Home Page Views 283
Database Errors 277
//localhost 219
authenticate 165
Items Added 150
Items Created 150
Workspace Items Deleted 150
Workspace Items Created 150
Workflow Starts 149
Licences Accepted 149
submission_complete 149
Items Archived 148
Items Installed 148
Notification of Archived Item Sent 148
Invalid ID Requests 96
/C 95
User Logins 67
EPerson Record Updated 47
Feedback Form Displayed 46
View Workspace Item 40
User Logouts 19
User Login Failures 17
User Profile Views 11
Registration Tokens Sent 8
Bitstreams Removed 8
Bitstreams Deleted 8
Sending E-Mail Error 8
Bundles Deleted 6
Bundles Removed 6
User's Own Submissions Viewed 6
metadataexport 6
error_mailing_feedback 5
Items Removed 4
Items Deleted 3
Confirmations of Workspace Item Removal 3
error_emailing_administrator 2
EPerson Accounts Created 2
151 avg 2
move_item 2
View Workspace Item Metadata 2
delete_eperson 2
150 avg 1
Collection Updates 1
Download Export Archive 1
Licence Rejections 0
OAI Requests 0
(distinct addresses)
User Number of logins
Address 1 44
Address 2 23
(more than 5 times)
Word Number of searches
scope=null 5,159
null 4,289
net 674
connectexception: 674
error=java 674
refused: 674
connection 674
connect 674
content 131
scope=org 131
dspace 131
ïðàâî 55
° 47
çëî÷èíí³ñòü 39
µ 35
community@28f 27
community@276 24
» 22
ðåãóëþâàííÿ 21
ïðàâà 20
ñ 20
ïðàâîâå 19
óêðà¿íè 17
òàö 17
äîãîâ³ð 17
òà 17
çëî÷èííîñò³ 16
îðãàíè 15
error=null 14
çàïîá³ãàííÿ 13
ñàìîâðÿäóâàííÿ 13
ãîë³íà 13
collection@3f2c41ea 12
äåðæàâè 12
âëàäè 12
ì³æíàðîäíå 11
± 11
çàõèñò 11
ïðàâ 9
òðóäîâ³ 9
äåðæàâíå 9
ì³ñöåâîãî 9
â³äïîâ³äàëüí³ñòü 9
íåïîâíîë³òí³õ 9
ïðèâàòíå 9
êîðóïö³ÿ 9
ñïîðè 9
òåîð³ÿ 8
community@2fe 8
ëèòâàê 8
äåðæàâíî 8
ïðåñòóïíîñòü 8
âëàäà 8
ïîä³ë 8
òåðì³íè 8
áóä³âíèöòâî 8
îáâèíóâà÷åííÿ 8
community@293 8
çëî÷èíöÿ 7
îðãàí³çîâàíà 7
òðóäîâå 7
êîíòðàêò 7
òðóäîâèé 7
ð»ñ 7
ïðåçèäåíòà 7
êîíñàëòèíãó 7
collection@d184831f 7
ôóíêö³ÿ 7
ï³äòðèìàííÿ 7
íà 7
ñóä³ 7
îñâ³òíÿ 7
îñîáà 7
7
ð¿ñ 7
collection@bdf99f0d 7
àãðàðíå 7
âèêîíàííÿ 7
íîðìè 7
êîë³ç³éí³ 7
ïàðòíåðñòâà 6
ïîêàðàííÿ 6
ìåðåæà 6
àïàðàò 6
àäì³í³ñòðàòèâíå 6
×óâïèëî 6
ñòðîêè 6
óìèñåë 6
âèêîíàâ÷î¿ 6
ïðèâàòíîãî 6
äåðæàâíîî 6
îñîáè 6
ïðèíöèï 6
ðàìêàõ 6
åêîëîã³÷íà 6
åêîíîì³÷íà 6
æ³íîê 6
³íâåñòèö³¿ 6
ë³êâ³äàö³ÿ 6
ï³äòðèìêà 5
ð½ñ 5
ìèðîâî¿ 5
óãîäè 5
ïàñìîð 5
ïðîáëåìè 5
ñó÷àñí³ 5
ëèñîäºä 5
ãåòüìàí 5
êðèì³íîëîã³÷íà 5
õðèñòîâà 5
â³ñíèê 5
îá 5
äåðæàâà 5
ïðàö³ 5
ïðàâîâ³äíîñèíè 5
âðó 5
ïðèìóñîâå 5
ðèíêè 5
ìåäè÷í³ 5
îãëÿäè 5
áåçïåêà 5
îïòîâ³ 5
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ 5
çáåð³ãàííÿ 5
ñôåð³ 5
ïðîäóêö³¿ 5
àãðîåêîëî㳿 5
õàðàêòåðèñòèêà 5
äîãîâîðè 5
ïèòàííÿ 5
ºêòè 5
þðèäè÷í³ 5
ì 5
ôåäèíÿê 5
ëàòåíòíà 5
Average views per item 169
Level Number of lines
Warnings 29,413
Operation
Log Processing Time 1,165 seconds
Output Processing Time 0 seconds
Log File Lines Analysed 20,820,887 lines

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback