Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5541
Title: Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією
Other Titles: Международно-правовое сотрудничество в системе Совета Европы по борьбе с коррупцией
International Cooperation in the System of Council of Europe in Struggle against Corruption
Authors: Нуруллаєв, І.С.
Keywords: Рада Європи
Група держав проти корупції
корупція
Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією
Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією
внутрішньодержавна імплементація актів міжнародних організацій
органи міжнародного контролю за дотриманням міжнародних договорів
міжнародні зобов’язання України у сфері боротьби зі злочинністю
Совет Европы
Группа государств против коррупции
коррупция
Гражданская конвенция Совета Европы по борьбе с коррупцией
Уголовная конвенция Совета Европы по борьбе с коррупцией
внутригосударственная имплементация актов международных организаций
органы международного контроля за соблюдением международных договоров
международные обязательства Украины в сфере борьбы с преступностью
Council of Europe
Group of States against Corruption
corruption
Criminal Conventions of Council of Europe on struggle against corruption
Civil Conventions of Council of Europe on struggle against corruption
national implementation of acts of international anticorruption organization
bodies of international control over the observance of international treaties
international obligations of Ukraine in the sphere of struggle against criminality
Issue Date: 2008
Publisher: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Citation: Нуруллаєв І. С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ількін Садагат Огли Нуруллаєв ; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. Дисертацію присвячено комплексному дослідженню співробітництва держав Ради Європи в боротьбі з корупцією. Таке співробітництво розглядається як невід’ємна складова більш широких зусиль держав світу в подоланні цього негативного явища. Тому в роботі надано загальну міжнародно-правову оцінку міждержавного антикорупційного співробітництва на універсальному рівні, зокрема досліджено міжнародні договори, укладені в рамках ООН та Організації економічного співробітництва та розвитку. Одночасно у роботі зроблений висновок, що правовий простір Ради Європи на цей час єдиний, де таке співробітництво є найбільш ефективним. У дисертації досліджуються міжнародні договори Ради Європи, якими визначено межі правового антикорупційного співробітництва – Кримінальної та Цивільної конвенцій про боротьбу з корупцією, та основного європейського органу міжнародного співробітництва в боротьбі з корупцією – Групи держав проти корупції. Досліджено правову природу, повноваження та процедури Групи держав проти корупції, принципи, що покладені в основу її діяльності. Особливу увага приділено питанням формування Групою власної правової практики – так званої «юриспруденції» у сфері запобігання та покарання корупції. Наведено приклади сучасної практики оцінювання Групою держав проти корупції виконання міжнародних зобов’язань за антикорупційними конвенціями Ради Європи. Надано правову оцінку місця України в системі міжнародних антикорупційних договорів та на прикладі Групи держав проти корупції з'ясовано особливості внутрішньодержавної імплементації в Україні рекомендацій міжнародних антикорупційних органів.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.11 – международное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2008. Диссертация посвящена комплексному исследованию сотрудничества государств Совета Европы в борьбе с коррупцией. Такое сотрудничество рассматривается как неотъемлемая составляющая более широких усилий государств мира в преодолении коррупции. Поэтому в диссертации представлена общая международно-правовая оценка международного антикоррупционного сотрудничества на универсальном уровне, в частности исследованы международно-правовые договоры, заключённые в рамках ООН и Организации экономического сотрудничества и развития. Одновременно в работе сделан вывод, что правовое пространство Совета Европы является на сегодняшний день единственным, где такое сотрудничество является наиболее эффективным. В диссертации сосредоточено внимание на исследовании международных договоров Совета Европы, которыми определены пределы правового антикоррупционного сотрудничества – Уголовной и Гражданской конвенций по борьбе с коррупцией, и основного европейского органа по международному сотрудничеству в борьбе с коррупцией – Группы государств против коррупции. В диссертации анализируется двойственная правовая природа Группы, которая одновременно действует как орган международной межправительственной организации, которая контролирует соблюдение Руководящих Принципов по борьбе с коррупцией, принятых Комитетом Министров Совета Европы, и как конвенционный орган международного контроля соблюдения государствами-участниками международных договоров Совета Европы по борьбе с коррупцией. Дуализм Группы государств против коррупции проявляется в определении её полномочий, в формировании основного состава Группы, в определении состава наблюдателей, в применении ограничений деятельности относительно делегаций государств, в осуществлении материально-технического обеспечения и предоставлении обслуживающего персонала. В работе исследованы полномочия и процедуры Группы, принципы, которые определяют её деятельность. Особое внимание обращено на формирование Группой собственной правовой практики – так называемой «юриспруденции» в сфере предупреждения коррупции и наказания за ее совершение. Приведены примеры современной практики оценивания Группой государств против коррупции выполнения государствами международных обязательств по антикоррупционным конвенциям. Рекомендации Группы государств против коррупции не ограничиваются общими предложениями относительно оценки законодательства, а направлены на унификацию антикоррупционного законодательства. Такая унификация рассматривается как одно из важнейших обязательств государств-членов Группы. Дана правовая оценка места Украины в системе антикоррупционных договоров и на примере Группы государств против коррупции и определены особенности внутригосударственной имплементации в Украине рекомендаций международных антикоррупционных органов. Доказано, что несоответствие отечественного антикоррупционного законодательства идеологии и основным нормам антикоррупционных конвенций может повлечь невозможность пребывания государств в международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией.
Description: The thesis for obtaining scientific degree of Candidate of Legal Sciences on specialty 12.00.11 – International Law. – The Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine. – Kharkiv, 2008. The dissertation is devoted to the complex research of legal cooperation of the states of Council of Europe in struggle against corruption. Such cooperation is considered as inalienable part of the wider effort of states in overcoming of this phenomenon. The general legal assessment of international anticorruption cooperation at the universal level is given. Particularly, the author studies international treaties concluded within the framework of UN and Economic Cooperation and Development Organization. It is proved that anticorruption cooperation in legal space of Council of Europe is most effective today. The legal research of international agreements of Council of Europe (such as Criminal and Civil Conventions on struggle against corruption) and the main European control body of anticorruption international cooperation (Group of States against Corruption) is made. The author determines the place of Ukraine in the international anticorruption treaties. The main peculiarities of national implementation of recommendations of international anticorruption bodies (such as Group of States against Corruption) are examined.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/5541
Appears in Collections:12.00.11 – Міжнародне право

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nurullaev_2008.pdf281,21 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.