Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14863
Title: Problems of Rehabilitation of Mentally Ill Persons: the International Legal Aspect (Ukrainian Experience)
Other Titles: Проблеми реабілітації психічно хворих осіб: міжнародно-правовий аспект (досвід України)
Authors: Пашков, В.М.
Олефір, А.О.
Pashkov, V.M.
Olefir, A.A.
Keywords: health care protection
mental health
disability
rehabilitation
European Court of Human Rights
protection of human rights and freedoms
forced hospitalization
deinstitutionalization of psychiatric care
охорона здоров’я
психічне захворювання
інвалідність
реабілітація
Європейський суд з прав людини
захист прав і свобод людини
примусова госпіталізація
деінституціоналізація психіатричної допомоги
Issue Date: 2017
Citation: Pashkov V. M. Problems of Rehabilitation of Mentally Ill Persons: the International Legal Aspect (Ukrainian Experience) / V. M. Pashkov, A. A. Olefir // Acta Balneologica. – 2017. – T. 61, № 4. – С. 341–353.
Abstract: У цій статті систематизовані проблеми реабілітації психічно хворих осіб в Україні та світі. Визначений комплекс юридичних гарантій прав психічно хворих, що закріплені в міжнародних документах. Особливу увагу приділено практиці Європейського суду з прав людини. Доведено доцільність запровадження прогресивних норм, спрямованих на найбільш ефективну соціальну реабілітацію психічно хворих, забезпечення їх соціально-економічних прав і деінституціоналізацію надання психіатричної допомоги в цілому. Вступ. Психічні захворювання у світі, і особливо в Україні, є поширеним явищем. Загальний тягар психічних захворювань у 2004 р. склав 13 %, а в 2020 р. може становити 15 %. В Україні налічується близько 2,7 млн осіб з обмеженими можливостями, у тому числі психічно хворих. У 2016 р. Україна посіла перше місце за кількістю справ, що розглядалися Європейським судом з прав людини. Це є підтвердження того, що в Україні мають місце серйозні проблеми з дотриманням прав людей з психічними розладами. Мета. Провести комплексний аналіз міжнародно-правового захисту прав осіб з розладами психіки, визначити слабкі місця українського законодавства та знайти способи вирішення існуючих проблем. Матеріали і методи. Деякі аспекти міжнародного захисту прав психічно хворих досліджувалися такими вченими, як Абуджаоуд Е., Бернс Ю.К., Корс Д.К., Деб Т., Ді Форті М., Дротар Д., Едвардс Дж., Енглунд А. , Гейбл Л., Гостін Л.O., Андерсон К., Халс С., Кендел Р.І., Хеліфа M., Кнібон І., Лінкольн Н.Б., Локвуд Д., Мауор П., Мфофо-М'Карті М., Мюррей Р.М., Кеттрон Д., Кіглі Х., Сінгер Л., Спейніол Л., Торнгікрофт Г., Твос Г., Вагман Д., Філіпп А. М. та інші. Однак, незважаючи на гостру актуальність цього питання, проблеми міжнародного захисту прав психічно хворих, особливо їх соціальної реабілітації та українського досвіду, комплексно не досліджувалися. Результати. Щодо напрямів реформи системи надання психіатричної допомоги, то слід визначити такі: - зменшити залежність від великих психіатричних лікарень та зробити акцент на соціальній реабілітації психічно хворих в умовах, що є наближеними до звичайного середовища; - пошук нових шляхів гуманізації догляду за душевнохворими; - заохочувати територіальні громади до більш активної участі у соціально-професійній реабілітації психічно хворих. Висновок. На міжнародному рівні затверджена значна кількість нормативно-правових актів, що гарантують як особистісні права психічно хворих, зокрема, захист від зловживань під час примусового лікування, так і соціально-економічні гарантії, спрямовані на найбільш ефективну реабілітацію психічно хворих. Тому державам, що розвиваються, необхідно більш активно впроваджувати такі прогресивні норми у національне законодавство та дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань.
Description: Introduction: This article deals with the problems of rehabilitation of mentally ill persons in Ukraine and in the world. Defined a set of legal guarantees of the rights of mentally ill person, as enshrined in international documents. Particular attention was paid to the practice of the European Court of Human Rights. Proved the expediency of introducing progressive norms aimed at the most effective social rehabilitation of mentally ill person, ensuring their socio-economic rights and deinstitutionalization of psychiatric care in general. Mental illness in the world, and especially in Ukraine, is a widespread phenomenon. The global burden of mental illness in 2004 was 13 %, and in 2020 it will reach 15 %. In Ukraine there are approximately 2.7 million people with disabilities, including those with mental illness. In 2016 Ukraine has ranked the first place in the number of cases that were reviewed by the ECHR. Consequently, there are significant problems with the observance of the rights of people with mental disorders in Ukraine. Aim: To provide a complex analysis of international protection of the rights of mentally ill person and, though find a way how to improve a weak places of Ukrainian legislation. Materials and Methods: Some aspects of international protection of the rights of mentally ill person have been studied by scientists such, as Aboujaoude E., Burns J.K., Cohrs J.C., Deb T., Di Forti M., Drotar D., Edwards J., Englund A., Gable L., Gostin L.O., Henderson C., Huls S., Kendell R.E., Khelifa M., Kneebone I.I., Lincoln N.B., Lockwood D., Mahour P., Mfoafo-M’Carthy M., Murray R.M., Quattrone D., Quigley H., Singer L., Spaniol L., Thornicroft G., Twose G., Wagman D., Zipple A.M. and others. However, despite the dire urgency of the matter, at the academic level problems of international protection of the rights of mentally ill persons, especially social rehabilitation, in the context of Ukrainian experience has not been investigated. Results: Сan be mentioned the following directions of psychiatric care reform, in particular: to take measures, as a long term policy, to reduce dependence on large institutions and to develop wide-spread community based services, with conditions approximating to the normal environment of individuals, provided, however, that this objective should not lead to a higher rate of early discharge from hospital before an effective network of community care is established; - to find new ways of humanising the care of the mentally ill person; - to encourage local authorities and communities to be more involved in the socio-professional rehabilitation of mentally ill person. Conclusion: Consequently, at the international level a large number of legal acts have been approved to guarantee the personal rights of mentally ill, in particular protection against abuse during forced treatment, as well as socio-economic guarantees aimed at the most effective rehabilitation of mentally ill patients. Therefore, developing countries should adhere their international obligations and implement such progressive norms in national legislation more actively. Instead, there is an insufficient effectiveness of the domestic psychiatric service in Ukraine and an acute need for its reform.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14863
Appears in Collections:Наукові статті Полтавського юридичного інституту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pashkov_Olefir_341-353.pdf216,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.