Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16244
Title: Basic principles of financial markets regulation and legal aspects of the legislative requirements
Authors: Shovkoplias, A.N.
Shvydka, T.I.
Yazlyuk, B.
Guley, A.
Brukhanskyi, R.
Keywords: регулирование
надзор
рынок финансовых услуг
Украина
регулювання
нагляд
ринок фінансових послуг
Україна
regulation
supervision
financial services market
Ukraine
Issue Date: 2018
Citation: Yazlyuk B. Basic principles of financial markets regulation and legal aspects of the legislative requirements / B. Yazlyuk, A. Guley, R. Brukhanskyi, H. Shovkoplias, Tetiana Shvydka // Investment Management and Financial Innovations. – 2018. – Vol. 15, is. 1. – P. 337–349.
Abstract: Ринок фінансових послуг (ФСМ) є одним з ефективних механізмів забезпечення конкурентоспроможності економіки країни. Саме через його здатності направляти потоки інвестицій в найбільш привабливі сегменти економіки, і розвиток ФШМ може сприяти економічному зростанню. Відповідно, сьогодні важливо зміцнити ринок фінансових послуг в Україні. Для цього необхідно вивчити поточний стан, виявити проблеми та своєчасно визначити основні напрямки його розвитку. У статті досліджується ринок фінансових послуг в Україні, який є нестабільним, характеризується значним відтоком фінансових ресурсів і слаборозвиненими фінансовими посередниками. На погіршення ФШМ також вплинули такі фактори, як: фінансова криза, різкі коливання обмінного курсу, військовий конфлікт, спад економіки країни і т. Д Негативні наслідки подій в країні позначилися навіть в досить розвиненій банківській системі. Основна увага приділяється відсутності фінансової культури в суспільстві, що пов'язано з низькою депозитної активністю, високим рівнем неповернення кредитів, недовірою до нових інструментів і впровадженням нових продуктів на ринку фінансових послуг. Однак розвиток країни в цілому неможливо без сильного ринку фінансових послуг. Відзначається, що одним з важливих умов розвитку ФСМ і ефективності покладених на нього макроекономічних завдань є формування ефективного механізму державного регулювання фінансового ринку. Такий механізм повинен включати як елементи державного регулювання, так і саморегулювання ринку фінансових послуг. Відповідно, стає актуальним формування показників, спрямованих на оцінку впливу державного регулювання на розвиток ринку фінансових послуг. У статті розглядаються питання впровадження державного регулювання на ринках фінансових послуг, аналізується діяльність державного регулювання ФСМ в Україні та ефективність контрольної функції, аналізується динаміка основних показників розвитку ринків фінансових послуг в Україні, аналізується рівень розвиток ринків фінансових послуг.
Рынок финансовых услуг (ФСМ) является одним из эффективных механизмов обеспечения конкурентоспособности экономики страны. Именно из-за его способности направлять потоки инвестиций в наиболее привлекательные сегменты экономики, и развитие ФШМ может способствовать экономическому росту. Соответственно, сегодня важно укрепить рынок финансовых услуг в Украине. Для этого необходимо изучить текущее состояние, выявить проблемы и своевременно определить основные направления его развития. В статье исследуется рынок финансовых услуг в Украине, который нестабилен, характеризуется значительным оттоком финансовых ресурсов и слаборазвитыми финансовыми посредниками. На ухудшение ФШМ также повлияли такие факторы, как: финансовый кризис, резкие колебания обменного курса, военный конфликт, спад экономики страны и т. д. Негативные последствия событий в стране отразились даже в достаточно развитой банковской системе. Основное внимание уделяется отсутствию финансовой культуры в обществе, что связано с низкой депозитной активностью, высоким уровнем невозврата кредитов, недоверием к новым инструментам и внедрением новых продуктов на рынке финансовых услуг. Однако развитие страны в целом невозможно без сильного рынка финансовых услуг. Отмечается, что одним из важных условий развития ФСМ и эффективности возложенных на него макроэкономических задач является формирование эффективного механизма государственного регулирования финансового рынка. Такой механизм должен включать как элементы государственного регулирования, так и саморегулирование рынка финансовых услуг. Соответственно, становится актуальным формирование показателей, направленных на оценку влияния государственного регулирования на развитие рынка финансовых услуг. В статье рассматриваются вопросы внедрения государственного регулирования на рынках финансовых услуг, анализируется деятельность государственного регулирования ФСМ в Украине и эффективность контрольной функции, анализируется динамика основных показателей развития рынков финансовых услуг в Украине, анализируется уровень развитие рынков финансовых услуг.
Description: Financial services market (FSM) is one of the effective mechanisms for ensuring the competitiveness of the country’s economy. It is precisely because of its ability to direct investment flows into the most attractive segments of the economy, and the FSM development can contribute to economic growth. Accordingly, today it is important to strengthen the financial services market in Ukraine. For this purpose, it is necessary to study the current state, identify problems and determine the main directions of its development in a timely manner. The article investigates the financial services market in Ukraine, which is unstable, characterized by a significant outflow of financial resources, and underdeveloped financial intermediaries. FSM deterioration was also influenced by factors such as: financial crisis, sharp exchange rate fluctuations, military conflict, decline of the country’s economy, etc. Negative consequences of the events in the country were reflected even in a quite developed banking system. The focus is on the lack of financial culture in society, which is due to low deposit activity, high level of non-repayment of loans, lack of confidence in the new tools, and the introduction of new products in the financial services market. However, the development of the country as a whole is impossible without a strong financial services market. It is noted that one of the important conditions for the FSM development and the effectiveness of macroeconomic tasks entrusted to it is the formation of an effective mechanism of the financial market state regulation. Such a mechanism should include both elements of state regulation and self-regulation of the financial services market. Accordingly, the formation of indicators aimed at assessing the impact of state regulation on the development of the financial services market becomes relevant. The article examines the implementation of state regulation in financial services markets, analyzes the activity of the FSM state regulation in Ukraine and the control function effectiveness, considers the dynamics of the main indicators of the financial services markets development in Ukraine, and analyzes the level of financial services markets development.
URI: https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/10178/imfi_2018_01_Yazliuk.pdf
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/16244
Appears in Collections:Наукові статті кафедри господарського права

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yazlyuk_Guley_Brukhanskyi_Shovkoplias_Shvydka_337-349.pdf490,75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.