Програма навчальної дисципліни

 

Звільнення від відбування покарань

 

2010

 

 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни “Звільнення від відбування покарань” / Уклад. М.В. Романов. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 9 с.

 

 

 

 

Укладач М.В. Романов

 

 

 

 

 

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

 академії (протокол № 2 від 04.03.2010 р.)

 

 

 

 

1. ВСТУП

 

Звільнення від відбування покарань є одним із центральних інститутів кримінально-виконавчого права. Цей інститут являє собою сукупність загальнообов’язкових норм, що регламентують умови та порядок закінчення примусового впливу кримінального покарання на засудженого.

Будь-яке покарання передбачає момент, коли засуджена особа звільняється від нього або примусовий вплив на неї закінчується, і тому звільнення від відбування покарань займає важливе місце в кримінально-виконавчому праві.

Крім того, звільнення від відбування покарань є міжгалузевим інститутом, який врегульований нормами кількох галузей права. Зокрема, порядок та умови звільнення від відбування покарань регулюються нормами кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права.

Навчальна дисципліна розглядає інститут звільнення від відбування покарань комплексно і включає до себе питання кримінально-виконавчого права, окремі питання із кримінального та кримінально-процесуального права. Зокрема, розглядаються загальнотеоретичні питання щодо сутності та поняття цього інституту, класифікації підстав звільнення тощо. У межах курсу “Звільнення від відбування покарань” ретельно розглядаються питання про підстави, порядок та умови звільнення від відбування таких кримінальних покарань, як позбавлення волі, виправні роботи, громадські роботи, тримання засуджених у дисциплінарному батальйоні та інших покарань. Окрема увага приділяється правовому статусу осіб, звільнених від відбування покарання.

При підготовці до занять студенти повинні опрацювати відповідні розділи підручників та рекомендованої літератури, засвоїти положення відповідних глав Кримінально-виконавчого кодексу України, ознайомитися з наказами та інструкціями Державного департаменту України з питань виконання покарань, іншим законодавством.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати поняття “звільнення від відбування покарань”, його правову природу, підстави, порядок і умови звільнення від відбування покарань;

уміти вільно орієнтуватися у кримінально-виконавчому законодавстві та підзаконних актах, правильно тлумачити та використовувати норми кримінально-виконавчого права у процесі своєї практичної діяльності.

 

 

 

 

2. ЗМІСТ

 

I. Покарання та звільнення від нього

 

Сутність та цілі інституту покарання. Правова природа звільнення. Звільнення від покарання як основна гарантія та логічне завершення покарання. Розрізняння понять “звільнення” та “закінчення відбування покарання”.

 

 

II. Підстави звільнення від відбування покарання

 

Поняття “підстави звільнення від відбування покарання” та їх перелік за чинним кримінально-виконавчим законодавством України. Види та  класифікації підстав звільнення від відбування покарань.

 

 

III. Звільнення від покарання у виді позбавлення

      волі

 

Загальний порядок звільнення від покарання, його правове регулювання. Порядок обчислення строку покарання та визначення моменту звільнення засудженого.

Звільнення від відбування покарання у зв’язку з відбуттям строку покарання, призначеного вироком суду. Особливості звільнення від покарання жінок та неповнолітніх.

Звільнення від відбування покарання на підставі закону про амністію та акта про помилування. Порівняльна характеристика звільнення за амністією та у зв’язку з помилуванням.

Звільнення від відбування покарання на підставі скасування вироку суду і закриття кримінальної справи. Доцільність існування цієї підстави в кримінально-виконавчому праві.

Звільнення від відбування покарання на підставі закінчення строків давності виконання обвинувального вироку.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

Звільнення від відбування покарання через хворобу засудженого.

Інші підстави звільнення від відбування покарання.

 

 

IV. Звільнення від інших видів покарання

 

Звільнення від відбування обмеження волі.

Звільнення від тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Звільнення від відбування виправних та громадських робіт.

Звільнення від відбування позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Звільнення від відбування покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу. Звільнення від покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.

Закінчення відбування покарання у виді штрафу та конфіскації.

 

 

V. Правовий статус осіб, звільнених від

    відбування покарання

 

Загальні положення про правовий статус осіб, що відбули покарання.

Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання. Надання допомоги особам, звільненим від відбування покарання, у трудовому і побутовому влаштуванні.

Стан судимості як складова правового статусу звільненої особи. Порядок і умови зняття і погашення судимості.

Специфічні риси правового статусу звільнених осіб. Інститут встановлення адміністративного нагляду за звільненими особами. Умови та порядок встановлення адміністративного нагляду категорії осіб, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд. Обмеження для піднаглядних.

Соціальна адаптація звільнених від відбування покарання – основний напрямок підтримання державою осіб, які відбули покарання у виді позбавлення або обмеження волі. Заходи, спрямовані на соціальну адаптацію, права та можливості звільнених в рамках інституту соціальної адаптації.

 

 

3. СПИСОК законодавчих актів

та ЛІТЕРАТУРИ

 

Кримінальний кодекс України // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 21 (08.06.2001). – Ст. 920.

Кримінально-процесуальний кодекс України // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

Кримінально-виконавчий кодекс України // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 33 (29.08.2003). – Ст. 1767.

Про застосування амністії в Україні: Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 48 (26.11.96). – Ст. 263.

Положення про здійснення помилування: Указ Президента // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 29 (05.08.2005). – Ст. 1705.

Мінімальні стандартні  правила поводження з в’язнями, затверджені І Конгресом ООН з профілактики злочинності і поводження з в’язнями. 30.08.1955 р., Женева; схвалені Економічною і Соціальною Радами ООН: Резолюція 663 СІ (ХХІV) від 31.07.1957 р. // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 2003. – № 7. – С. 231.

Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ Державного департаменту з питань виконання покарань від 25.12.2003 р. // Офіц. вісн. України – 2003. – № 52. – Ч. ІІ. – Ст. 2898.

Кримінально-виконавче право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. проф. В.В. Голіни і А.Х. Степанюка – Х.: Право, 2010. – 325 с.

Кримінально-виконавче право України: Зб. нормат.-прав. док. / Уклад. А.Х. Степанюк. – Х.: Право, 2005. – 464 с.

Кримінальне право України: Загальна частина: Підруч. / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін.; За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010.– 456 с.

Романов М.В. Окремі питання звільнення засуджених від відбування покарання // Пробл. законності: Респ. міжвід. наук. зб. № 99 / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 146–153.

 

 

 

Н а в ч а л ь н е   в и д а н н я

 

пРОГРАМА

 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“Звільнення від відбування покарань”

 

 

 

 

У к л а д а ч   Романов Михайло Васильович

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск В.В. Голіна

 

Редактор Н.І. Верховська

Коректор Л.М.Рибалко

Комп’ютерна верстка Л.П. Лавриненко

 

 

 

План 2010 р., поз.58

 

 

Підп. до друку 28.04.2010. Формат 64х80 1/16. Папір офсетний.

Друк: ризограф. Умовн. друк. арк.  0,56. Облік.-вид.арк. 0,22. Вид. № 23.

Тираж         прим. Зам. №  3482. Ціна договірна.

____________________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.

____________________________

Друкарня

Національної юридичної академії України,

вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, Україна.