Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6416
Название: Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі
Другие названия: Социально-воспитательная работа с осужденными к лишению свободы
Socio-educational work with the sentenced to imprisonment
Авторы: Таволжанський, О.В.
Tavolzhansky, O.V.
Ключевые слова: соціально-виховна робота з засудженими
виконання покарання у виді позбавлення волі
виправлення засуджених
ресоціалізація засуджених
виховний вплив на засуджених
соціально-психологічна служба
установа виконання покарання
социально-воспитательная работа с осужденными
исполнения наказания в виде лишения свободы
исправление осужденных
ресоциализация осужденных
воспитательное воздействие на осужденных
социально-психологическая служба
учреждение исполнения наказаний
socio-educational work with the sentenced
executing the sentence of imprisonment
correction of convicts
re-socialization of convicts
educational influence on the convicts
social and psychiatric services
penitentiary facilities
Дата публикации: 2014
Библиографическое описание: Таволжанський О. В. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Таволжанський ; наук. кер. Л. П. Оніка ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 20 с.
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. – Харків, 2014. Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних питань здійснення соціально-виховної роботи з засудженими до позбавлення волі. Розглянуто сучасний стан наукової розробки теорії та практика організації соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. Здійснено аналіз поняття та основних ознак соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. Висвітлено мету і завдання соціально-виховної роботи із засудженими. Досліджено міжнародні стандарти та зарубіжний досвід проведення соціально-виховної роботи та подібних видів діяльності в інших країнах. Розглянуто нормативне регулювання форм та методів соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі. Розкрито питання суб’єктного складу, що здійснюваний вид діяльності. Аргументовано, що за результатами, отриманими в ході вивчення потреб та інформації про засудженого, слід розробляти програму соціально-виховної роботи, включаючи до неї заходи, що дозволять забезпечити потреби засудженого, визначені на етапі оцінки. Підкреслюється, що, для забезпечення необхідного рівня соціально-виховної роботи, слід здійснювати формування відділень на підставі розподілу засуджених на групи саме з огляду на схожість їх особистісних якостей. При цьому при обранні тієї чи іншої форми або методу соціально-виховної роботи слід мати на увазі й специфіку окремих категорій засуджених в УВП, зокрема, за критерієм «уразливості», до них слід відносити ВІЛ-інфікованих та хворих на туберкульоз, осіб похилого віку, вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми, неповнолітніх засуджених. Особливості названих категорій засуджених впливають на специфічність необхідних для формування життєвих компетенцій та, відповідно, вказують на визначальні напрями соціально-виховної роботи з ними. На підставі проведеного аналізу сформульовано пропозиції з удосконалення чинного законодавства.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины. – Харьков, 2014. Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических вопросов осуществления социально-воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. Проведено анализ современного состояния научной разработки теории и практики организации социально-воспитательной работы с осужденными к лишению свободы, рассмотрено понятие и основные признаки социально-воспитательной работы. Раскрыто цели и задачи социально-воспитательной работы с осужденными, на основание чего утверждается, что социально-воспитательная работа не может иметь целью однозначное достижение изменения личности, ее основная цель - создать условия для таких изменений. Анализируется система принципов, на которых должна основываться организация социально-воспитательной работы с осужденными, в состав которых следует отнести принципы: 1) научной обоснованности; 2) законности; 3) актуальность; 4) реальности; 5) конкретности; 6) непротиворечивости; 7) субординации; 8) информативности. Проанализированы международные стандарты и зарубежный опыт проведения социально-воспитательной работы с осужденными и подобных видов в других странах. Установлено, что в соответствии с международными документами при организации социально-воспитательной работы с осужденными следует учитывать и отношение к этому направлению деятельности социально-дезорганизованных лиц. Акцентировано внимание на том моменте, что задачей всех пенитенциарных систем является не только исполнение наказаний, но и подготовка осужденного к условиям жизни на свободе. При этом важное значение имеет организация свободного времени осужденных, их привлечение к общественно-полезному труду. Исследованы особенности нормативного регулирования форм и методов социально-воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. Подчеркивается, что для обеспечения необходимого уровня социально-воспитательной работы следует осуществлять формирование отделений на основании распределения осужденных на группы с учетом именно подобности их личностных качеств. При этом при избрании того или иного метода социально-воспитательной работы следует иметь в виду и специфику отдельных категорий осужденных, в частности, по критерию «уязвимости». Особенности данных категорий влияют на специфичность необходимых для формирования жизненных компетенций и, соответственно, указывают на определяющие направления социально-воспитательной работы с ними. Обосновывается необходимость избрания формы социально-воспитательной работы в соответствии с ее основной целью и задачей – создание условий для формирования необходимых компетенций Проведен анализ субъектного состава социально-воспитательной работы с осужденными к лишению свободы. Предложено профессионализм деятельности по осуществлению социально-воспитательной работы определять через предъявление к субъекту ее предоставления специальных требований. Указываются общие подходы к составлению плана социально-воспитательной работы с осужденными. Раскрыто роль общественных институтов в процессе осуществления социально-воспитательной работы с осужденными. Определены пути совершенствования социально-воспитательной работы, сформулированы на основании проведенного научного поиска предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.
Описание: Dissertation for the Candidate of Legal Sciences Degree in speciality 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penitentiary Law. – Yaroslav the Wise National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kharkiv, 2014. The thesis deals with the theoretical and practical issues of socio-educational work with the sentenced to imprisonment. The current scientific development of theory and practice in socio-educational work with the sentenced has been examined. The analysis of the concept and main features of the socio-educational work with the sentenced to imprisonment has been made. The goal and objectives of socio-educational work with the convicts have been highlighted. The international standards and foreign experience in socio-educational work and similar activities in other countries had been studied. The forms and methods of regulating socio-educational work with the imprisoned are considered. The issue of authorities who implement this activity was resolved. It has been stated that according to the results, received during the research of the convicts’ needs and records, it is necessary to develop the program of social and educational work, including the means for guaranteeing the convict’s needs, defined on the estimation stage. The focus has been made on the necessity for setting the departments by grouping the convicts basing literally on the similarity of their personal features in order to provide the required level of socio-educational work. Herewith while choosing a certain form or method of socio-educational work it is necessary to keep in mind the specifics of separate convicts categories in the correctional facilities too, particularly, based on the criterion of “vulnerability”, the latter includes HIV-infected, tubercular, elderly, pregnant women and women with newborn children and minor convicts. The features of the above-mentioned categories of convicts impact the specifications of the required life skills and correspondingly indicate the determinative directions of socio-educational work with them. The propositions to improve the existing legislation were made based on the carried out analysis.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/6416
Располагается в коллекциях:12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Tavolganskuy_2014.pdf276,22 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.