Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15935
Title: Деякі особливості формування іншомовної професійної компетенції у майбутніх юристів
Other Titles: Некоторые особенности формирования иноязычной профессиональной компетентности будущих юристов
Some peculiarities of formation of foreign communicative competence of future lawyers
Authors: Романюк, С.М.
Keywords: іншомовна комунікативна компетентність
вузькопрофільна спеціалізація
конкурентоздатність
узкопрофильная специализация
иноязычная коммуникативная компетентность
конкурентность
foreign language professional competency
narrow specialization
competitiveness
Issue Date: 2018
Citation: Романюк С. М. Деякі особливості формування іншомовної професійної компетенції у майбутніх юристів / С. М. Романюк // Інновації та традиції у мовній підготовці студентів : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 13 груд. 2018 р. – Харків, 2018. – С. 254–256.
Abstract: У тезах автор розглядає проблему необхідності розробки нових освітніх програм для вузькопрофільних фахівців. Автор визначає, що формування іншомовної професійної комунікативної компетентності є невід’ємною складовою підготовки юристів вузькопрофільної спеціалізації, зокрема фінанси та право. Реалізація таких програм сприяє конкурентоспроможності вітчизняних вишів у наданні освітніх послуг на світовому рівні та конкурентоздатності їх випускників на міжнародному ринку праці.
В тезисах автор рассматривает проблему необходимости разработки новых образовательных программ для узкопрофильных специалистов. Автор определяет, что формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности является неотъемлемой частью подготовки юристов узкопрофильной специализации, в частности финансы и право. Реализация таких программ способствует конкурентоспособности отечественных вузов в предоставлении образовательных услуг на мировом уровне и конкурентоспособности их выпускников на международном рынке труда.
Description: The author considers the necessity of developing new educational programs for narrow specialization. The author determines that the formation of foreign professional communicative competence is an integral part of the training of lawyers with a specific specialization, in particular finance and law. The implementation of such programs contributes to the competitiveness of domestic universities as an educational services provider at the global level and the competitiveness of their graduates at the international labor market.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15935
Appears in Collections:Тези, доповіді кафедри іноземних мов № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romaniuk_254-256.pdf468,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.