Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4595
Title: Безпека людського розвитку в правовій, соціальній державі
Authors: Шевченко, Л.С.
Гриценко, О.А.
Камінська, Т.М.
Макуха, С.М.
Марченко, О.С.
Нечипорук, Л.В.
Губін, К.Г.
Дарнопих, Г.Ю.
Овсієнко, О.В.
Чуприна, О.О.
Набатова, О.О.
Keywords: соціальна держава
економічна свобода
рівність соціально-економічних прав
людський розвиток
індекс людського розвитку
безпека людського розвитку
соціальні інновації
соціальне підприємництво
громадське здоров'я
комерціалізація
транснаціоналізація вищої освіти
суспільна репутація університету
освітня безпека
система формування доходів населення
соціальна нерівність і соціальна
справедливість
страхування
правове середовище людського розвитку
інтеграція знань
людський капітал
інтелектуальний капітал
інтелектуальна власність
національна інноваційна система
інтелектуальна та інформаційна безпека
кібербезпека
управління знаннями
економічна глобалізація
социальное государство
экономическая свобода
равенство социально-экономических прав
человеческое развитие
индекс человеческого развития
безопасность человеческого развития
социальные инновации
социальное предпринимательство
общественное здоровье
коммерциализация
транснационализация высшего образования
общественная репутация университета
образовательная безопасность
система формирования доходов населения
социальное неравенство и социальная справедливость
страхование
правовая среда человеческого развития
интеграция знаний
человеческий капитал
интеллектуальный капитал
интеллектуальная собственность
национальная инновационная система
интеллектуальная и информационная безопасность
кибербезопасность
управление знаниями
экономическая глобализация
welfare state
economic freedom
equality
social and economic rights equality
human development
human development index
security of human development
social innovation
social entrepreneurship
public health
commercialization
trans-nationalization of higher education
public reputation of the University
educational security
formation income system
social inequality and social justice
insurance
legal environment of human development
integration of knowledge
human capital
intellectual capital
intellectual property
national innovation system
intellectual and information security
cyber security
knowledge management
economic globalization
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Citation: Безпека людського розвитку в правовій, соціальній державі : монографія / за ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2013. – 850 с.
Abstract: Монографію присвячено дослідженню безпеки людського розвитку в правовій соціальній державі. Проаналізовано економічну природу, чинники, закономірності формування та протиріччя соціальної держави. Визначено людський розвиток як стратегічну мету соціальної держави. Охарактеризовано безпеку людського розвитку в системі категорій національної безпеки. Виявлено джерела загроз і ризиків людського розвитку в Україні у сферах охорони здоров'я, вищої освіти, формування доходів. Обґрунтовано вплив на безпеку людського розвитку соціальної диференціації суспільства, системи соціального захисту і страхування, безпеки інтеграції знань, глобальних соціально-економічних проблем. Розкрито правове середовище безпечного людського розвитку. Для викладачів, науковців, фахівців у галузі управління соціально-економічними процесами, студентів економічних і юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться сучасними проблемами людського розвитку та теорії соціально-економічної безпеки.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4595
Appears in Collections:Монографії кафедри економічної теорії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SHevchenko_Bezpeka_2013.pdf3,73 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.