Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15373
Title: Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення роботи суду
Other Titles: Организационно-правовые основы информационного обеспечения работы суда
Organisational and Legal Issues of the Informational Support of Court Activities
Authors: Раца, В.А.
Keywords: суд
організація судової діяльності
інформаційне забезпечення
судова інформація
джерела судової інформації
інформаційна безпека в суді
судові інформаційні технології
Issue Date: 2017
Citation: Раца В. А. Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення роботи суду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / В. А. Раца ; кер. роботи Л. М. Москвич ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 20 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України, Харків, 2017. У дисертаційному дослідженні на онові теоретичних здобутків у сфері судоустрою, процесуального, інформаційного права, а також інших галузевих наук, існуючих міжнародно-правових актів, вітчизняного законодавства, прецедентної практики Європейського суду з прав людини здійснено комплексний аналіз організаційно-правових проблем інформаційного забезпечення роботи судів і сформульовано ряд теоретичних положень, висновків і практичних рекомендацій, спрямованих на розвиток галузі судоустрою, удосконалення норм національного законодавства та підвищення ефективності роботи судів загальної юрисдикції в Україні. Запропоновано авторський підхід до ключових елементів понятійно-категоріального апарату досліджуваної сфери. Зокрема, сформульовано авторські визначення понять «інформаційне забезпечення судів», «судова інформація», «джерела судової інформації», «інформаційні ресурси суду», «інформаційна безпека в суді». Виокремлено рівні інформаційного забезпечення судів, його елементи та характерні риси. Здійснено класифікацію: суб’єктів інформаційного забезпечення судів, судової інформації, джерел судової інформації. Досліджено різні аспекти використання інформаційних технології в судовій діяльності, з’ясовано проблеми в цьому напрямі та запропоновано шляхи їх подолання.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15373
Appears in Collections:12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ratsa_2017.pdf251,11 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.