Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6826
Название: Правове регулювання трудових відносин працівників банків
Другие названия: Правовое регулирование трудовых отношений работников банков
Law control of labor relations of banks employees
Авторы: Зінченко, Ю.В.
Zinchenko, J.V.
Ключевые слова: банк
Національний банк України
працівники банку
банківські службовці
обслуговуючий персонал банку
державна служба
банківська таємниця
трудовий договір
договірна матеріальна відповідальність
Национальный банк Украины
работники банка
банковские служащие
обслуживающий персонал банка
государственная служба
банковская тайна
трудовой договор
договорная материальная ответственность
bank
National Bank of Ukraine
bank workers
clerks
staff
public service
bank secret
labour contract
contractual liability
Дата публикации: 2014
Библиографическое описание: Зінченко Ю. В. Правове регулювання трудових відносин працівників банків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ю. В. Зінченко ; кер. роботи О. М. Ярошенко ; НДІ правов. забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – 20 с.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2014. У дослідженні доведено, що працівник банку – це фізична особа, яка здатна за кваліфікаційним рівнем, станом здоров’я, досвідом роботи, діловими й моральними якостями виконувати покладені на банки завдання та функції та вступила у трудові відносини з останнім на підставi трудового договору. Використавши функціональний підхід, обґрунтовано, що працівників банку слід класифікувати на такі групи: а) банківські службовці – особи, які безпосередньо приймають участь у виконанні функцій банку. Вони поділяються на службовців комерційних банків та службовців Національного банку України; б) обслуговуючий персонал банку. Виходячи із неоднорідності працівників банків, існують декілька процедур укладення з ними трудового договору. Так, умови найму службовців Національного банку визначаються Законом України "Про державну службу". Дія норм законодавства про працю поширюється на цих осіб у частині відносин, не врегульованих Законами України "Про державну службу". У свою чергу умови найму службовців комерційних банків та обслуговуючого персоналу як Національного банку, так і комерційних банків визначаються трудовим законодавством. Аргументовано, що Кабінету Міністрів України слід підготовити, а Верховній Раді України – прийняти законодавчий акт, в якому були б згруповані норми, що визначили б основні принципи банківської діяльності, розкрили правове положення її суб'єктів, врегламентували відносини між ними, а також встановили порядок створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків. Таким документом має стати Банківський кодекс України. Складовою частиною цього кодифікованого акту повинна бути спеціальна глава присвячена правовому статусу працівників банків. Висловлені міркування щодо її змістовного наповнення.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения / Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины. – Харьков, 2014. В исследовании доказано, что работник банка – это физическое лицо, которое способно за квалификационным уровнем, состоянием здоровья, опытом работы, деловыми и моральными качествами выполнять возложенные на банки задачи и функции и вступило в трудовые отношения с последним на основании трудового договора. Использовав функциональный подход, обоснованно, что работников банка следует классифицировать на такие группы: а) банковские служащие – лица, непосредственно принимающие участие в исполнении функций банка. Они разделяются на служащих коммерческих банков и служащих Национального банка Украины; б) обслуживающий персонал банка. Исходя из неоднородности работников банков, существуют несколько процедур заключения с ними трудового договора. Так, условия найма служащих Национального банка определяются Законом Украины "О государственной службе". Действие норм законодательства о труде распространяется на эти лица в части отношений, не урегулированных Законом Украины "О государственной службе". В свою очередь условия найма служащих коммерческих банков и обслуживающего персонала как Национального банка, так и коммерческих банков, определяются законодательством о труде. Аргументированно, что Кабинету Министров Украины следует подготовить, а Верховной Раде Украины – принять законодательный акт, в котором были бы сгруппированы нормы, что определили бы основные принципы банковской деятельности, раскрыли правовое положение ее субъектов, урегулировали отношения между ними, а также установили порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации банков. Таким документом должен стать Банковский кодекс Украины. Его составной частью должна быть специальная глава, посвященная правовому статусу работников банков, которая бы имела такое содержательное наполнение: виды работников банка; служащие банка; трудовые права служащих банка; должностные обязанности служащих банка; урегулирование конфликта интересов; ответственность служащих банка; обслуживающий персонал банка; особенности принятия на работу работников банка; ограничение по поступлению на работу в банк; ограничения, связанные с работой в банке; рабочее время работников банка; оценивание результатов трудовой деятельности работников банка; поощрение работников банка за успехи в работе; особенности дисциплинарной ответственности работников банка; особенности материальной ответственности работников банка; система профессионального образования в банковской сфере; учеба и повышение квалификации персонала банка; социальная защита работников банка. С целью более рационального использования банком количественных и качественных характеристик своего персонала, создания благоприятных условий для проявления инициативности и самостоятельности работников, повышения взаимной ответственности банка и его работников, отстаивается позиция относительно законодательного закрепления нормы, за которой трудовой контракт должен заключаться с работниками банка, перечень должностей которых определяется Правлением последнего.
Описание: Dissertation for the academic degree of candidate of legal sciences on specialty 12.00.05 – labor law; social security law. – Yaroslav Mudryi National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2014. The research have been proved that a bank worker is a person, which is able to do tasks and functions that have been entrusted with the bank and come into labour relations that are based on labour contract. This person should has the necessary qualification, the state of health, the job experience, professional and moral qualities. Having used a functional approach to bank worker, we proved that there shoud be such classification: а) вank clerks are persons, which take part in doing the functions of the bank unconditionally. They are divided into the clerks of Commercial Bank and the clerks of The National Bank of Ukraine; b) вank staff. There are some procedures of labour contract conclusion, which are based on heterogeneity of bank workers. Thus, The Law of Ukraine "On Public service" determines the terms of employing clearks of The National Bank. The norms of law on labour expand on these persons in case of relation, and having not regulated by the Law of Ukraine "On public service". In its turn, labour law determines the conditions of employing clerks of commercial banks staff of either The National Bank or Commercial Bank. It have been reasoned that the Cabinet of Ministers of Ukraine should prepare and The Verkhovna Rada of Ukraine should adopt the legislative act. The norms, which determine the main principles of banking, are also in the legislative act. This document presents a law-status of its subject, regulates the relations between them, and sets the order of creation, activity, reorganization and dissolution of banks. It shoul be a Bank Code of Ukraine. A chapter dedicated to the law status of bank workers should be a part of this codified act. Ideas about the content have been expressed in this thesis.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6826
Располагается в коллекциях:12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Zinchenko_2014.pdf316,02 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.