Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12420
Title: Окремі аспекти правового регулювання оцінки доказів у кримінальному провадженні України
Other Titles: Отдельные аспекты правового регулирования оценки доказательств в уголовном производстве Украины
Some aspects of the legal regulation of the evidence evaluation in Ukrainian criminal proceedings
Authors: Мирошниченко, Т.М.
Keywords: оцінка доказів
критерії оцінки доказів
суб’єкти оцінки доказів
форми реалізації оцінки доказів
оценка доказательств
критерии оценки доказательств
субъекты оценки доказательств
формы реализации оценки доказательств
evaluation of evidence
criteria for evaluation of evidence
subjects of evidence evaluation
forms of implementing evaluation of evidence
Issue Date: 2014
Citation: Мирошниченко Т. М. Окремі аспекти правового регулювання оцінки доказів у кримінальному провадженні України / Т. М. Мирошниченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 29, т. 2. – С. 181–185.
Abstract: У статті розглядаються питання правового регулювання оцінки доказів у ході кримінального процесуального доказування. На підставі аналізу чинного законодавства, наукових джерел відповідної спрямованості здійснено дослідження нормативного змісту оцінки доказів та форм її реалізації. Вивчаються критерії оцінки доказів. Надається наукове обґрунтування пропозицій щодо удосконалення кримінального процесуального законодавства в частині процедурного забезпечення оцінки доказів.
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования оценки доказательств в ходе уголовного процессуального доказывания. На основании анализа действующего законодательства, научных источников соответствующей направленности осуществлено исследование нормативного содержания оценки доказательств и форм ее реализации. Изучаются критерии оценки доказательств. Предоставляется научное обоснование предложений по совершенствованию уголовного процессуального законодательства в части процедурного обеспечения оценки доказательств.
Description: The article is examined the legal regulation of the evaluation of evidence in the criminal procedural evidence. It is carried out the research of the normative content evaluation of evidence and the forms of its realization based on the analysis of current legislation, scientific sources according to the direction. It is studied criteria for the evaluation of evidence. It is provided the scientific rationale for the proposals to improve the criminal procedural law regarding procedural provide the evaluation of evidence.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12420
Appears in Collections:Наукові статті кафедри кримінального процесу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroshnichenko_181-185.pdf190,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.