Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7006
Название: Філософсько-правові погляди Роналда Дворкіна
Другие названия: Философско-правовые взгляды Рональда Дворкина
Ronald Dworkin’s Views on Philosophy of Law
Авторы: Коваленко, Г.В.
Kovalenko, Hanna V.
Ключевые слова: Роналд Дворкін
права людини
природне право
позитивізм
прагматизм
Конституція США
юридичний формалізм
оригіналізм
творча інтерпретація правових норм
«хороше життя»
Рональд Дворкин
права человека
естественное право
правовой позитивизм
Конституция США
юридический формализм
оригинализм
творческая интерпретация правовых норм
«хорошая жизнь»
Ronald Dworkin
human rights
natural law
legal positivism
legal pragmatism
U.S. Constitution
legal formalism
originalism
creative interpretation of the law
«good life»
Дата публикации: 2014
Библиографическое описание: Коваленко Г. В. Філософсько-правові погляди Роналда Дворкіна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Г. В. Коваленко ; Нац. юрид. ун- т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 20 с.
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.12 – філософія права. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2014. Дисертація присвячена дослідженню творчого шляху, ідейного контексту та теоретичній концепції Роналда Дворкіна. Вперше в науковій літературі пострадянських країн представлені творча біографія та загальний огляд основних творів Р. Дворкіна, охарактеризовані головні напрямки сучасної філософії права в США, у полеміці з якими формувалися погляди Р. Дворкіна (напрямок природного права, юридичний (правовий) позитивізм, правовий реалізм, юридичний прагматизм та економічний аналіз права, критичні правові дослідження, феміністська юриспруденція, квір-теорія). Проаналізовані філософсько-правові погляди Р. Дворкіна на сутність права і серйозного ставлення до прав людини, на проблему відстоювання цих прав і громадянської непокори, на права на аборти і на евтаназію; на права жінок; на права сексуальних меншин; на права пацієнтів, які страждають на сенільну деменцію; на межі свободи слова і ставлення до порнографії. Досліджені погляди Р. Дворкіна на кореляції між правом та іншими основними сферами суспільного життя – моральною, політичною, економічною релігійною. Показано, що Р. Дворкін пропонує теорію, що «вмонтована» у загальну філософію політики й моралі. Згідно цієї теорії, юридичні норми не можуть скласти всю повноту права і потребують залучення моральних принципів, які є пріоритетними щодо будь-якої форми законодавства. Розглянутий підхід Р. Дворкіна до трактування правових норм, його критика юридичного формалізму та його обґрунтування творчої інтерпретації, що враховує як зміни у зовнішній ситуації, так і зміни ментальних стандартів самих юристів, у першу чергу суддів і адвокатів.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.12 – философия права. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2014. Диссертация посвящена исследованию творческого пути, идейного контекста и теоретической концепции Рональда Дворкина. Впервые в научной литературе постсоветских стран представлены творческая биография и краткий обзор основных произведений Р. Дворкина, охарактеризованы основные направления современной философии права в США, в полемике с которыми формировались взгляды Р. Дворкина (направление естественного права, правовой позитивизм, правовой реализм, юридический прагматизм и экономический анализ права, критические правовые исследования, феминистская юриспруденция, квир-теория). Показано, что в противоположность позитивистской философии права, призывающей к отделению права от морали и политики, Р. Дворкин настаивает на том, что юридические нормы не могут составить всю полноту прав и требуют привлечения моральных принципов, которые являются приоритетными по отношению к любой форме законодательства. Проанализированы философско-правовые взгляды Р. Дворкина на сущность права и серьезного отношения к правам человека, на проблему отстаивания этих прав и гражданского неповиновения, на права на аборты и на эвтаназию, на права женщин; на права сексуальных меньшинств, на права пациентов, страдающих сенильной деменцией, на границы свободы слова и отношение к порнографии. Исследованы взгляды Р. Дворкина на корреляции между правом и другими основными сферами общественной жизни – моральной, политической, экономической, религиозной. Показано, что Р. Дворкин предложил теорию, «вмонтированную» в общую философию политики и морали. Согласно этой теории, юридические нормы не могут составить всю полноту прав и нуждаются в привлечении моральных принципов, которые являются приоритетными по отношению к любой форме законодательства. Р. Дворкин рассматривал Конституцию как документ, содержащий моральные принципы, и Верховный Суд как высший моральный авторитет. С позиций приоритета морали над политикой и правом, индивиды или группы могут иметь в суде дополнительные права, кроме тех, которые установлены в законодательстве. Рассмотрен подход Р. Дворкина к трактовке правовых норм, его критика юридического формализма и его обоснование творческой интерпретации, учитывающие как изменения во внешней ситуации, так и изменения ментальных стандартов самих юристов, в первую очередь судей и адвокатов.
Описание: Science of Law Ph.D. thesis in specialization 12.00.12. – Philosophy of Law. – National Law University named after Yaroslav the Wise, Ministry of education and science of Ukraine, Kharkiv, 2014. The thesis is devoted to Ronald Dworkin’s academic career, ideological context, and theoretical conception. For the first time in the scientific literature of post-Soviet countries this dissertation represents biography and overview of the main Dworkin’s works, it describes the main trends of modern philosophy of law in the United States, in the controversy of which his opinions has been developed (natural law, legal positivism, legal realism, legal pragmatism and economic analysis of law, critical legal studies, feminist jurisprudence, queer theory). This dissertation deals with also Dworkin’s views on the nature of law and his serious attitude to human rights advocacy, on the issue of human rights and civil disobedience, the right to abortion and euthanasia, the rights of women, the rights of sexual minorities, the rights of patients suffering from senile dementia, on the verge of freedom of speech and the attitude towards pornography. The work contains an examination of Dworkin’s views on correlation between law and relevant sectors of social life – moral, political, economic, religious. It is shown that Dworkin offers the theory that «mounted» into more general philosophy of politics and morality. According to this theory, legal norms can not involve full rights required by moral principles that have a priority for any form of legislation. There is also discussed Dworkin’s approach to the interpretation of law, his critique of legal formalism and his proposal of creative interpretation which take into account changes in the external situation and changes in mental standards for most judges and lawyers.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/7006
Располагается в коллекциях:12.00.12 – Філософія права

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Kovalenko_2014.pdf290,68 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.