Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12379
Title: Legal features of the drug advertising
Other Titles: Правові особливості реклами лікарських засобів
Authors: Пашков, В.М.
Pashkov, V.M.
Олефір, А.О.
Olefir, A.A.
Битяк, О.Ю.
Bytyak, O.Y.
Keywords: advertising
drugs
prescription
prescription drug
OTC drug regulation
Directive 2001/83/EC
реклама ліків, що відпускаються за рецептом
рецептурний препарат
безрецептурний препарат
Директива 2001/83/ЄС
Issue Date: 2017
Citation: Pashkov V. M. Legal features of the drug advertising / V. M. Pashkov, A. A. Olefir, O. Y. Bytyak // Wiadomości Lekarskie. – 2017. – T. LXX, № 1. – P. 133–138.
Abstract: Introduction: In the article discribed current trends of advertising in the pharmaceutical market and foreign experience of legal regulation of these relations. As for theadvertising of medicines identified it’s symptoms, types, basic rules and prohibitions. Modern pharmaceutical companies can not successfully carry out economic activitieswithout advertising. Besides we can mention some fundamental changes in society (information overload, universal access to internet, social media, freedom of movement ofgoods, labor and finance), also self-medication becomes more popular. At the same time, the number of deaths after improper and uncontrolled use of drugs ranks fifth in the world among the causes of death. Aim: Investigate current trends of advertising on the pharmaceutical market, find advertising signs, basic restrictions and prohibitions on advertising of medicines, as well asforeign experience of legal regulation of these relations. Material and methods: Despite the fact that pharmaceutical advertising were studied by such scholars as M. Abraham, L. Bradley, C. Dunn, J. Donoh’yu, D. Castro, M. Lipski,K. Taylor and others, number of issues related features of drug advertising, remained without proper theoretical studies. Results: Based on the analysis can come to the conclusion that advertising of medicinal products are the subject of special attention from the state. Drugs, unlike other products, are a group of specialized consumer products. Risks increase when patients under the influence of «aggressive» advertising resort to self-medication. If a complete ban on advertising of medicines is inappropriate, you should set stricter requirements for the content of advertising and product placement rules. That is, in the national legislation to implement regulatory requirements of Directive 2001/83 / EC. Conclusions: Legal regulation of drug advertising can be improved by such legal means: - should provide for a mechanism of public control over the observance of ethical standards in the advertising of medicinal products; - Prohibit the advertising of medicines for children, as well as drugs for the treatment of infectious, parasitic diseases and pathogens of these diseases, chronic insomnia, cardiovascular diseases, and those costs are reimbursed by government programs or trade names may lead to mix with prescription drugs; - Adopt ethical standards (codes) promotion of drugs for pharmaceutical companies; - Advertising to the public shall not contain any reference to cost or pricing features for medicines.
Вступ: у статті описуються сучасні тенденції реклами на фармацевтичному ринку та зарубіжного досвіду правового регулювання цих відносин. Що стосується реклами лікарських засобів, виявлені при цьому симптоми, типи, основні правила і заборони. Сучасні фармацевтичні компанії не можуть успішно здійснювати господарську діяльність без реклами. Крім того, ми можемо відзначити деякі фундаментальні зміни в суспільстві (інформаційне перевантаження, загальний доступ до інтернету, соціальні мережі, свобода пересування товарів, праці і фінансів), а також самолікування стає все більш популярним. У той же час, кількість смертей після неправильного і безконтрольного використання ліків посідає п’яте місце в світі серед причин смерті. Мета: вивчити сучасні тенденції розвитку реклами на фармацевтичному ринку, знайти рекламні вивіски, основні обмеження та заборони реклами лікарських засобів, а також зарубіжний досвід правового регулювання цих відносин. Матеріал і методи: незважаючи на те, що фармацевтична реклама вивчалися такими вченими, як М. Абрахам, Л. Бредлі, К. Данн, Ю. Донохью, Д. Кастро, М. Липський, К. Тейлор та інші, ряд питань, що стосуються особливостей реклами лікарських засобів, залишилося без належного теоретичного аналізу. Результати: на підставі аналізу можна прийти до висновку, що реклама лікарських засобів є предметом особливої уваги з боку держави. Наркотики, на відміну від інших продуктів, є групою спеціалізованих споживчих товарів. Ризики зростають, коли пацієнти під впливом «агресивної» реклами вдаються до самолікування. Якщо повна заборона на рекламу лікарських засобів є недоцільною, необхідно встановити більш жорсткі вимоги до змісту реклами і Правила розміщення товару. Тобто, в національному законодавстві здійснити реалізацію нормативних вимог Директиви 2001/83 / ЄС. Висновки: Правове регулювання реклами лікарських засобів може бути поліпшене такими правовими засобами: - повинен бути створений механізм громадського контролю над дотриманням етичних норм у рекламі лікарських засобів; - заборонити рекламу лікарських засобів для дітей, а також препаратів для лікування інфекційних, паразитарних захворювань та збудників цих захворювань, хронічного безсоння, серцево-судинних захворювань, і ці витрати відшкодовуються за рахунок державних програм; - прийняти етичні стандарти (кодекси) промоції лікарських засобів для фармацевтичних компаній; - реклама для населення не повинна містити будь-яких посилань на вартість та особливості ціноутворення на лікарські засоби.
URI: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/12379
Appears in Collections:Наукові статті Полтавського юридичного інституту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pashkov_Olefir_Bytyak_133-138.pdf156,63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.