Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15466
Title: Some Problems of Rehabilitation of Servicemen Taking Part in the Hostilities: the International Legal Aspect and Ukrainian Experience
Other Titles: Деякі проблеми реабілітації військовослужбовців, що беруть участь у бойових діях: міжнародний правовий аспект та український досвід
Authors: Pashkov, V.M.
Soloviov, O.
Noha, P.P.
Пашков, В.М.
Соловйов, О.
Нога, П.П.
Keywords: medical and psychological rehabilitation
servicemen
медична та психологічна реабілітація
військовослужбовці
Issue Date: 2018
Citation: Pashkov V. M. Some Problems of Rehabilitation of Servicemen Taking Part in the Hostilities: the International Legal Aspect and Ukrainian Experience / V. Pashkov, P. Noha, O. Soloviov // Acta Balneologica. – 2018. – T. LX, № 3 (153). – С. 198–201.
Abstract: Вступ: Ця стаття присвячена проблемам реабілітації військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях в Україні та у світі. Визначити сукупність правових гарантій військовослужбовців, які беруть участь у військових діях для реабілітації, як це закріплено в міжнародних документах. Обґрунтовано доцільність запровадження прогресивних норм, спрямованих на найбільш ефективну соціальну реабілітацію військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях. Стаття присвячена позитивному зарубіжному досвіду (такі країни як Ізраїль, Латвія, Франція, Білорусь, Японія, Чехія, Великобританія, Голландія, Бельгія, Ірландія, Німеччина), які можуть бути використані для вдосконалення національного законодавства у сфері реабілітації військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях. Мета: проаналізувати досвід медико-психологічної реабілітації військовослужбовців у зарубіжних країнах та проаналізувати деякі проблеми медико-психологічної реабілітації військовослужбовців в Україні в період збройного конфлікту. Методи: дослідження, що базуються на: міжнародному праві, українському законодавстві, актах та рекомендаціях ВООЗ, наукових статтях. Дослідження також базуються на загальних наукових та спеціальних методах дослідження. Наприклад, діалектичний метод у з'ясуванні сутності, змісту та змісту медико-психологічної реабілітації військовослужбовців; статистичний метод при роботі з статистичними даними, звітами; формальний правовий метод був використаний для аналізу поточного міжнародного та закордонного законодавства та формулювання рекомендацій, пропозицій щодо вдосконалення виконавчої практики; метод порівняння - при порівняльному вивченні національного, міжнародного та іноземного права. Результати та обговорення: ми визначаємо наступні кроки реформування системи реабілітації військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях: а) прийняття державної програми військовослужбовців медичної та фізичної реабілітації, що беруть участь в бойових діях; б) створення цільових центрів реабілітації військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях; в) приведення українського законодавства у відповідність до міжнародних рекомендацій та стандартів у сфері реабілітації військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях. Висновки: Країнам, що розвиваються, необхідно реалізувати принципи, що містяться в міжнародних документах у сфері реабілітації військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, а також враховувати позитивний зарубіжний досвід під час створення та прийняття національного законодавства.
Description: Introduction: This article deals with the problems of rehabilitation of servicemen taking part in hostilities in Ukraine and in the world. To defined a set of legal guarantees of servicemen taking part in hostilities for rehabilitations, as enshrined in international documents. The expediency of introducing progressive norms aimed at the most effective social rehabilitation of servicemen taking part in hostilities is proved. The article focuses on the positive foreign experience (such countries as Israel, Latvia, France, Belarus, Japan, Czech Republic, Great Britain, Holland, Belgium, Ireland, Germany) that can be used to improve the domestic legislation in the field of rehabilitation of servicemen taking part in hostilities. Aim: To analyze the experience in providing medical and psychological rehabilitation to servicemen in the foreign countries and to analyze of some problems of medical and psychological rehabilitation of servicemen in Ukraine in the period of armed conflict. Material and Methods: The research based on:international law, Ukrainian legislation, WHO Acts and Recommendations, scientific articles. The research is also based on general scientific and special research methods. For example, the dialectical method in clarifying the essence, meaning and content of medical and psychological rehabilitation of servicemen; statistical method when working with statistical data, reports; the formal legal method was used to analyze current international and foreign legislation and to formulate the recommendations, proposals for the improvement of the enforcement practice; the method of comparison - during comparative studies of the national, international and foreign law. Results and Discussion: We define the following steps of reform the system of the rehabilitation of servicemen taking part in hostilities: a) adoption of the state program of medical and physical rehabilitation servicemen taking part in hostilities; b) to creation of target centers of the rehabilitation of servicemen taking part in hostilities; c) bringing Ukrainian legislation in line with international recommendations and standards in the field of rehabilitation of servicemen taking part in hostilities. Conclusions: Developing countries need to implement the principles contained in international documents in the sphere rehabilitation servicemen taking part in hostilities, as well as to take into account positive foreign experience during creation and adoption of national legislation.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15466
Appears in Collections:Наукові статті Полтавського юридичного інституту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pashkov_Noha_Soloviov_198-201.pdf98,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.