Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10778
Title: Актуальні питання відповідальності суддів, які обіймають адміністративні посади в судах
Other Titles: Актуальные вопросы ответственности судей, которые занимают административные должности в судах
Issues of Accountability of Judges, Holding Administrative Positions in Courts
Authors: Овчаренко, О.М.
Овчаренко, Е.Н.
Ovcharenko, O.M.
Keywords: голова суду
відповідальність голови суду
дисциплінарна практика
председатель суда
ответственность председателя суда
дисциплинарная практика
Chief Justice
responsibility of Chief Justice
disciplinary practices
Issue Date: 2013
Citation: Овчаренко О. М. Актуальні питання відповідальності суддів, які обіймають адміністративні посади в судах / О. М. Овчаренко // Університетські наукові записки : наук. часоп. / Хмельниц. ун-т упр. та права. – Хмельницький, 2013. – № 4. – С. 416–424.
Abstract: Стаття присвячена особливостям накладення дисциплінарних та інших санкцій на голів судів та їх заступників. Законодавство про судоустрій розрізняє два види відповідальності суддів, що обіймають адміністративні посади в судах: (1) відповідальність судді як носія владних повноважень, обумовлену статусом судді; (2) відповідальність голови (заступника голови) суду як очільника судової установи. Констатується відсутність чіткості й однозначності нормативного регулювання підстав відповідальності судді як управлінця Вивчення практики Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції свідчить про необхідність відмежування порушень суддів, які посідають адміністративні посади в судах, при виконанні ними суддівських повноважень від порушень, пов'язаних із організаційно-розпорядчою діяльністю. Неправомірні дії або бездіяльність голови суду (його заступника) в управлінській сфері повинні тягти за собою звільнення судді з адміністративної посади або накладення на нього спеціальних дисциплінарних стягнень.
Статья посвящена особенностям наложения дисциплинарных и иных санкций на председателей судов и их заместителей. Законодательство о судоустройстве Украины различает два вида ответственности судей, занимающих административные должности в судах: (1) ответственность судьи как носителя властных полномочий, обусловленную статусом судьи; (2) ответственность председателя (заместителя председателя) суда как руководителя судебного органа. Констатируется отсутствие четкости и однозначности нормативного регулирования оснований ответственности судьи как управленца. Изучение практики Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета юстиции свидетельствует о необходимости отграничения нарушений судей, занимающих административные должности в судах, при исполнении ими судейских полномочий от нарушений, связанных с их организационно-распорядительной деятельностью. Неправомерные действия или бездействие председателя суда (его заместителя) в управленческой сфере должны вести к увольнению судьи с административной должности или наложения на него специальных дисциплинарных взысканий.
Description: The article is devoted to the peculiarities of disciplinary and other sanctions, imposed on Chief Justices of courts and their deputies. Ukrainian legislation on judiciary distinguishes two types of liability of judges, holding administrative positions in courts: (1) judicial liability while executing judicial functions, and (2) judicial liability while administering court affairs. The author states legislative loopholes in definition of the basis of responsibility of Chief Justices as court managers. Study of the practice of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine and the High Council of Justice demonstrates the need for distinguishing violations of judges holding administrative positions in courts liability while executing judicial functions and violations related to their organizational and administrative activities. Unlawful act or omission of the Chief Justice or his deputy in the court administration area should lead to their dismissal from the administrative positions or imposing special disciplinary sanctions on them.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013_4_52
http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10778
Appears in Collections:Наукові статті кафедри організації судових та правоохоронних органів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ovcharenko_416-424.pdf217,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.