Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5978
Название: Державне регулювання оплати праці
Другие названия: Государственное регулирование оплаты труда
The state regulation of the payment for labor
Авторы: Гаєвая, О.В.
Gaevaya, A.V.
Ключевые слова: оплата праці
працівник
роботодавець
моральна шкода
державні норми
мінімальна заробітна плата
прожитковий мінімум
оплата труда
работник
работодатель
моральный вред
государственные нормы
минимальная заработная плата
прожиточный минимум
payment for labor
employee
employer
non-pecuniary damage
minimum wage
living wage
Дата публикации: 2014
Издатель: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Библиографическое описание: Гаєвая О. В. Державне регулювання оплати праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Олександра Валентинівна Гаєвая ; кер. роботи Ярошенко Олег Миколайович; Нац. ун-т юрид. акад. України. ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 19 с.
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право; соціального забезпечення. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти та науки України. – Харків, 2014. Наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення теоретико-правових проблем, що стосуються вітчизняного законодавства у сфері державного регламентування оплати праці. Здійснено поглиблений аналіз поглядів науковців на ці проблеми, досліджено норми чинного вітчизняного трудового законодавства, зарубіжних і міжнародних правових актів. Обгрунтовано, що державне регулювання оплати праці — це сукупність способів визначення її правил, процедур, нормативів, норм і гарантій на підставі ухвалення відповідних нормативних актів, контролю за їх дотриманням органами влади, а також установлення державою норм оплати праці, обов'язкових для сторін трудового договору. Держава гарантує оплату праці трудівникам підприємств усіх форм власності шляхом установлення: (а) розміру мінімальної заробітної плати, (б) державних норм, (в) умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній або комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з Держбюджету, (г) оподаткування доходів усіх трудящих. Установлено, що державна регламентація оплати праці в комплексі здійснюваних економічних реформ повинна: (а) забезпечити справедливість оплати праці на засадах адекватної оцінки її затрат і результатів; (б) створити можливості для зростання добробуту працівників та їх сімей до рівня передових країн світу з урахуванням безперервного зростання економіки; (в) сформувати умови для розширеного відтворення робочої сили. Сформульовано низку пропозицій з удосконалення законодавства про державне регулювання оплати праці.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины. – Харьков, 2014. Приведено теоретическое обобщение и новое разрешение теоретико-правовых проблем, касающихся отечественного законодательства в сфере государственного регламентирования оплаты труда. Осуществлен углубленный анализ взглядов ученых на эти проблемы, исследованы нормы действующего отечественного трудового законодательства, зарубежных и международных правовых актов. Доказано, что государственное регулирование оплаты труда – это совокупность способов определения её правил, процедур, нормативов, норм и гарантий на основании принятия соответствующих нормативных актов, контроль за их соблюдением органами власти, а также установление государством норм оплаты труда, обязательных для сторон трудового договора. Государство гарантирует оплату труда работникам предприятий всех форм собственности путем установления: ( а ) размера минимальной заработной платы, (б ) государственных норм, (в) условий и размеров оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной или коммунальной собственности, работников предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из Госбюджета, (г ) налогообложения доходов всех трудящихся. Аргументируется точка зрения, что государственная регламентация оплаты труда в комплексе осуществляемых экономических реформ должна: (а) обеспечить справедливость оплаты труда на основании адекватной оценки его затрат и результатов; (б) создать возможности для роста благосостояния трудящихся и их семей до уровня передовых стран мира с учётом непрерывного роста экономики; (в) сформировать условия для расширенного воспроизводства рабочей силы. Установлено, что совершенствование правового регулирования оплаты труда работников на законодательном уровне необходимо установить с помощью четкого механизма защиты их прав в случае: (а) превышения норм продолжительности рабочего времени, (б) привлечения работодателем к работе в принудительном порядке, (в) выбора работника работать или в праздничный день, либо по субботам, которые являются для него выходными днями. Обосновано, что для совершенствования правовой регламентации минимальной заработной платы необходимо: (а) деполитизировать принятие решений относительно размеров и сроков пересмотра минимального размера оплаты труда; (б) ввести региональную дифференциацию оплаты труда для сохранения её равномерного потенциала между наиболее развитыми и депрессивными регионами; (в) повысить минимальный размер оплаты труда параллельно с реформированием всего бюджетного сектора экономики, главным элементом которого является оптимизация численности работников бюджетной сферы; (г) четко определить соотношение минимальной и средней заработной платы в стране; (д) рассчитать индекс потребительских цен по набору, включенных в прожиточный минимум товаров и услуг с учетом региональной дифференциации оплаты труда; (е) снижать налоги на доходы работников, чья заработная плата приближается к минимальному уровню. Сформулированы ряд предложений по совершенствованию законодательства о государственном регулировании оплаты.
Описание: Dissertation for a candidate`s academic degree of legal sciences on specialty 12.00.05-labor law; social security law. Yaroslav the Wise National Law University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkov. 2014. The theoretical generalization and new decision of the theoretical-legal problems concerning domestic legislation in the sphere of the state regulation of the payment for labor have been given. In-depth analysis of the scientists views of these problems has been fulfiled, the norms of the existing domestic labor legislation, national and international legal acts have been investigated. That state regulation of the payment for labor is set of methods to determine the rules, procedures, regulations, norms and guarantees of the payment for labor on the base of the adoption of the relevant normative acts, control of their observance by the authorities and also establishing by the state of the payment for labor norms obligatory for the parties of the employment contract has been proved. The state guarantees the payment for labor of employees of the enterprises of all forms of ownership by the way of the establishing: (a) amount of the minimum wage;(b) state norms;(c) conditions and amount of the minimum payment for labor of the heads of the enterprises based on the state and municipal property, employees of enterprises and organizations that are financed and subsidized by the state budget;( d) taxation of all workers incomes. The viewpoint that state regulation of the payment for labor in the complex of the ongoing economic reforms has to be as follows: (a)to provide just payment for work on the basis of an adequate assessment of its costs and results; (b)to create the opportunities for the growth of the welfare of workers and their families to the level of the advanced countries of the world taking into account the continuous growth of economy;(c) to form the conditions for the expanded reproduction of the labor force has been given reason. The number of proposals as to the improvement of the legislation on the state regulation of the payment for labor.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5978
Располагается в коллекциях:12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Gaevaya_2014.pdf297,8 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.