Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14864
Title: Legal aspects of cancer deseases prophylactics: patients rights context
Other Titles: Юридичні аспекти профілактики ракових захворювань: контекст прав людини
Authors: Tatsiy, Vasyl
Gutorova, Nataliya
Pashkov, Vitalii
Keywords: cancer disease prophylactic
early cancer diagnosis
patients’ rights
профілактика ракових захворювань
рання діагностика раку
права пацієнтів
Issue Date: 2017
Citation: Tatsiy V. Legal aspects of cancer deseases prophylactics: patients rights context / V. Tatsiy, N. Gutorova, V. Pashkov // Wiadomości Lekarskie. – 2017. – T. 70, № 6, cz. 1. – С. 1108–1113.
Abstract: Вступ: відповідно до Резолюції про контроль над раком WHA58.22 Профілактика та контроль раку П'ятдесят восьма сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я - це очевидна технологія для діагностики та лікування раку, вона є зрілою, і що багато випадків раку можуть бути виліковані, особливо якщо вони виявляються раніше Окремі основні моменти концепції правового регулювання вищезгаданої сфери є основою цього дослідження. Разом з тим фахівці медичного права не повністю розробляють проблеми використання ефективного механізму захисту прав хворих на певні види захворювань, зокрема хворих на рак, шляхом надання ранньої діагностики. Метою статті є визначення способів забезпечення права на здоров'я та життя хворих на рак, зокрема, шляхом ранньої діагностики. Матеріали та методи: це дослідження базується на нормативних актах, доповіді Всесвітнього медичного огляду (2013 рік), П'ятдесят восьмий Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, WHA58.22 Профілактика та контроль раку, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Міжнародна Угода про економічні, соціальні та культурні права, Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, Хартія основних прав Європейського Союзу, наукові статті та погляди прогресивних людей у цій сфері. Стаття заснована на діалектичних, порівняльних, аналітичних, синтетичних та комплексних методах дослідження. Огляд. Більшість країн заявили про відповідність національного законодавства міжнародним стандартам щодо права на життя та здоров'я. Аналіз вищезгаданих міжнародних актів у контексті захисту прав хворих на рак призводить до висновку, що країни, які взяли на себе міжнародно-правові зобов'язання щодо захисту права на життя, повинні вжити необхідних заходів для забезпечення ефективного лікування раку пацієнти. Беручи до уваги, що відсутність такого лікування через специфічність захворювання тягне за собою смерть пацієнта, бездіяльність держави у цій сфері повинна розглядатися як порушення права людини на життя. Відсутність державної політики щодо раннього виявлення раку призводить до величезної проблеми порушення прав людини та забезпечення стандартів принципово іншого підходу країн Європейського Союзу може стати чудовим рішенням. Висновки: окремі держави не приділяють достатньої уваги необхідності ефективної політики у сфері охорони здоров'я. У сучасному світі існують об'єктивні передумови для зміни системи захисту прав пацієнтів і, як наслідок, для зміни поглядів на охорону здоров'я в цілому, особливо в частині функціонування системи діагностичних процедур. Формування державної політики щодо забезпечення прав громадян на здоров'я та життя з урахуванням різних наслідків такої політики не можна обмежувати лише проголошенням таких прав, але також вимагає планування та розроблення відповідних державних програм. Неможливість держави забезпечити належну організацію охорони здоров'я шляхом встановлення ранньої діагностики для пацієнтів з онкологічними захворюваннями, враховуючи велику захворюваність та смертельну небезпеку раку у випадку пізньої діагностики, слід розглядати як порушення прав людини. Це також не відповідає практиці ЄКПЛ у контексті положень статей 2, 3 та 8 Європейської конвенції.
Description: Introduction: In accordance with Resolution on Cancer Control WHA58.22 Cancer prevention and control The Fifty-eighth World Health Assembly it is obvious technology for diagnosis and treatment of cancer is mature, and that many cases of cancer may be cured, especially if detected earlier Some key points on concept of legal regulation of abovementioned sphere is a base of this study. However, the problems of using an effective mechanism for protecting the rights of patients in certain types of disease, in particular cancer patients, by providing early diagnosis, are not fully developed by medical law specialists. The aim of the article is to determine the means of ensuring the right to health and life of cancer patients in particular through early diagnosis. Material and Methods: This study is based on regulation acts, World health report (2013), The Fifty-eighth World Health Assembly, WHA58.22 Cancer prevention and control, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Charter of Fundamental Rights of the European Union, research papers and views of progressive-minded people in this sphere. Article is grounded on dialectical, comparative, analytic, synthetic and comprehensive research methods. Review: Most countries have declared a compliance of their national legislation with international standards regarding the right to life and health. The analysis of the abovementioned international acts in context of protection of the rights of patients with cancer leads to the conclusion that countries that have undertaken international legal obligations to protect the right to life are required to take the necessary measures to ensure the effective treatment of cancer patients. Taking into account that the lack of such treatment due to the specificity of the disease entails the death of the patient, the state inaction in this area should be regarded as a violation of a human right for life. Absence of state’s policy in terms of early detection of cancer brings a huge problem of human rights violation and providing the standards of fundamentally different approach of the European Union countries could become a great solution. Conclusions: Individual states do not pay sufficient attention to the need of effective public health policy. In today’s world, there are objective prerequisites for changing the system of protection of patients’ rights and, consequently, for changing views on health protection in general, especially in the part of functioning of diagnostic procedures system.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14864
Appears in Collections:Наукові статті Полтавського юридичного інституту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pashkov_Tatsiy_Gutorova_1108-1113.pdf147,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.