Skip navigation
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7013
Название: Конституційно-правовий статус Апарату Верховної Ради України
Другие названия: Конституционно-правовой статус Аппарата Верховной Рады Украины
The Constitutional-legal status of Apparatus of Verkhovna Rada of Ukraine
Авторы: Погребняк, Н.С.
Ключевые слова: конституційно-правовий статус Апарату Верховної Ради України
місце апарату в структурі парламенту
зарубіжний досвід організації парламентського апарату
правове регулювання статусу апарату парламенту
функції і компетенція апарату законодавчого органу
структура Апарату Верховної Ради України
форми та методи діяльності апарату легіслатури
порядок проходження служби в Апараті Верховної Ради України
конституционно-правовой статус Аппарата Верховной Рады Украины
место аппарата в структуре парламента
зарубежный опыт организации парламентского аппарата
правовое регулирование статуса аппарата парламента
функции и компетенция аппарата законодательного органа
структура Аппарата Верховной Рады Украины
формы и методы деятельности аппарата легислатуры
порядок прохождения службы в Аппарате Верховной Рады Украины
constitutional-legal status of the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine
place of the apparatus in the structure of Parliament
foreign experience of the parliament apparatus organization
legal regulation of the parliament apparatus status
functions and competence of the legal body apparatus
structure of the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine
forms and methods of the legislature apparatus activity
procedure for serving in the Verkhovna Rada of Ukraine
Дата публикации: 2014
Библиографическое описание: Погребняк Н. С. Конституційно-правовий статус Апарату Верховної Ради України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Н. С. Погребняк ; Нац. юрид. ун- т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2014. – 23 с.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02. – конституційне право; муніципальне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2014. У дисертації сформульовано науково-теоретичне поняття конституційно-правового статусу Апарату Верховної Ради України, з’ясовано його зміст і особливості, елементний склад, означено тенденції його розвитку. Дисертація присвячена новій, раніше комплексно не розробленій проблемі: становленню, організації та функціонуванню парламентського апарату в Україні, в якій розкрито зміст і властивості поняття «конституційно-правовий статус Апарату Верховної Ради України», розглянуто історично-теоретичні та організаційно-правові питання діяльності парламентського апарату в Україні. Виявлено закономірності еволюції інституту парламентського апарату в Україні. Виокремлено три складові періодизації його динаміки: ранній, середній і пізній. Розглянуто проблему місця і ролі апарату в структурі парламенту, механізмі держави. Сформульовано поняття апарату парламенту як комплексної наукової категорії в інституціональному, функціональному та організаційному аспектах. Надано характеристику зарубіжного досвіду організації та діяльності парламентського апарату. Здійснено класифікацію типів апаратів парламентів. Виявлено особливості правового регулювання статусу апарату парламенту; здійснено класифікацію нормативно-правових актів, які складають правову основу його діяльності. В організаційно-правовому аспекті виявлено функціонально-компетенційні, системно-структурні особливості організації Апарату Верховної Ради України, специфіку порядку його формування, реалізації форм і методів діяльності. Крім того, визначено тенденції забезпечення ефективного професійного кадрового потенціалу парламенту.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право; муниципальное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2014. В диссертации сформулировано научно-теоретическое понятие конституционно-правового статуса Аппарата Верховной Рады Украины, раскрыто его содержание и особенности, элементный состав, обозначены тенденции его развития. Диссертация посвящена новой, ранее комплексно не разработанной проблеме: становлению, организации и функционированию парламентского аппарата в Украине. В ней раскрыты содержание и свойства понятия «конституционно-правовой статус Аппарата Верховной Рады Украины», рассмотрены историко-теоретические и организационно-правовые вопросы его деятельности. Выявлены закономерности эволюции института парламентского аппарата в Украине. Выделены три составляющие периодизации его динамики: ранний, средний и поздний. Рассмотрена проблема места и роли аппарата в структуре парламента, механизме государства. Сформулировано понятие аппарата парламента как комплексной научной категории в институциональном, функциональном и организационном аспектах. Предоставлена характеристика зарубежного опыта организации и деятельности парламентского аппарата. Осуществлена классификация типов аппаратов парламентов мира; нормативно-правовых актов, которые составляют конституционно-правовую основу организации и деятельности Аппарата Верховной Рады Украины. В организационно-правовом аспекте выявлены функционально-компетенционные, системно-структурные особенности организации Аппарата Верховной Рады Украины, специфика порядка его формирования, реализации форм и методов деятельности. Определены тенденции обеспечения эффективного профессионального кадрового потенциала парламента.
Описание: Dissertation for a candidate’s academic degree of legal sciences on specialty 12.00.02 – constitutional law; municipal law. –Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2014. In the dissertation the theoretical foundations of the constitutional-legal status of the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine has been formulated and tendencies of its development have been denoted. The dissertation is devoted to the new problem which has not been developed comprehensively previously, namely, formation, organization and functioning of the Parliamentary Apparatus in Ukraine. There on the base of the works of historians, philosophers and lawyers and normative materials the content and properties of the notions such as «constitutional-legal status of the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine» have been disclosed, the historical-theoretical and organizational and legal problems of the Parliamentary Apparatus in Ukraine activity have been considered. Тhe regularities of the evolution of the institute of the Parliamentary Apparatus in Ukraine beginning from the early stage of the formation of parliamentarism have been revealed. On the base of the broad approach three components of periodization of the evolution of the representative (legislative) institutions Apparatus on the territories of Ukraine, namely, early, middle and late have been separated. The problem of the place and role of the Apparatus in the structure of the Parliament and state mechanism as the auxiliary structural unit of the public power body providing execution by the state body of its authorities; part of the state Apparatus; subject of the constitutional-legal relations has been considered. The concept of the Apparatus of the Parliament as the complex scientific category in the institutional, functional and organizational aspects has been formulated. The characteristic of foreign experience of the organization and activity of the Apparatus of the Parliament on the assumption of the elemental composition of the legal status has been given. It has been proposed to take into account the possibility of the implementation of the positive European and international practice under the condition of our country Parliamentary Apparatus functioning. It is established that the experience of functioning of the Apparatus of the Parliaments of countries having sufficiently developed traditions of parliamentarism (Germany, Great Britain, Poland) is very valuable for Ukraine. The classification of the types of the Apparatus of the Parliaments has been given. The peculiarities of the legal regulation of the status of the Apparatus of the Parliament have been revealed; the classification of the normative-legal acts being the legal base of its organization and activity have been revealed. The definition of the «system of sources of the legal regulation of the status of Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine» has been given. It has been ascertained that the present day normative-legal base regulating relations in the sphere of the organization of the Apparatus of the Verkhovna Rada activity is imperfect. The regulation of the problem of the organization of our country Apparatus of the Parliament activity in the framework of law on auxiliary service of the Parliament as it is done in a number of foreign countries has been proposed. The organizational and legal problems of the constitutional-legal status of the Apparatus of the Verkhovna Rada have been considered. The functional-competency and system-structural peculiarities of the apparatus organization, order of its formation, realization forms and methods of its activity have been revealed and also the tendencies of the providing of the effective professional personnel potential of the Parliament have been determined. Firstly, the provision that the legal status of the Apparatus of the Parliament is a complex scientific category including: a) legal model laid in the norms of the Constitution, laws and other sources of the constitutional law; b) the actual status as the subject of the constitutional-legal relations; c) theoretical construction uniting normative-legal characteristics, ideological representations and real practice of the legal regulations realization has been given grounds. By the way of generalization of the existing in scientific researches approaches to the essence of the categories «status» and «legal status» it was firstly formulated the definition of the «constitutional-legal status of the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine» as the legal regulation of the Parliamentary auxiliary structural unit defined by the constitutionally consolidateded system of interrelated and mutually conditioned structurally created elements. These elements give the possibility to determine the normative regulated characteristics of the institute of the Apparatus of the Parliament, peculiarities of its organization and functioning. The essence of such elements of the constitutional-legal status of the Apparatus of the legislation such as the order of formation, principles, functions, competency, structure, forms, methods, bases of its activity has been revealed. Meaningfully, the procedure of such elemental constituent of the status of the personnel of the auxiliary institution as the procedure for serving in the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine has been characterized.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7013
Располагается в коллекциях:12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Pogrebnayk_2014.pdf322,57 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.