Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6828
Название: Соціальна підтримка як організаційно-правова форма соціального забезпечення
Другие названия: Социальная поддержка как организационно-правовая форма социального обеспечения
Social support as organizational and legal form of social service
Авторы: Шумна, Л.П.
Shumna, L.P.
Ключевые слова: соціальна держава
соціальні функції
соціальна політика
соціальне забезпечення
організаційно-правові форми соціального забезпечення
соціальна підтримка
соціальні пільги
функції соціальної підтримки
складні життєві обставини
принципи соціальної підтримки
міжнародно-правові стандарти соціальної підтримки
социальное государство
социальные функции
социальная политика
социальное обеспечение
организационно-правовые формы социального обеспечения
социальная поддержка
социальные льготы
функции социальной поддержки
сложные жизненные обстоятельства
принципы социальной поддержки
международно-правовые стандарты социальной поддержки
social state
social functions
social policy
social security
organizational and legal forms of social security
social support
social benefits
social support functions
difficult life circumstances
social support principles
international legal standards for social support
Дата публикации: 2014
Библиографическое описание: Шумна Л. П. Соціальна підтримка як організаційно-правова форма соціального забезпечення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Л. П. Шумна ; наук. конс. О. М. Ярошенко ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – Харків, 2014. – 39 с.
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти та науки України. – Харків, 2014. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних проблем соціальної підтримки як однієї з основних організаційно-правових форм соціального забезпечення, розкритих з позицій діалектичного розвитку соціальної держави, в якому окреслені сучасні тенденції розвитку правового регламентування цієї сфери як в Україні, так і в зарубіжних державах, а також напрацьовані інноваційні шляхи вдосконалення національного законодавства. Соціальна підтримка розглянута як організаційно-правова форма соціального забезпечення, що полягає в повному або частковому поновленні у фізичних осіб або окремих соціальних груп, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, здатності піклуватися про своє особисте життя і брати участь у житті суспільному шляхом безоплатного надання соціальних послуг і матеріальної допомоги іншим у передбачених законодавством формах. Система принципів соціальної підтримки в Україні безпосередньо виходить з мети і функцій цієї організаційно-правової форми соціального забезпечення й охоплює: загальність і гуманність підтримки, поважливе ставлення до осіб, які її отримують, законність, доступність, справедливість і рівність в отриманні соціальної підтримки, її добровільність, адресність, своєчасність і комплексність, конфіденційність інформації особистого характеру щодо отримувача такої підтримки, залучення отримувача послуг до розв'язання власних проблем, пріоритетність попередження виникнення складних життєвих обставин, відповідальність за надану соціальну підтримку. З метою створення умов для всесторонньої реалізації конституційного права громадян на соціальний захист, підвищення рівня доступності соціальної підтримки та її якості, запровадження ефективних механізмів управління відповідною системою й оптимізації фінансово-матеріальних та організаційних ресурсів для вирішення проблем соціальної підтримки населення слід розробити і прийняти Кодекс соціального обслуговування населення України. Окреслено структуру і сформульовані пропозиції щодо змістовного наповнення цього законодавчого акта.
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения / Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины. – Харьков, 2014. Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических проблем социальной поддержки как одной из основных организационно-правовых форм социального обеспечения, раскрытых с позиций диалектического развития социального государства, в котором очерчены современные тенденции развития правовой регламентации этой сферы как в Украине, так и в мире, а также наработаны инновационные пути совершенствования национального законодательства. Социальная поддержка рассмотрена как организационно-правовая форма социального обеспечения, заключающаяся в полном или частичном возобновлении у физических лиц либо отдельных социальных групп, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и не могут самостоятельно их преодолеть, способности заботиться о своей личной жизни и участвовать в жизни общественной путем безвозмездного предоставления социальных услуг и материальной помощи другим в предусмотренных законодательством формах. Функции социальной поддержки классифицированы на (а) сущностно-деятельностные (защитная, экономическая, реабилитационная, адаптационная) и (б) предупредительно-гуманистические (идеологическая, профилактическая, патронажная). Выявлено, что к основным международно-правовым стандартам социальной поддержки относятся: (а) признание ведущей роли государства в вопросе социальной поддержки населения; (б) социальное партнерство в ее предоставлении; (в) многообразие форм и видов социальной поддержки; (г) комплексность последней; (д) всеобщность права на такую поддержку; (е) ее гарантированность и широкая доступность; (ж) оперативность предоставления социальной поддержки; (з) приоритетность ее предоставления наиболее уязвимым категориям населения (матерям, детям, пожилым людям, инвалидам, беженцам, работникам-мигрантам, лицам, уволенным после отбытия наказания или принудительного лечения, пострадавшим в результате стихийных бедствий или катастроф); (и) добровольность социальной поддержки; (к) ее гуманность; (л) учет индивидуальной потребности в социальной поддержке; (м) реалистичность, т.е. соответствие социальной поддержки уровню социально-экономического развития страны; (н) единство требований к системе социальной поддержки на территории государства; (о) доверие населения к поставщиков социальной поддержки и ответственность последних при невыполнении взятых на себя обязательств. Система принципов социальной поддержки в Украине непосредственно исходит из цели и функций этой организационно-правовой формы социального обеспечения и охватывает: всеобщность и гуманность поддержки, уважительное отношение к лицам, ее получающим, законность, доступность, справедливость и равенство в получении такой поддержки, добровольность, адресность, своевременность и комплексность, конфиденциальность информации личного характера о получателе социальной поддержки, привлечение получателя услуг к разрешению собственных проблем, приоритетность предупреждения возникновения сложных жизненных обстоятельств, ответственность за предоставленную социальную поддержку. С целью создания условий для всесторонней реализации конституционного права граждан на социальную защиту, на повышение уровня доступности социальной поддержки и его качества, на внедрение эффективных механизмов управления соответствующей системой и оптимизацию финансово-материальных и организационных ресурсов для разрешения проблем социальной поддержки населения следует разработать и принять Кодекс социального обслуживания населения Украины. Обозначено структуру и сформулированы предложения по содержательному наполнению этого законодательного акта.
Описание: Dissertation for the degree of Doctor of Law in the speciality 12.00.05 – Employment Law; Law; Social Security / Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2014. The dissertation deals with the theoretical and practical problems of social support as one of the main organizational and legal forms of social security viewed from positions of dialectical development of the social state, which defines current development trends of legal regulation in this field both in Ukraine and in the world as well as the worked out innovative ways of improvement of the national legislation. Social support is viewed as an organizational legal form of social security which consists in full or partial recovering the ability of persons or particular social groups being in difficult life circumstances and unable to overcome them on one’s own to take care of one’s personal life and take part in public activities by the provision of free social services and material assistance in forms stipulated by law. The social support policy in Ukraine proceeds from by the goal and functions of this organizational and legal form of social security and is characterized by: generality; humanity and respect for persons receiving social support; lawfulness; availability; justice; equality in receiving social support; voluntariness; addressness; timeliness; integrated approach; confidentiality of personal information concerning the recipient of social support; involvement of the recipient of services in solving of his or her problems; priority of prevention of difficult life circumstances; responsibility for the provided social support. For the creation of favorable conditions for comprehensive exercise of the citizens’ constitutional right for social protection, raising the level of social support availability and quality, implementation of effective mechanisms for the relevant system management and optimization of financial and material as well as organizational resources for solving problems of social support of population it is necessary to elaborate and adopt the Code of Social Security of the population of Ukraine. The structure and proposals for the contents of this legislative act has been defined.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6828
Располагается в коллекциях:12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Shumna_2014.pdf423,77 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.