Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15233
Title: Assisted reproductive technologies: the problems of legal enforcement
Other Titles: Допоміжні репродуктивні технології: проблеми правового виконання
Authors: Пашков, В.М.
Лифарь, А.
Pashkov, V.M.
Lyfar, A.
Keywords: surrogacy
medical tourism
reproductive technologies
сурогатне материнство
медичний туризм
репродуктивні технології
Issue Date: 2018
Citation: Pashkov V. M. Assisted reproductive technologies: the problems of legal enforcement / V. Pashkov, A. Lyfar // Wiadomości Lekarskie. – 2018. – №5, t. LXXI. – С. 1066–1070.
Abstract: Вступ. Сьогодні застосування допоміжних репродуктивних технологій (у тому числі сурогатного) є ефективним способом забезпечення реалізації права людини на материнство чи батьківство. Завдяки терапевтичній ефективності репродуктивні засоби стали неймовірно популярними серед населення. Проте відсутність певних правовідносин у сфері сурогати (як на міжнародному, так і на національному) призводить до плутанини в теорії та практиці. Мета: у цій статті автор поставив собі наступні цілі: а) визначити стан правового регулювання сурогатного материнства на національному та міжнародному рівнях; б) зосередити увагу на проблематичних моментах у правовому регулюванні сурогати, що спричиняє такі явища, як медичний туризм та торгівля людьми; в) дослідити режими правового регулювання сурогатного материнства в країнах світу. Матеріали та методи: Методологічні основи дослідження складаються з загальнонаукових та спеціальних методів. Діалектичний метод використовується для визначення терміну сурогати та її значення; метод підсумовування застосовується до практики (рішення Європейського суду з прав людини та інших вищих законодавчих органів іноземних держав). Статистичний метод застосовується до статистичних даних; формальний метод використовується для аналізу досвіду таких іноземних держав, як США (штат Іллінойс, штат Невада, Каліфорнія), Швеція, Нідерланди, Індія, Великобританія. Нарешті, метод порівняння застосовується для визначення подібності або відмінностей між вітчизняним та іноземним законодавством. Огляд: у світі існує три сурогатних режими, які суперечать один одному (альтруїстичні, дозволи та заборони). Різниця між правовими нормами суррогатії сприяє розширенню такого явища, як медичний туризм. Висновки: через відсутність єдиних принципів та стандартів на міжнародному рівні у сфері сурогати, суб'єкти таких правовідносин абсолютно незахищені. Поширюються такі явища, як медичний туризм, торгівля людьми та комерційна експлуатація сурогатних матерів.
Description: Introduction: Today, the use of assisted reproductive technologies (including surrogacy) is an effective method of guaranteeing realization of person’s right on maternity or paternity. Through therapeutic efficiency reproductive means have become incredibly popular among population. However, the lack of certain legal relations in the sphere of surrogacy (both at the international level and the national one) leads to the confusion in the theory and practice. The aim: In this article, the author has set himself the following aims: a) to determine the state of legal regulation of surrogate maternity at national and international levels; b) to focus on problematic moments in legal regulation of surrogacy, which cause such phenomena as medical tourism and human trafficking; c) to investigate the regimes of legal regulation of surrogacy in the countries of the world. Materials and methods: The methodological framework of the research consists of general scientific and special methods. The dialectical method is used to identify the term surrogacy and its meaning; the method of summarization is applied to the case laws (judgements of European Court of Human Rights and other high legislative bodies of foreign countries). The statistical method is applied to statistical data; the formal method is used for analysing the experience of such foreign countries as the USA (state Illinois, Nevada, California), Sweden, the Netherlands, India, Great Britain. Lastly, the method of comparison is applied to determine the similarities or differences between domestic and foreign legislation. Review: There are three regimes of surrogacy in the world which contradict one another (altruistic, permitting and prohibiting). The difference between legal regulations of surrogacy contributes expansion of such a phenomenon as medical tourism. Conclusions: Owing to absence of unified principles and standards on international level in the sphere of surrogacy, subjects of such legal relations are absolutely unprotected. Such phenomena as medical tourism, human trafficking and commercial exploitation of surrogate mothers are extending.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15233
Appears in Collections:Наукові статті Полтавського юридичного інституту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pashkov_Lyfar_1066-1070.pdf160,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.