Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14374
Title: The symbolism of the circle in traditional art (Ukrainian-Irish parallels)
Other Titles: Символізм кола в традиційному мистецтві (українсько-ірландські паралелі)
Символизм круга в традиционном искусстве (украинско-ирландские параллели)
Authors: Частник, О.С.
Chastnyk, O.S.
Keywords: традиційне мистецтво
семіотичний аналіз
графічні та вербальні символи
коло
семантичний інваріант
традиционное искусство
семиотический анализ
графические и вербальные символы
круг
семантический инвариант
traditional art
semiotic analysis
graphic and verbal symbols
circle
semantic invariant
Issue Date: 2018
Publisher: Харків : ХДАК
Citation: Chastnyk O. S. The symbolism of the circle in traditional art (Ukrainian-Irish parallels) / O. S. Chastnyk // Культура України. Серія: Мистецтвознавство. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 235–243.
Abstract: Актуальність. У традиційному мистецтві прості графічні форми мають глибокий символічний зміст з прадавніми уявленнями про структуру світу. Тому дослідження символіки на матеріалі таких знаків набувають особливої важливості в періоди осмислення нацією своєї культурної спадщини і можуть надати цікаві результати. Мета статті – здійснити крос-культурне дослідження класу орнаментальних та епічних текстів українського й ірландського традиційного мистецтв, що належать до графічної ідеї кола. Методологія. У цій розвідці, виконаній в умовно-синхронічній площині, автор послуговується компаративним, структурно-семантичним та архетипним аналізом. Результати. Порівняльний аналіз засвідчив кореляцію між графічними та вербальними символами в межах кожної традиції, а також між символікою традиційного мистецтва України й Ірландії. семантичний інваріант кола (замкнений простір та циклічність часу) графічно поданий в орнаментальних текстах як структурно-дистрибутивні варіанти. У наративному традиційному мистецтві мотив шляху з ритмічним повторенням «зупинок» і неодмінним поверненням героя після виконання його місії ізоморфний до графічного образу кола. Архетипні теми простору і часу метафорично представлені константним набором символічних кодів, спільних для обох культур. Новизна. Стаття є першою спробою двопланового порівняння: з одного боку – орнаментальні та наративні тексти, а з іншого – ірландське й українське традиційне мистецтво. Практичне значення. Матеріали і результати роботи можуть бути корисними під час підготовки курсів лекцій, присвячених компаративним і семіотичним дослідженням традиційного мистецтва. Висновки. І стародавню Ірландію, і Україну-Русь можна розглядати як топологічно еквівалентні фігури з чіткою опозицією «центр – периферія»: обидві цивілізації були оточені ворожим хаосом океану та кочового степу. Звідси вражаючий «космічний» символізм українського та ірландського традиційного мистецтва з популярним орнаментальним мотивом кола та епічною ідеєю виходу за межі замкненого кола (міста, острова) у загадковий відкритий простір («чисте поле», океан тощо).
Рассмотрен класс орнаментальных и эпических текстов украинского и ирландского традиционного искусства, построенных на основе графического образа круга. Исследование осуществлено в условно-синхронном плане с применением методик сравнительно-семиотического анализа. Обнаружена корреляция между графическими и вербальными символами в пределах каждой традиции, с одной стороны, и между символикой народного искусства Украины и Ирландии, – с другой. Семантический инвариант символа круга (замкнутость на себе пространства и цикличность времени, противопоставление сакрального центра и профанной периферии) реализуется в орнаментальных текстах в виде структурно-дистрибутивных вариантов. В повествовательном традиционном искусстве архетипные пространственно-временные темы также образно передаются с помощью устойчивых наборов символических кодов, в целом общих для обеих культур.
Description: This paper explores a class of ornamental and epic texts of Ukrainian and Irish traditional art related to the graphical idea of the circle. In his research, carried out on a conditionally synchronic plane, the author employs methods of comparative and semiotic analysis. The study has shown a correlation between graphic and verbal symbols within each cultural tradition, as well as between traditional art symbols of Ukraine and Ireland. The semantic invariant of the circle (closed space and cyclic nature of time, ‘sacred centre – profane periphery’ opposition) is graphically visualised in ornamental texts as structural and distributional variants. In narrative traditional art, archetypal spatial and temporal themes are metaphorically represented by means of constant sets of symbolic codes, which are in general common for the two cultures.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kum_2018_59_25
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/14374
Appears in Collections:Наукові статті кафедри іноземних мов № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chastnyk_235-243.pdf120,1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.