Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13313
Title: Семантичний інформаційно-освітній портал (СІОП) (інноваційна розробка)
Other Titles: Semantik informational-educational portal (SIEP) (innovation development)
Authors: Комаров, В.В.
Komarov, V.V.
Іванов, В.Г.
Ivanov, V.G.
Іванов, С.М.
Ivanov, S.N.
Карасюк, В.В.
Karasyuk, V.V.
Пасмор, Н.П.
Pasmor, N.P.
Keywords: семантичний інформаційно-освітній портал
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
репозитарні електронні курси
виставки
бібліотечні портали
інноваційні технології
виставка-презентація “Інноватика в освіті України” – 2009, м Київ
інформаційні технології освіти
ресурсно-освітній центр відділу міжнародних програм і зв'язків
інноваційні розробки
вища освіта України
семантический информационно-образовательный портал
Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого
репозиторные электронные курсы
выставки
библиотечные порталы
инновационные технологии
выставка-презентация “Инноватика в образовании Украины” – 2009, г. Киев
информационные технологии образования
ресурсно-образовательный центр отдела международных программ и связей
инновационные разработки
высшее образование Украины
Issue Date: 2009
Publisher: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Citation: Семантичний інформаційно-освітній портал (СІОП) (інноваційна розробка) = Semantik informational-educational portal (SIEP) (innovation development) : виставка-презентація “Інноватика в освіті України” – 2009, м. Київ / група моніторингу проекту В. В. Комаров [та ін.]. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2009. – 19 с.
Abstract: Інноваційні стратегії модернізації вищої освіти спрямовані на вдосконалення всіх сфер навчальної діяльності, введення нових дидактичних засобів навчання, розвиток програмно-технічних комплексів і технологій управління закладом освіти. Семантичний інформаційно-освітній портал Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого як об’єктно-суб’єктний та міжсуб’єктний об’єднуючий сегмент Інноваційної моделі віртуального інформаційно-навчального середовища (ВІНС) передбачає використання уніфікованих та ідентифікованих освітніх ресурсів, метаданих, корпоративних сегментів, семантичних веб-сервісів, орієнтованих на комплексну реалізацію програм освітньої діяльності в галузі “Право” у контексті виконання стандартів вищої юридичної освіти.
Description: Innovation strategies of modernization of the higher education directed to the improvement of the all spheres of the educational activity, introduction of the new didactic methods of study, development of the programme-technical complexes and technologies of the educational establishment management. Semantic informational-educational portal of the Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine as the objective-subjective and intersubjective consolidating segment of the innovational model of the virtual informational-educational environment (VIEE) provides the using of the unified and identified educational resources, metadata, corporative segments, semantic web-services directed to the complex realization of the programme of the educational activity in the sphere of “Law” in the context of the realization of the higher legal education standarts.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/13313
Appears in Collections:Навчальні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Komarov_Ivanov-V_Ivanov-S_Karasyuk_Pasmor_2009.pdf526,28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.