Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5898
Название: Вдосконалення господарсько-правового забезпечення рекламної діяльності
Другие названия: Совершенствование хозяйственно-правового обеспечения рекламной деятельности
The enhancement development of economy and legal support of advertising activities
Авторы: Ваксман, Р.В.
Vaksman, R.V.
Ключевые слова: реклама
рекламна діяльність
рекламний продукт
рекламні послуги
ринок рекламних послуг
дефекти законодавства (прогалини, дисфункції)
правові засоби регулювання рекламної діяльності
недобросовісна реклама
маніпулятивні технології
рекламування окремих видів товарів та послуг
рекламная деятельность
рекламный продукт
рекламные услуги
рынок рекламных услуг
дефекты законодательства (пробелы, дисфункции)
правовые средства регулирования рекламной деятельности
недобросовестная реклама
манипулятивные технологии
рекламирование отдельных видов товаров и услуг
advertising
promotional activities
product advertising
advertising services
advertising services market
defects legislation (gaps, dysfunction)
remedies regulating advertising
unfair advertising
manipulative technologies
advertising of certain goods and services
Дата публикации: 2014
Издатель: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Библиографическое описание: Ваксман Р. В. Вдосконалення господарсько-правового забезпечення рекламної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Регіна Володимирівна Ваксман ; кер. роботи Д. В. Задихайло ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 20 с.
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2014. Дисертацію присвячено дослідженню правових проблем удосконалення правового регулювання рекламної діяльності в Україні. Запропоновані визначення базових правових категорій: «реклама», «рекламна діяльність», «рекламний продукт», «ринок рекламних послуг», «рекламні послуги», «недобросовісні рекламні послуг» та здійснено відмежування реклами від споріднених понять (оголошення, інформація, продакт плейсмент) та видів діяльності (маркетинг, журналістика). Визначено основні дисфункції у нормативному регулюванні реклами в Україні за різними напрямками та розглянуто їх правову природу, наслідки їх неврегульованості, можливі варіанти їх усунення. Здійснено порівняльно-правовий аналіз законодавства України про рекламу з положеннями нормативно-правових актів зарубіжних країн, на підставі цього внесено конкретні пропозиції щодо вдосконалення нормативного матеріалу у Законі України «Про рекламу» шляхом інкорпорації норм у законодавство України про рекламну діяльність. Обгрунтовується необхідність обмеження використання маніпулятивних технологій у рекламі з відповідними пропозиціями щодо запобігання справляння впливу такої реклами на споживачів. Запропоновано розробити нову редакцію Закону України «Про рекламу», яка має передбачити конкретні новації щодо його модернізації за такими напрямками: модернізація структури закону з метою систематизації викладення нормативного матеріалу; розширення понятійного апарату та визначення змісту основних правових засобів регулювання; впровадження системного договірного забезпечення; регламентація особливостей рекламування специфічних видів товарів та послуг, що дозволить забезпечити ефективне нормативне регулювання реклами в Україні відповідно до вимог сучасності.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственный процесс – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Министерство образования и науки Украины, Харьков, 2014. Диссертация посвящена исследованию проблем совершенствования правового регулирования рекламной деятельности в Украине. Определены этапы нормативно-правового обеспечения рекламной деятельности с момента провозглашения Украины независимым государством и до сегодняшнего дня. Осуществлен анализ понятийного аппарата действующего Закона Украины «О рекламе», выявлены его недостатки и пробелы, что обосновало необходимость существенного улучшения законодательства в этой сфере. Предложены определения и соотношение базовых понятий: «реклама», «рекламная деятельность», «рекламный продукт», «рынок рекламных услуг», «рекламные услуги», «недобросовестные рекламные услуги», а также осуществлено отграничение рекламы от родственных понятий (объявления, информация, продакт плейсмент) и видов деятельности (маркетинг, журналистика). Установлены основные недостатки в нормативном регулировании рекламы в Украине по разным направлениям, предложены способы их устранения. На основании сравнительно-правового анализа законодательства Украины о рекламе и положений нормативно-правовых актов в сфере рекламы зарубежных стран, сделаны выводы о необходимости модернизации Закона Украины «О рекламе» и внесении конкретных предложений по усовершенствованию его нормативного материала. Сделан акцент на необходимости ограничения использования манипулятивных технологий в рекламе и предложены правовые способы предотвращения воздействия такой рекламы на потребителей. По критерию интенсивности воздействия на потребителя, манипулятивные технологии поделены на агрессивные и неагрессивные. Также осуществлена систематизация основных методов и приемов психологического воздействия, которые составляют вышеуказанные технологии. Обоснована необходимость разработки новой редакции Закона Украины «О рекламе», предполагающей конкретные новации, связанные с его усовершенствованием по следующим направлениям: модернизация структуры закона с целью систематизации изложения нормативного материала в традициях кодификаций с последующим выделением в нем «Особенной части»; расширение понятийного аппарата; определение содержания основных правовых средств регулирования; внедрение системного договорного обеспечения; регламентация особенностей рекламирования специфических видов товаров и услуг, что позволит обеспечить эффективное нормативное регулирование рекламы в Украине, соответствующее требованиям современного общества.
Описание: Dissertation for the degree of candidate of sciences, specialty 12.00.04 - commercial law, economic and procedural law. – National Law University named after Yaroslav the Wise, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkіv, 2014. The thesis deals with the legal problems of improving the legal regulation of promotional activities in Ukraine. The proposed definitions of basic legal means, fre «advertisement», «advertising activity», « advertising product», «advertising services market», «advertising services», «unscrupulous advertising services» and delimitation carried advertising from related concepts (announcements, information, product placement) and activities (marketing, journalism). The basic dysfunction in the normative regulation of advertising in Ukraine in different directions are given and their legal nature, the consequences of their unsettled and options to address them are given the too. A comparative legal analysis of the legislation of Ukraine on advertising provisions of legal acts of foreign countries has been carried out on the basis of concrete proposals to improve the standard material in the Law of Ukraine «On Advertising». The necessity of restricting the use of manipulative techniques in advertising with proposals to prevent the effects of such advertising on consumers. Development of a new version of the Law of Ukraine «On Advertising» which should be specific innovations to modernize the aforementioned law in the following areas is proposed: modernization of the structure of the law for the purpose of ordering the presentation of a standard material; the expansion of the conceptual apparatus and content of the main legal means of regulation; implementation of contractual security system; regulation features advertising of specific types of goods and services, which will ensure better regulation of advertising in Ukraine in accordance with the requirements of modernity.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5898
Располагается в коллекциях:12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Vaksman_2014.pdf405,54 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.