Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16851
Title: Правові основи прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування
Authors: Басиста, Ірина Володимирівна
Keywords: процесуальне рішення
тактичне рішення
досудове розслідування
слідчий
початкові рішення
кінцеві рішення
психологічні знання
діяльність слідчого з прийняття рішень
взаємодія
діяльність слідчого з виконання рішень
procedural decision
tactical decision
pre-trail investigation
investigator
initial decisions
final decisions
psychological knowledge
investigator’s activity concerning decision making
interaction
investigator’s activity concerning decision enforcement
Issue Date: 2012
Citation: Басиста І. В. Правові основи прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / І. В. Басиста ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 40 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2012. У дисертації досліджено концептуальні засади прийняття і виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування. Виявлено особливості, висвітлено проблемні питання й висловлено пропозиції щодо вирішення теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з прийняттям та виконанням рішень слідчого на стадії досудового розслідування. Досліджено ґенезу законодавчого врегулювання процесуальних рішень слідчого на стадії досудового розслідування для визначення динаміки їх розвитку та позитивних і негативних тенденцій; сформульовано авторське визначення процесуального рішення слідчого та запропоновано відповідні доповнення до чинного КПК та КПК 2012р.; подано власну класифікацію процесуальних рішень слідчого, які приймаються ним на стадії досудового розслідування; охарактеризовано процес прийняття процесуальних рішень відповідно до КПК ряду зарубіжних країн та запропоновано шляхи імплементації окремих положень, спрямованих на вдосконалення механізму дотримання прав людини в чинному кримінально-процесуальному законодавстві України; сформульовано визначення діяльності слідчого з розслідування злочинів та результатів впливу на неї слідчої ситуації; уточнено співвідношення понять процесуального й тактичного рішень слідчого як базових категоріальних визначень стадії досудового розслідування, розкрито сутність тактичних завдань розслідування, механізму та підстав прийняття процесуальних і тактичних рішень. Розкрито причини порушень прав і свобод громадян, пов’язаних з необґрунтованими процесуальними рішеннями слідчого, та впливу на цей процес чинників суб’єктивного та об’єктивного характеру. Запропоновано шляхи зменшення їх негативного впливу із застосуванням психологічних знань та вдосконалення норм чинного КПК та КПК 2012 року, які полягають у створенні єдиного слідчого апарату, забезпеченні повної процесуальної самостійності слідчого, відході від існуючої системи показників та здійсненні оцінки ефективності діяльності слідчого на основі вжитих ним превентивних заходів та громадської думки.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16851
Appears in Collections:12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basista-2012.pdf10,28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.